ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 41ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (27/09/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

27/9/2021

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

370

Έγκριση ή μη δαπανών φιλοξενίας στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ αστικής τέχνης «NaoussaUrban Art Festival 2021» και εξειδίκευση των εγγεγραμμένων πιστώσεων.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.00.6433 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

371

"Ματαίωση ή μη του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπλασης στον αστικό ιστό της πόλης της Νάουσας"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη ματαίωση της διαδικασίας του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπλασης στον αστικό ιστό της πόλης της Νάουσας» σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, διότι:

 

1.     Ο Δήμος Νάουσας δεν ενδιαφέρεται για τη εκπόνηση της μελέτη του θέματος, αφού το  Δ.Σ. Νάουσας με, την 107/2021 απόφαση ενέκρινε την κατάθεση της πρότασης του Δήμου Η.Π. Νάουσας στο Ε.Π.  «Κεντρική Μακεδονία, άξονα προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Νάουσας» για το έργο «Βελτίωση – ανάδειξη του ιστορικού Δημοτικού Πάρκου Νάουσας», προϋπολογισμού 1.400.000€. Ως εκ τούτου η συνέχιση της διαδικασίας είναι άσκοπη, αφού από τη διαδικαία θα παραχθεί μία μελέτη, η οποία δεν θα υποβληθεί στο παραπάνω Ε.Π., όπως προβλέπεται στο φάκελο της σύμβασης της μελέτης του θέματος.

2.     Έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος των προσφορών των οικονομικών φορέων.

 

2

372

5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «  Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» για την ομάδα  7 Ελαιόλαδο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το 5ο Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας»  συνολικής αξίας  151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Β. Απορρίπτει την εταιρεία  Παννεληνικής ΟΕ  ομάδα  7  (ελαιόλαδο)  με κατάπτωση της εγγυητικής  συμμετοχής του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων    ποσού  53,58  ευρώ  του  με αρ.εγγυητικής  4589/ 15-6-2021,   σύμφωνα με το άρθρο 3.2  της διακήρυξης και σύμφωνα με το σκεπτικό του ως άνω 5ου Πρακτικού 

Γ. Κηρύσσει  προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία GREEN BLUE SAVOURS ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ  με  ποσοστό έκπτωσης    37,10 %  για την ομάδα  7 Ελαιόλαδο σύμφωνα με  την απόφαση  297/2021 της οικονομικής επιτροπής, διότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι  αληθή, αποδεκτά  και πλήρη σύμφωνα  με την υπ αριθμ.. 8139/28-5-2021  σχετική διακήρυξη και οι πλέον συμφέρουσες από οικονομική άποψη βάσει τιμής

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει  προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

3

373

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκποίησης Δημοτικής Έκτασης τμήματος χερσολίβαδου 920 έκτασης 2.010,10 τ.μ.  και τμήματος του 1129 ΑΛΩΝΙΑ έκτασης 3.318,90  τ.μ. της Τ.Κ. Αγγελοχωρίου του Δήμου Νάουσας  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 14-09-2021 Πρακτικό της δημοπρασίας εκποίησης της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών που ορίστηκε με την 203/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ως άνω δημοπρασίας που αφορά στην εκποίηση δημοτικής έκτασης , τμήματος του χερσολείβαδου με αριθμό  920, έκτασης 2.000,10 τ.μ. και τμήματος του 1129 Αλώνια 3.318,90 τ.μ. ( συνολικού εμβαδού Ε 5.319,00 τ.μ. ), της τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου , της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης, του Δήμου ηρωικής Πόλης Νάουσας, που εμφανίζεται με στοιχεία Β-Ν-Ξ-Ο-Γ-Μ-Β στο τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500 του Πολιτικού μηχανικού Χατζηκώστα Ιορδάνη, με σκοπό τα χρήματα να διατεθούν προκειμένου να γίνει έργο που αφορά αλλαγή Φ.Ο.Π. στον οικισμό Αγγελοχωρίου του Δήμου Νάουσας ,σύμφωνα με την 1/2019 απόφαση της Τ.Κ. Αγγελοχωρίου, στον  ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ Δ.Ε. ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» -ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ ΝΑΟΥΣΑΣ- Α.Φ.Μ. 090100751 Δ.Ο.Υ ΒΕΡΟΙΑΣ  με νόμιμο εκπρόσωπο  τον    Καραγιαννίδη Αλέξιο του Χρήστου του οποίου η προσφορά  ανέρχεται στο ποσό των      8.100,00 ευρώ, με την εγγύηση του Σιδηρόπουλου Ιωάννη  του Παύλου, ο οποίος έγινε αποδεκτός ως εγγυητής

4

374

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας αναμνηστικών δώρων εθιμοτυπίας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ σε βάρος Κ.Α. 02.00.6433 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών) για την προμήθεια αναμνηστικών εθιμοτυπίας για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας

5

375

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 6 – 12 Σεπτεμβρίου 2021 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την είσπραξη του συνολικού ποσού των 2.955,00 ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0432.004, καθώς επίσης και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 1.619,58 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.15.6235.001του προϋπολογισμού του έτους 2021 του Δήμου Νάουσας.

6

376

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης αγώνα Διάθλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 680,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

7

377

Έγκριση δαπανών νέων παροχών φωτισμού οδών κ.λ.π. και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Λούκαρης Κυριάκος)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει την εγγεγραμμένη πίστωση  συνολικού ποσού    673,66 € στον ΚΑ 02.20.6277.004 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 με τίτλο «δαπάνες για νέες παροχές φωτισμού οδών πλατειών κ.λ.π.» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 30.000,00 

2.Εγκρίνει την έκδοση ενός (1) εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού  673,66 € σε βάρος του  ΚΑ 02.20.6277.004 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 με τίτλο «δαπάνες για νέες παροχές φωτισμού οδών πλατειών κ.λ.π.»  στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Λούκαρη Κυριάκου,  διότι η πληρωμή της δαπάνης είναι αδύνατη με τακτικό ένταλμα γιατί η ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί την «προπληρωμή-κατάθεση» των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό και έπειτα εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο.

  3. Ο παραπάνω υπάλληλος υποχρεούνται να αποδώσει στο Δήμο τον απαιτούμενο λογαριασμό της διαχείρισης του ληφθέντος χρηματικού ποσού, με το τυχόν αδιάθετο χρηματικό ποσό, έως         27-12 -2021.                                  

8

378

Προμήθεια μηχανήματος πληρωμών μέσω πλαστικού χρήματος (POS) για το πωλητήριο αναμνηστικών στο κτήριο ΕΡΙΑ και υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  τη σύναψη συμπληρωματικής στην ήδη υπάρχουσα σύμβαση ,  μεταξύ του Δήμου και της Alpha Bank AE με τους ως άνω όρους που περιγράφονται στο έγγραφο της τράπεζας με αρ. πρωτ.374/15-9-2021 και αναλυτικά ως εξής:

-        Για χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες ιδιωτών Visa και MasterCard εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης :  0,45%  υφιστάμενη .

-        Για χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες ιδιωτών Visa και MasterCard εκτός Ευρωπαίκής Ένωσης : 1,20 %

-        Για εταιρικές κάρτες Visa και MasterCard  :  1.80%

-        Για κάρτες Diners εκδόσεως Alpha Bank : 1,50%  υφιστάμενη

-         Για κάρτες Diners International : 2,20% υφιστάμενη

-        Για κάρτες China Union Pay : 1,60% υφιστάμενη

 

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο  για την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης με την Alpha Bank ΑΕ για την προμήθεια του νέου μηχανήματος πληρωμών (POS) στο κτήριο ΕΡΙΑ και την τιμολόγηση εκκαθάρισης συναλλαγών μέσω τερματικών

9

379

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάουσας", Α.Μ.: 13/2021, προϋπολογισμού 800.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της, με αρ. 13/2021, μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού."

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  υπ αριθμ  13/2021, μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν.  για το έργο  «"Αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάουσας",  προϋπολογισμού 800.000€ (με Φ.Π.Α.)» και    τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου 

Συγκροτεί την επιτροπή του παραπάνω διαγωνισμού και  ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού με τίτλο «"Αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάουσας", Α.Μ.: 13/2021, προϋπολογισμού 800.000€ (με Φ.Π.Α.)»

10

380

 
Έγκριση ή μη δαπανών δράσεων
«Φεστιβάλ τρύγου Νάουσας» και
 εξειδίκευση της εγγεγραμμένης
πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.017 (Καλοκαιρινές και φθινοπωρινές εκδηλώσεις 2021) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

11

381

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας  για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 10.000  τ.μ. του Αγροκτήματος Αγγελοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 957Β και παλαιού κτιρίου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  για   τέσσερα  (4)  χρόνια».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν εγκρίνει το από 31/08/2021 Πρακτικό Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 10.000  τ.μ. του Αγροκτήματος Αγγελοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 957Β και παλαιού κτιρίου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  για   τέσσερα  (4)  χρόνια»

Δεν κατακυρώνει το αποτέλεσμα  της δημοπρασίας στον κ. Μαυροπιπερόπουλο Παντελή του Γεωργίου , γιατί η προσφορά του δεν είναι  σύμφωνη με τους  όρους της διακήρυξης

Να επιστραφεί   σ’ αυτόν η  εγγυητική επιστολή  που κατέθεσε ποσού  .

12

 

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  εκτός έδρας  μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου στην Αθήνα  αεροπορικώς από Νάουσα- Θεσσαλονίκη - Αθήνα την Τρίτη  28 Σεπτεμβρίου 2021, όπως και από Αθήνα- Θεσσαλονίκη – Νάουσα την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου   για υπηρεσιακούς λόγους.

Αναλυτικά: Ο Δήμαρχος Νάουσας   την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου θα παρευρεθεί  ως προσκεκλημένος στα εγκαίνια της νέας αρχαιολογικής έκθεσης «Κάλλος. Η υπέρτατη ομορφιά», που θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συνάντηση σε Οικονομικές Υπηρεσίες. Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 θα μεταβεί στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου και θα πραγματοποιήσει συνάντηση.

γκρίνει συνολική δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης ύψους 80,00€ ,

-Εγκρίνει δαπάνη διανυκτέρευσης ύψους   96,00 €,

-Εγκρίνει δαπάνη εξόδων κίνησης   201,17 €

-Εγκρίνει τη δαπάνη εξόδων διοδίων 2,40 €

-Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 379,57 €, για τον παραπάνω σκοπό, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 (Κ.Α.Ε. 02.00.6421 «Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies