ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

21ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (24-05-2021)

 

Α/Α

ΑΡ.ΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

189

Έγκριση  ή μη, για το κατεπείγον της Συνεδρίασης

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να συζητηθούν  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, τα θέματα όπως αυτά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

2

190

Έγκριση μελετών  έργου προτεινόμενου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» – Πρόσκληση ΑΤ04 με θέμα “ ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τις μελέτες των Υποέργων 1, 2, 3, 4, 5 καθώς  και την Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρότασης ( Π/Υ 5.000 €) , μέσω  του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Αποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04-

Κωδικός Πρόσκλησης:  18214/ 29-09-2020 & Κωδικός Πρόσκλησης:  6669/ 14-04-2021,ως εξής:

1.  ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (4) ΡΕΥΜΑΤΩΝ (2 μελέτες 1100 με συμπίεση και 2500 χωρίς),   και αναλυτικά:

Α) Μελέτη υπ’ αρ. πρωτ. 7479/19-5-2021 «Προμήθεια υπόγειων διπλών συστημάτων κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων  ρευμάτων με συμπίεση 1/10 χωρητικότητας 1100  λίτρων ανά στόμιο ρίψης περιλαμβανομένης της τοποθέτησης και ανάπλασης του χώρου παρέμβασης , με 2ετή εγγύηση λειτουργίας και συντήρησης» Προϋπολογισμού 1.469.400,00 € ( με ΦΠΑ 24 %).

Β) Μελέτη υπ’ αρ. πρωτ. 7480/19-5-2021 «Προμήθεια υπόγειων διπλών συστημάτων χωρίς συμπίεση με κάδους 2.500 λίτρων ανά στόμιο ρίψης περιλαμβανομένης της τοποθέτησης και ανάπλασης του χώρου παρέμβασης , με 2ετή εγγύηση λειτουργίας και συντήρησης», Προϋπολογισμού 742.500,00 ( με ΦΠΑ 24 %)

2.     ΥΠΟΕΡΓΟ 2 -   Μελέτη υπ’ αρ. πρωτ. 7481/19-5-2021 «ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», Προϋπολογισμού 584.040,00 € ( με ΦΠΑ 24 %)

3.     ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  Μελέτη υπ’ αρ. πρωτ. 7483/19-5-2021 «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Νάουσας» Προϋπολογισμού 3.720.000 € (με ΦΠΑ 24%)

4.       ΥΠΟΕΡΓΟ 4 - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ (2 μελέτες) και αναλυτικά:

Α) Μελέτη υπ’ αρ. πρωτ. 7478/19-5-2021 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 16 ΚΒ ΜΕΤΡΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ» Προϋπολογισμού 217.000,00 (με ΦΠΑ 24 %)  και

Β) Μελέτη υπ’ αρ. πρωτ. 7477/19-5-2021 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ» Προϋπολογισμού 185.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

5.     ΥΠΟΕΡΓΟ 5 - Μελέτη υπ’ αρ. πρωτ. 7482/19-5-2021 «Δράσεις Ενημέρωσης – Επικοινωνίας - Δημοσιότητας», Προϋπολογισμού 220.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

6.    ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή πρότασης, Π/Υ 5.000 €  (με ΦΠΑ 24%)                  

 

3

191

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (4) ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει Το πρακτικό διερεύνησης τιμών για το έργο: ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (4) ΡΕΥΜΑΤΩΝ (2 μελέτες 1100 με συμπίεση και 2500 χωρίς),   .όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 87/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT04

4

192

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΔΗΣ (4) ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει Το πρακτικό διερεύνησης τιμών για το έργο: «ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 87/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT04

5

193

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει Το πρακτικό διερεύνησης τιμών για το έργο: ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  Μελέτη υπ’ αρ. πρωτ. 7483/19-5-2021 «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Νάουσας, όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 87/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT04

6

194

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει Το πρακτικό διερεύνησης τιμών για το έργο: ΥΠΟΕΡΓΟ 4 - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ, όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 87/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT04

7

195

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Δράσεις Ενημέρωσης - Επικοινωνίας - Δημοσιότητας ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει Το πρακτικό διερεύνησης τιμών για το έργο: ΥΠΟΕΡΓΟ 5 - Μελέτη υπ’ αρ. πρωτ. 7482/19-5-2021 «Δράσεις Ενημέρωσης – Επικοινωνίας - Δημοσιότητας»,, όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 87/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT04

8

196

Έγκριση μελέτης υποέργου 2: Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης –
ευαισθητοποίησης για την αντισεισμική προστασία του Δήμου Νάουσας (ΑΤ11
Αντώνης Τρίτσης)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την με αρ. πρωτ. 7426/18-05-2021 Μελέτη  του υποέργου 2 με τίτλο:   «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης –ευαισθητοποίησης για την αντισεισμική προστασία του Δήμου Νάουσας», με ενδεικτικό προϋπολογισμό δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (18.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.   (ΑΤ11 Αντώνης Τρίτσης) μέσω  του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ11

9

197

«Έγκριση μελέτης έργου προτεινόμενου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» – Πρόσκληση ΑΤ05 με θέμα “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας”».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την με αρ. 8/2021   Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας  του   προτεινόμενου έργου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας « Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο « Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» πρόσκληση  ΑΤ05  , αρ. πρωτ. 14575/24-07-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) - με θέμα “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας”».

10

198

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου της Ηρωικής Πόλης της Ηρωικής Πόλης Νάουσας σε έξυπνη πόλη» ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 «SMART CITIES», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει Το πρακτικό διερεύνησης τιμών για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου της Ηρωικής Πόλης της Ηρωικής Πόλης Νάουσας σε έξυπνη πόλη», όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 139/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT08,

11

199

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Δήμος Η.Π. Νάουσας - Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης» ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει Το πρακτικό διερεύνησης τιμών για το έργο: ««Δήμος Η. Π. Νάουσας - Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης», όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 88/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12

12

200

Έγκριση μελετών  προτεινόμενου έργου  για την υποβολή  πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα με θέμα “ Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός’’ με τίτλο: «Συντήρηση ανοιχτών αθλητικών χώρων & σχολικών μονάδων – προσβασιμότητα ΑΜΕΑ».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις συνημμένες μελέτες των Υποέργων 1, 2, 3,  μέσω  του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός, Αθλητισμός»  με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10- με την υπ΄ αρ. 18213/29-9-2020 Πρόσκληση ΑΤ10,ως εξής:

1.  ΥΠΟΕΡΓΟ 1- Μελέτη υπ’ αρ. πρωτ.  7484/19-05-2021        «Προμήθεια Υλικών για τη Βελτίωση και Συντήρηση Δημοτικών Ανοιχτών Χώρων Δήμου Η.Π. Νάουσας» , Προϋπολογισμού: 61.996,28 ευρώ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

2.     ΥΠΟΕΡΓΟ 2 -   Μελέτη υπ’ αρ. πρωτ.   7485/19-05-2021 «    «Προμήθεια Υλικών για τη Βελτίωση και Συντήρηση Αύλειων Χώρων Σχολικών Μονάδων Δήμου Η.Π. Νάουσας» Προϋπολογισμού 79.361,24 ευρώ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

3.     ΥΠΟΕΡΓΟ 3 -  Μελέτη υπ’ αρ. πρωτ.  7486/19-05-2021 «       Προμήθεια Υλικών για τη Βελτίωση και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Η.Π. Νάουσας Προϋπολογισμού 479.633,09  ευρώ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

13

201

Έγκριση του πρακτικού διερεύνησης τιμών για το προτεινόμενο έργο «Συντήρηση ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ» που θα υποβληθεί στην ανοιχτή πρόσκληση ΑΤ10 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα με θέμα “ Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός’’.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει Το πρακτικό διερεύνησης τιμών για το έργο «Συντήρηση ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ» όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 140/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT10

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies