ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 42ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (04/10/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

4/10/2021

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

383

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή (2η) έτους 2021 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ)».

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Δήμου Νάουσας (υπόλογος Αρβανιτάκη Αντωνία ) σχετικό ΧΕΠ απόδοσης πάγιας προκαταβολής (0079B/11-03-2021 ΚΑΕ  80.8251.017), συνολικού ποσού 2.895,45 € σε βάρος των Κ.Α. 02.00.6221  «ταχυδρομικά τέλη» & Κ.Α. 02.00.6162.001 «Δαπάνες  υποθηκοφυλακείου  ακίνητης περιουσίας Δήμου Νάουσας», όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.           

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

384

Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Μαρίνας (Αγρόκτημα Πολλά Νερά)» (Αρ. μελέτης 65/2017)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  την Επιτροπή  της οριστικής  παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές  εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ Μαρίνας (Αγρόκτημα Πολλά Νερά)» (Αρ. μελέτης: 65/2017), προϋπολογισμού 219.000,00 €,

2

385

Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού πρόσβασης (Τμήμα 1) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Χαρίεσσας  (υποέργο 1)» (Αρ. μελέτης 55/2017), προϋπολογισμού 218.000,00 €

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  την Επιτροπή  της οριστικής  παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού πρόσβασης (Τμήμα 1) σε γεωργικές  εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ (υποέργο 1)» (Αρ. μελέτης: 55/2017), προϋπολογισμού 218.000,00

3

386

Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού πρόσβασης (Τμήμα 2) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Χαρίεσσας  (υποέργο 1)» (Αρ. μελέτης 56/2017), προϋπολογισμού 214.000,00 €

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  την Επιτροπή  της οριστικής  παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού πρόσβασης (Τμήμα 2) σε γεωργικές  εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ (υποέργο 1)» (Αρ. μελέτης: 56/2017), προϋπολογισμού 214.000,00 €,

4

387

Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Λευκαδίων (Ράμνιστα)» (Αρ. μελέτης 58/2017)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  την Επιτροπή  της οριστικής  παραλαβής του έργου «έργου  «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ Λευκαδίων (Ράμνιστα)» (Αρ. Μελέτης: 58/2017)  

5

388

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αποδυτηρίων Γηπέδου Τ.Κ. Ροδοχωρίου » (Αρ. μελέτης 43/2019) προϋπολογισμού 31.000,00 €

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  την Επιτροπή  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου   «Συντήρηση Αποδυτηρίων Γηπέδου Τ.Κ Ροδοχωριου» (Αρ. μελέτης: 43/2019), προϋπολογισμού 31.000,00 €

6

389

Έγκριση ή μη παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους δημότες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση  της δαπάνης  και την εξειδίκευση της  πίστωσης ποσού  8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6733 (Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για την παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση άμεσων οικονομικών αναγκών ως παρακάτω :

 Γ. Κ.  3.000,00 ευρώ ( σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 218/27-8-2021 Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας )

Α. Κ.  5.000,00 ευρώ ( σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 219/27-8-2021 Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας)

  Ανωτέρω εμφανίζονται μόνο τα αρχικά των  δημοτών λόγω προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τα πλήρη στοιχεία των δημοτών και των οικογενειών τους, βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας.

7

390

Έγκριση ή μη παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Τ.Υ. Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α’ βαθμού για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την παράταση των υπ αριθμ  1262/8-2-2021    1407/8-2-2021   1306/8-2-2021  1441/26-2-21    συμβάσεων  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4 ) ατόμων,    μέχρι 31-12-2021, για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού  της διασποράς του κορωνοϊού στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγιεινής», της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

8

391

Έγκριση ή μη πρόσληψης δύο (2) ΥΕ εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  Πρόσληψη δύο (2) ΥΕ εργατών φροντίδας αδέσποτων

ζώων για κατεπείγουσες ανάγκες με σύμβαση

εργασίας ΙΔΟΧ για δύο μήνες  

       Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον   Κ.Α. 02.15.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το   ποσό των 3.600,00€ και τον Κ.Α. 02.15.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με το ποσό των 1.080,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021.

 

9

392

Ορθή Επανάληψη απόφασης 372/2021 Οικονομικής Επιτροπή «Έγκριση 5ου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «  Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» για την ομάδα  7 Ελαιόλαδο»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το 5ο Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών  κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας»  συνολικής αξίας  151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» σε ορθή επανάληψη

 Β. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρίας Παννεληνική ΟΕ για την ομάδα  7  ελαιόλαδο σύμφωνα με το σκεπτικό του ανωτέρω πρακτικού, με κατάπτωση της εγγυητικής  συμμετοχής του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων    ποσού  53,58  ευρώ  του  με αρ.εγγυητικής  4589  ημερομηνία έκδοσης  15-6-2021  Νο 4589 σύμφωνα με το άρθρο 3.2  της διακήρυξης    με αρ.πρωτ.8139/28-5-2021 :

  Γ. Κηρύσσει  προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία GREEN BLUE SAVOURS ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ  με  ποσοστό έκπτωσης    37,10 %  για την ομάδα  7 Ελαιόλαδο σύμφωνα με  την απόφαση  297/2021 της οικονομικής επιτροπής γιατί η προσφορά της είναι πλήρης σύμφωνα με τους όρους της  υπ αριθμ.. 8139/28-5-2021  διακήρυξης και έχει την  πλέον συμφέρουσα   οικονομική προσφορά  βάσει τιμής.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει  προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

10

393

Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού δαπάνης εντάλματος προπληρωμής στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για ηλεκτρικές παροχές και ΦΟΠ από τον υπάλληλο του Δήμου Λούκαρη Κυριάκο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 00001/23-08-2021 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής ποσού 1.002,81 € που εκδόθηκε στο όνομα του  υπαλλήλου του Δήμου Κυριάκου Λούκαρη για δαπάνες μετατόπισης παροχών της Δ.Ε.Η.  και απαλλάσσει τον παραπάνω υπόλογο από κάθε ευθύνη για το ένταλμα αυτό

11

394

Έγκριση ή μη δαπανών για τον εορτασμό της Απελευθέρωσης της Νάουσας την 17η Οκτωβρίου και της Εθνικής Επετείου της 28ΗΣ Οκτωβρίου 2021 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.011 (Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων) για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ στις 17 Οκτωβρίου 2021.

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 150,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.011 (Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων) για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ  28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 450,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.011 (Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων) του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας

12

395

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Ζερβοχωρίου »  (2η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.010).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ζερβοχωρίου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 100Β/17-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.010  συνολικού ποσού 1.984,99 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 8/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζερβοχωρίου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

13

396

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας (5η κατάσταση δαπανών 2021-ΚΑΕ 80.8251.003).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 93Β/17-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.003)  συνολικού ποσού 1.193,94 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 21/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

14

397

Έγκριση ή μη παράτασης συμβάσεων του υπάρχοντος εποχιακού προσωπικού οχτώ (8) ΥΕ εργατών καθαριότητας και δύο (2) ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 4+4 μηνών, παράταση αυτών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγιεινής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση των υπ αριθμ 1414, 1293, 1312, 1406, 1303, 1296, 1309, 1295, 1289, 1299/12-2-2021              συμβάσεων  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα  (10) ατόμωνοχτώ (8) ΥΕ εργατών καθαριότητας και δύο (2) ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων μέχρι την 31/12/2021 για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού  της διασποράς του κορωνοϊού στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγιεινής», του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

15

398

Έγκριση ή μη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού έναν (1) ΥΕ εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 2 μηνών για κατεπείγουσες ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  Πρόσληψη ενός  (1) ΥΕ εργατών  καθαριότητας  για κατεπείγουσες ανάγκες με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για δύο μήνες  

      Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις στον Κ.Α 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα»  ποσό 2.000,00€ και στον Κ.Α 02.20.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 700,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies