ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 50ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15/11/2022

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Α.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

491

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα»  στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση στον Δήμο Νάουσας, και συγκεκριμένα την πρόσληψη  ενός  (1) ατόμου   ανέργου  για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Η.Π. Νάουσας  με την παρακάτω  ειδικότητα

   Τεχνικός Μηχανοκινήτων

2

492

Διαγραφή  Προσαυξήσεων από  τον  Χ.Κ.  10/2015.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των προσαυξήσεων που προέκυψαν μέχρι σήμερα,  των βεβαιωθέντων ποσών

από  την   α/α 393 γραμμή του Χ.Κ.  10/2015 που αφορά την υπ΄ αριθ. 415400022077/31-08-2013 κλήση του Α.Τ. Νάουσας στο όνομα του Νικολάου Πόπη του Γεωργίου   με ΑΦΜ 10864*****, διότι ο παραπάνω υπόχρεος δεν έλαβε ποτέ την ατομική του ειδοποίηση.

Για να είναι εφικτή στο Πληροφοριακό σύστημα Υποστήριξης που τηρείται  στον Δήμο η υπαγωγή του στη  νέα πάγια ρύθμιση του Ν.4646/2019 θα πρέπει  να διαγραφούν  οι αναφερόμενοι  Χρηματικοί Κατάλογοι και να βεβαιωθεί  εκ νέου  το εναπομείναν οφειλόμενο  κεφάλαιο.

3

493

Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ανθεμίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  διαγραφή των ποσών και των προσαυξήσεων βεβαιωμένων τελών  άρδευσης του Δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ανθεμίων γιατί δεν έχει   αρδευτεί το αγροτεμάχιο  και αναλυτικά ως εξής:

ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 240 €

4

494

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας(2η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.008

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 176B/26-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.008 συνολικού ποσού 781,20  ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 8/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου  Χαρίεσσας  , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

5

495

 Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε)-1ης τροποποιητικής σύμβασης του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 15/2018). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  (Α.Π.Ε.) και την 1η τροποποιητική σύμβαση που τον συνοδεύει, με την οποία  δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της αρχικής σύμβασης, του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 15/2018). 

Η αξία της τροποποίησης, ποσού 19.518,54 € με  Φ.Π.Α.,  είναι «ήσσονος  αξίας» ή μη ουσιώδης και η επί πλέον δαπάνη θα καλυφθεί από τον ήδη υπάρχοντα  KAE 02.30.7322.021 κατά το ποσό των επιπλέον 6.984,95 € (με  Φ.Π.Α.)  του Δήμου Νάουσας και από επιπλέον πιστώσεις  της Π.Κ.Μ.  του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ  2022 της Π.Ε. Ημαθίας με ΚΑΕ 721.9789.α.2, κατά το ποσό των 12,533,59 € (με  Φ.Π.Α.)  

(Σύνολο επιπλέον ποσού  6984,95 €+12533,59 €=19.518,54 €).

6

496

 Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», (Αρ. Μελ.: 44/2018- ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030978)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», (Αρ. Μελ.: 44/2018- ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030978) με  τον  οποίο  δεν  προκύπτει επιπλέον  δαπάνη  εις  βάρος του  προϋπολογισμού  του  Δήμου.

7

497

Έγκριση  ή μη κατ’ εξαίρεση οδήγησης.

Η Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το  7ο  θέμα της   ημερήσιας διάταξης για   την:  «Έγκριση  ή μη κατ’ εξαίρεση οδήγησης», ανέφερε την από 7-11-2022  αίτηση του ΝΠ του Δήμου με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  είπε πως η συζήτηση του θέματος θα αναβληθεί και θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση με νέα εισήγηση

 

8

498

Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2022 εννιαμηνιαία έκθεση (1-1-2022 έως 30-9-2022).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων εννιαμήνου 2022 (1/1/2022 – 30/9/2022) του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και δεν απαιτείται αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022, υποβάλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

9

499

Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης  του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου και των Αντιδημάρχων στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Καρανικόλα Ν. , του  Αντιδημάρχου κ. Αδαμίδη Π. του Αντιδημάρχου κ. Τριανταφύλλου Γεώργιου και του Αντιδημάρχου κ. Καραγιαννίδη Αντ.   στην Αθήνα  οδικώς με  Ι.Χ. αυτοκίνητο από Νάουσα- Αθήνα  την Δευτέρα  14 Νοεμβρίου  2022, όπως και από Αθήνα- Νάουσα την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 ,  για υπηρεσιακούς λόγους  και συγκεκριμένα για συναντήσεις με Υπουργούς για θέματα του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, συνολικού ποσού 1.465,80 € που θα βαρύνει τους Κ.Α. 02.00.6421 (οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών) και αναλυτικά ως εξής:

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης ύψους  480,00   € ,

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη διανυκτέρευσης ύψους     768,00  €,

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη εξόδων κίνησης             157,50     €

-Εγκρίνει  συνολική δαπάνη διοδίων      60,30       €

-Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού    1.465,80     €, για τον παραπάνω σκοπό, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 (Κ.Α.Ε. 02.00.6421 «Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»).

10

500

Διαγραφή  μη  οφειλών – Διόρθωση καρτέλας οφειλέτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διαγραφή οφειλών από την καρτέλα της υπόχρεης  ΠΟΥΠΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ με ΑΦΜ 105961*** και συγκεκριμένα από τους:   Χ.Κ. 019/2021 ποσό 387,54 ευρώ και από  Χ.Κ. 020/2021 ποσό 13,95 ευρώ συνολικού ποσού 401,49 ευρώ.

11

501

Υποβολή 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (1η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)» (Α.Μ. 31/2021).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσεις ψήφους)

Εγκρίνει τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει  του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (1η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)» (Α.Μ. 31/2021) συνολικού ύψους 240.168,92 € και ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

12

502

Έγκριση 1ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει το  1ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Επιτροπής για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο:  «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους» και κάνει δεκτή  την εταιρεία KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ, με τον διακριτικό τίτλο KERGON IKE, διότι η τεχνική προσφορά της είναι πλήρης και  σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

13

503

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει το υπ αριθμ  16369/13-10-2022   Πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης τιμών για  τα υπό προμήθεια είδη και υπηρεσίες της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Η.Π. Νάουσας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

14

504

Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΥΠ1 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δημου Ηρωικής Πόλης Νάουσας» και σχεδίου διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 

Εγκρίνει την  μελέτη  με τίτλο «ΥΠ1 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δημου Ηρωικής Πόλης Νάουσας» η οποία συνάχθηκε σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. 1084/29-06-2022 πρόσκληση (9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ) του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προϋπολογισμού 857.688,32 € (με Φ.Π.Α.),

Εγκρίνει  το τεύχος διακήρυξης με τίτλο «ΥΠ1 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δημου Ηρωικής Πόλης Νάουσας» το συνάχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης προμηθειών για το οποίο ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης.

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμηθειών ( αγαθών λέει στη διακήρυξη ) με τίτλο «ΥΠ1 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας»,  Συνολικής Εκτιμώμενη Αξίας της Σύμβασης:  857.688,32 (με Φ.Π.Α.).

15

505

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ"  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δημου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ( στις καταμετρηθείσες ψήφους)

1. Την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ1084/29-06-2022 πρόσκλησης (9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ) και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δημου Ηρωικής Πόλης Νάουσας» προϋπολογισμού 909.749,92€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

2.Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο σύμφωνα με την πρόσκληση για τις ανάγκες υποβολής, υλοποίησης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης Πράξης.

16

506

Έγκριση της 15ης Αναμόρφωσης    Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Συντάσσει την 15η Αναμόρφωση     Προϋπολογισμού έτους  2022 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

17

507

Εισήγηση για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια γάλακτος (γάλα φρέσκο παστεριωμένο ως είδος ατομικής προστασίας) του Δήμου Νάουσας, για τη σύμβαση που θα υπογραφεί δυνάμει της υπ΄αρ.474/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις        καταμετρηθείσες ψήφους)

1.Συγκροτεί  την Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 παρ. 11 β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , για την παρακολούθηση και παραλαβή της προμήθειας γάλακτος για τη σύμβασης που θα υπογραφεί δυνάμει της 474/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies