ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 48ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (02/11/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

2/11/2021

 

α/α

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

424

Έγκριση ή μη πρόσληψης ενός (1) ΥΕ εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την  Πρόσληψη ενός (1) ΥΕ εργατών φροντίδας  αδέσποτων ζώων για κατεπείγουσες ανάγκες με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για δύο μήνες  

       Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α. 02.15.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»  ποσό 1.800,00€ και στον Κ.Α. 02.15.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 540,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021.

2

425

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Μαρίνας »  (2η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.006)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 96B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.006)  συνολικού ποσού 775,00 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 11/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρίνας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

3

426

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου» (2η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.012).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 97Β/21-02-2020- ΚΑΕ 80.8251.012) συνολικού ποσού 994,23 € όπως αναφέρονται αναλυτικά στον  συνημμένο πίνακα και έγγραφο  του προέδρου της  Κοινότητας Αρκοχωρίου  που αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

4

427

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Στενημάχου  »  (2η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.015)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Στενημάχου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 104B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.015)  συνολικού ποσού 380,21 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Στενημάχου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

5

428

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας (6η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.006)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 93Β/17-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.003)  συνολικού ποσού 1.196,97 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 25/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

6

429

Έγκριση ή μη δαπανών επιχορηγούμενης από το ΥΠΠΟΑ δράσης «Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6474.001 («Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός»-Επιχορ. ΥΠΠΟΑ)του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας

7

430

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης του αγροκτήματος Μονοσπίτων με αριθμούς τεμαχίων  861 -85  του Δήμου Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 25-10-2021 πρακτικό Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών  που ορίστηκε με την 203/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Κατακυρώνει   το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, για την εκμίσθωση,   για  πέντε  (5) χρόνια, Δημοτικής Έκτασης  60 στρεμ  του Αγροκτήματος Μονοσπίτων    του Δήμου Νάουσας    με αριθμό τεμαχίου 85   στον  Μίλη Βασίλειο του Κων/νου ,   κάτοικο Μονοσπίτων  του  Δήμου Νάουσας , του  οποίου  η προσφορά ανέρχεται στο ποσό των  50,00 το στρέμμα ετησίως ,  διότι προσέφερε το υψηλότερο τίμημα, με την εγγύηση του Θεοδωρίδη Αναστάσιου ο  οποίος  έγινε αποδεκτός ως εγγυητής .

Κατακυρώνει   το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, για την εκμίσθωση για  πέντε  (5) χρόνια, Δημοτικής Έκτασης  του Αγροκτήματος Μονοσπίτων  του Δήμου Νάουσας για τα αγροτεμάχια α)  861 έκτασης 22 στρεμμάτων, β) 861-6  έκτασης 15 στρεμμάτων γ) 861 έκτασης  20 στρεμμάτων και 861 έκτασης 21,5 στρεμμάτων κατακυρώνεται  στον Αβραάμ Βασίλειο του Αντωνίου του  οποίου  η προσφορά ανέρχεται στο ποσό των  50,00 το στρέμμα ετησίως ,  διότι προσέφερε το υψηλότερο τίμημα, με την εγγύηση του Πάλλα Ιωάννη ο οποίος έγινε αποδεκτός ως εγγυητής.

Κρίνει ι άγονο το διαγωνισμός για τα υπ αριθμ 861-7(20 στρμ), 861-8(30 στρεμ) , και 861-9 (15 στρμ) αγροτεμάχια γιατί δεν κατατέθηκε καμία προσφορά

8

431

Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων   19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ     του Δημοτικού Δάσους για το έτος 2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την προκήρυξη της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των λημμάτων των συστάδων συστάδων   19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ του Δημοτικού Δάσους Νάουσας για το 2021

9

432

Έγκριση ή μη, της πρώτης (1ης) παράτασης 196 ημερών,  του χρόνου περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την  1η παράταση  της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020  » κατά εκατόν ενενήντα έξη (196) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι και 31-05-2022, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου .

10

433

Έγκριση ή μη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και της Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Ημαθίας για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων Δήμου Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το σχέδιο της  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Ημαθίας και Δ. Νάουσας για την εκτέλεση του έργου « ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Νάουσας»

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies