ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (15/10/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

15/10/2021

 

α/α

α/α

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

409

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης των παρακάτω θεμάτων για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση έκτακτης μετακίνησης οχήματος εκτός έδρας

 ΘΕΜΑ 2ο: Μετατροπή  ή μη της ειδικότητας συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67  ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ .

2

410

Έγκριση έκτακτης κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίων Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 23 παρ. 3 του Ν4674/2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση έκτακτης μετακίνησης του ΚΗΟ 8988 φορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου Νάουσας στην Θεσσαλονίκη για μεταφορά ανταλλακτικών   στις 15-10-2021 και επιστροφή στις 15-10-2021

3

411

Μετατροπή  ή μη της ειδικότητας συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67  ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μετατροπή  ή μη της ειδικότητας συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67  ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ .

 

α/α

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

412

Έγκριση ή μη Υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νάουσας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την εξολοκλήρου κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. από εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι σύμφωνη με το άρθρο 7 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, εξοπλισμού και στελέχωσης από τις υπηρεσίες του Δήμου.

2. Την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.

3. Τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί.

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαο  προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

2

413

Έγκριση της υπ αριθμ 62/2021 απόφασης του Ν.Π. του Δήμου  για την «4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει την 62/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία  «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», η οποία έλαβε ΑΔΑ   6Κ0ΧΟΚΟΟ-ΨΣΖ και αφορά την 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π &.Α. οικονομικού  έτους 2021.

 

3

414

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αγγελοχωρίου   (4η κατάσταση δαπανών 2021)».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 99Β/17-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.009  συνολικού ποσού 290,51 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 6/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγγελοχωρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Αγγελοχωρίου (Σχετ.

 

4

415

Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα εργασιών και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ", 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα εργασιών της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ     ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ",  ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο (105.570€ χωρίς Φ.Π.Α. και 130.906,80€ με ΦΠΑ) απορροφώντας όλο το ποσό των απροβλέπτων.

 Εγκρίνει την 1η συμπληρωματική σύμβαση  της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΠΙΤΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ     ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ", , ποσού 21.522,60€ χωρίς Φ.Π.Α. και 26.688,02€ με ΦΠΑ  24%,  

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies