ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

34η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (10/08/2021)

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

321

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού τριάντα οχτώ (38) συνολικά ατόμων , μερικής και πλήρους απασχόλησης  που θα απασχοληθεί, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  , για το διδακτικό έτος 2021-2022 και μέχρι  το τέλος του (10 μήνες), 

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

322

      Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   του Μουσικού Σωματείου «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του    Μουσικού Σωματείου  «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ» για έξοδα διοργάνωσης του 9ου Χορωδιακού Φεστιβάλ Νάουσας.

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του    Μουσικού Σωματείου  «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ»   σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021.

2

323

      Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδοχωρίου «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ»     και εξειδίκευση της  εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του    Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδοχωρίου «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ» για την διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 12 Αύγουστου 2021 (Θεατρική παράσταση).

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του    Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδοχωρίου «ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021.

3

324

       Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   του Πολιτιστικού Συλλόγου «Εύξεινος   Λέσχη Ποντίων   Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης  πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του   Πολιτιστικού Συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων 

 Νάουσας»» για έξοδα διοργάνωσης μουσικής συναυλίας με παραδοσιακά τραγούδια του Πόντου και της  

Μ. Ασίας, το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021).

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00€  στο πλαίσιο της  

οικονομικής ενίσχυσης  του    Μουσικού Σωματείου  Πολιτιστικού Συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων     

Νάουσας» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του 

προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021.

4

325

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 10.000  τ.μ. του Αγροκτήματος Αγγελοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 957Β και παλαιού κτιρίου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 03-08-2021 Πρακτικό της δημοπρασίας της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών που ορίστηκε με την 203/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απορρίπτει  τη μοναδική συμμετοχή στο διαγωνισμό του Μαυροπιπερόπουλου Παντελή του Γεωργίου    επειδή δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την υπ αριθμ 10833/13-7-2021  Διακήρυξη

Κρίνει  το αποτέλεσμα της ως άνω δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 10.000 τ.μ. (και παλαιού κτιρίου)  του Αγροκτήματος Αγγελοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 957Β του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, ΑΓΟΝΟ.

5

326

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση πλατείας στην Τ.Κ. Κοπανού Δ. Νάουσας, Α.Μ.: 04/2019, προϋπολογισμού 280.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.     Εγκρίνει το από 04-8-2021  2ο  πρακτικό της επιτροπής

διαγωνισμού   για τη διενέργεια του

 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά στο έργο:  Ανάπλαση Πλατείας στην Τ.Κ. Κοπανού Δ. Νάουσας», , Α.Μ.: 04/2019,  προϋπολογισμού μελέτης 280.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

     2. Κηρύσσει  οριστικό    ανάδοχο και κατακυρώνει την σύμβαση του έργου «Ανάπλαση Πλατείας στην Τ.Κ. Κοπανού Δ. Νάουσας  στην εταιρία ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, δ.τ. ALMOTEK ΙΚΕ” με μέση έκπτωση 15,05% , γιατί η προσφορά της  είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη).

6

327

«Έγκριση ή μη πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 19α, 20, 21α, 21β, 21γ,  59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

«Εγκρίνει τα πρακτικά  της  φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  του Δημοτικού δάσους Νάουσας»  που διενεργήθηκε  στο Δημαρχείο την 4η Αυγούστου 2021

7

328

Παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον πολυχώρο πολιτισμού «ΒΕΤΛΑΝΣ» στη Νάουσα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του υπ’ αρ. πρωτ.  471/10-01-2017 Συμφωνητικού Εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος στον πολυχώρο πολιτισμού ΒΕΤΛΑΝΣ (ημερομηνία λήξης 9-1-2022) του Δήμου Νάουσας με τον  Μπόλα Αντώνιο του Πέτρου   έως την 20/09/2022  χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης,  σύμφωνα με το Άρθρο 57 του Ν 4818/18-7-2021    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies