ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

25η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (11/06/2021)

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

234

«Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίου Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.23 παρ.3 του Ν.4674/2020».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκτακτη εκτός έδρας και ορίων Π.Ε. μετακίνηση  του Φορτηγού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΟ-8988 του Δήμου Ηρ. Π. Νάουσας  στην Θεσσαλονίκη την 09/06/2021 για μεταφορά της μπουκάλας του απορριμματοκιβωτίου – press container με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ-8886 και επάνοδο στη Νάουσα την ίδια ημέρα 09/06/2021

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

235

Έγκριση ή μη  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020»  ,  ( Α.Μ.: 11/2020- Aναδόχου: ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020»  ,  ( Α.Μ.: 11/2020- Αναδόχου: ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», όπως έχει συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, για την κάλυψη της επί πλέον δαπάνης των συμβατικών εργασιών που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση του έργου

2

236

Έγκριση ή μη  τροποποίησης – χρονικής παράτασης ισχύος της σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και με ανώτατη χρονική διάρκεια παράτασης τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης αυτής (ημ/νία λήξης: 18-06-2021), για τις  “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

   Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αρ. 8985/19-06-2020 (ΑΔΑΜ: SYMV006896304 2020-06-19) σύμβασης του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με τον πάροχο  Πεχτελίδη Αλέξανδρο του Διογένη, με έδρα στην Τ.Κ. Χαρίεσσας και ΑΦΜ 998841450, για τις  “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ”, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η οποία συνίσταται στη χρονική της παράταση , για διάστημα έως έξι (6) μήνες, (ημ/νία λήξης σύμβασης: 18-06-2021),  χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης, χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενο που αφορά στην σύμβαση και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού αυτής.

3

237

Έγκριση ή μη προμήθειας ηλεκτροδίου χλωρίου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης 890,00 € (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.62 (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων) για  την προμήθειας νέου ηλεκτροδίου χλωρίου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας

Την κατανομή της εξιδεικευμένης πίστωσης 890,00 € (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.62 (Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Νάουσας.

4

238

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ως συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ, διάρκειας ενός έτους, με δικαίωμα παράτασης κατά ένα έτος μετά τη λήξη του πρώτου έτους, οι οποίοι θα καλύψουν ανάγκες της Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρ. Π. Νάουσας, της παρακάτω ειδικότητας:

5

239

Έγκριση ή μη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες - Τρεις (3) εργάτες πυρασφάλειας ΥΕ με σύμβαση έως τέσσερις (4) μήνες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  .

6

240

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Πολυπλατάνου  »  (2η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251. 011)».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Πολυπλατάνου  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 101Β/13-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.011  συνολικού ποσού 312,48 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολυπλατάνου , που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

7

241

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Μονοσπίτων  »  (1η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.007)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.007)  συνολικού ποσού 372,00 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 3/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονοσπίτων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

8

242

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων »  (2η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.005)».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.005)  συνολικού ποσού 507,66 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκαδίων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

9

243

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Επισκοπής  »  (1η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.004)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.004)  συνολικού ποσού 901,48 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

10

244

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Ροδοχωρίου   (2η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ροδοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 103B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.014)  συνολικού ποσού 708,66 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδοχωρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

11

245

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας  Χαρίεσσας  (1η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.008)  συνολικού ποσού 721,68 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 3/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χαρίεσσας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

12

246

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Αγγελοχωρίου   (2η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 99Β/17-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.009  συνολικού ποσού 666,06 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 3/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγγελοχωρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

13

247

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης σε Αθλητικό Σύλλογο  (Γ.Ε.Ν.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  της   «Γυμναστική Ένωση Νάουσας» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6735 (Ε:  Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία ) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021, για έξοδα αγωνιστικών  δραστηριοτήτων της   «Γυμναστική Ένωση Νάουσας».

14

248

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης 1.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6614 «λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου»  για την  προμήθεια σφραγίδων

Την κατανομή της εξιδεικευμένης πίστωσης 1.200,00 ευρώ για την δαπάνη προμήθειας σφραγίδων σε βάρος του  Κ.Α. 02.10.6614 «λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου» του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Νάουσας.

15

249

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου και του Αντιδημάρχου κ. Αδαμίδη Παύλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

Εγκρίνει την  εκτός έδρας  μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου και του Αντιδημάρχου  κ. Αδαμίδη Παύλου  στην Αθήνα  οδικώς με  Ι.Χ. αυτοκίνητο από Νάουσα- Αθήνα την Δευτέρα 14 Ιουνίου  2021, όπως και από Αθήνα- Νάουσα την Τρίτη 15 Ιουνίου  2021,  για υπηρεσιακούς λόγους  και συγκεκριμένα για  συναντήσεις με Υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη.

Αναλυτικά: Ο Δήμαρχος Νάουσας και ο  Αντιδήμαρχος  την Δευτέρα 14 Ιουνίου θα μεταβούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 θα μεταβούν στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Μεταφορών.

16

250

6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.) - εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Συντάσσει την 6η Αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού έτους  2021 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης  και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies