ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 44ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (12/10/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

12/10/2021

α/α

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

404

Έγκριση ή μη επέκτασης της απασχόλησης κατά ένα έτος του  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών (Ο.Υ.)μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την επέκταση - παράταση της απασχόλησης κατά ένα έτος ((10/11/21-09/11/22) του  συμβασιούχου προσωπικού  εργασίας πλήρους απασχόλησης (Μ.Ι.), για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την με αρ. 18730/190/9-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΓΟΩΚ0-ΦΜΓ Απόφαση του Δημάρχου)   του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

Οι δαπάνες του παραπάνω εργαζόμενου θα   βαρύνουν α) τον ΚΑ 02.30.6041 «Τακτικές αποδοχές» με το ποσό των 1.900,00 €) και β) τον ΚΑ 02.30.6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» με το ποσό των 500,00 €) του προϋπολογισμού έτους 2021 (10/11/2021 – 31/12/2021)   και θα προβλεφθούν:

Για το έτος 2022 (01/01/2022 – 09/11/2022) α) στον ΚΑ 02.30.6041 «Τακτικές αποδοχές» το ποσό των 11.800,00 €) και β) στον ΚΑ 02.30.6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού»  το ποσό των 3.100,00 €) του προϋπολογισμού έτους 2022.

     Το παραπάνω  πρόγραμμα είναι επιχορηγούμενο από τον ΟΑΕΔ με ανώτατο όριο κάλυψης του μηνιαίου μισθολογικού κόστους τα 750,00€.

Η παράταση της ανωτέρω σύμβασης δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας του απασχολούμενου.

 

2

405

Έγκριση ή μη επέκτασης απασχόλησης κατά ένα (1) έτος του ήδη υπερετούντος συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών (Τ.Υ.)μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Την επέκταση - παράταση απασχόλησης κατά ένα (1) έτος του ήδη υπερετούντος συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ. , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 18730/190/9-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΓΟΩΚ0-ΦΜΓ)  Απόφαση του Δημάρχου, συνολικά τεσσάρων (4 ) ατόμων,    μέχρι 09-11-2022, της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

  Οι δαπάνες των παραπάνω εργαζομένων  βαρύνουν α) τον ΚΑ 02.30.6041 «Τακτικές αποδοχές» με το ποσό των 6.800,00 €) και β) τον ΚΑ 02.30.6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» με το ποσό των 2.000,00 €) του προϋπολογισμού έτους 2021 (10/11/2021 – 31/12/2021)   και θα προβλεφθούν:

Για το έτος 2022 (01/01/2022 – 09/11/2022)

α) στον ΚΑ 02.30.6041 «Τακτικές αποδοχές» το ποσό των 41.200,00 €) και β) στον ΚΑ 02.30.6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού»  το ποσό των 12.400,00 €) του προϋπολογισμού έτους 2022.

Συνολικά για την παραπάνω επέκταση του ενός έτους των συμβάσεων (10/11/2021 – 09/11/2022):

  • Στον ΚΑ 02.30.6041 «Τακτικές αποδοχές» ποσό 48.000,00  του προϋπολογισμού
  • Στον ΚΑ 02.30.6054 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» ποσό 14.400,00 € του προϋπολογισμού

     Το παραπάνω  πρόγραμμα είναι επιχορηγούμενο από τον ΟΑΕΔ με ανώτατο όριο κάλυψης του μηνιαίου μισθολογικού κόστους τα 750,00€.

Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων

3

406

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων  »  (5η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.005)  συνολικού ποσού 710,06 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 6/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκαδίων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

4

407

Έγκριση ή μη, 10ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα  ημερολογιακές ημέρες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την   10η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις -, κατά (90) ενενήντα  ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 16/01/2022 & του Σχεδίου του 11ου Χρονοδ/τος Κατασκευής του έργου (10η τροποποίηση του αρχικού) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου

5

408

Ανάκληση της με αρ. 376/2021 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας για «Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης αγώνα Διάθλου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί  την 376/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής των αγώνων και

 Εγκρίνει τη δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 680,00 ευρώ σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων ) για τις δαπάνες της  συνδιοργάνωσης του  αγώνα Διάθλου με τρέξιμο και σκοποβολή που θα πραγματοποιηθεί   την Κυριακή 07 Νοεμβρίου 2021.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies