ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 40ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (15./09/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

15/09/2021

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

361

12η  Αναμόρφωση   Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.)- εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Συντάσσει την 12η Αναμόρφωση του   Προϋπολογισμού έτους  2021 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

362

«Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 10.000  τ.μ. του Αγροκτήματος Αγγελοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 957Β και παλαιού κτιρίου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  για   τέσσερα  (4)  χρόνια

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

 

2

363

Ορισμός  Πληρεξουσίου  Δικηγόρου  για  παράσταση  στον  Άρειο  Πάγο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράσταση του Δήμου Νάουσας στον Άρειο Πάγο στις 8-11-2021 ή σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο βάσει και της από 31-8-2021 ενημέρωσης του δικηγόρου του Δήμου Νάουσας με πάγια αντιμισθία κ. Ταξιάρχη Κωστή και αφορά  αναίρεση του   Δημητρίου  Μουρατίδη  του Χρήστου  κατά  του  Δήμου  Νάουσας  και κατά της  με αριθμ   482/2019   απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την παράστασή για τον Δήμο Νάουσας  στον Άρειο Πάγο, κατά την δικάσιμο στις 8-11-2021 ή σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο, τον κ. Τσιαούσκογλου Στέφανο του Στεργίου δικηγόρο παρά Αρείω Πάγω, με αριθμ μητρώου 203 Δ.Σ. Βεροίας, κάτοικο Νάουσας Πλατεία  Καρατάσου 8.

Η αμοιβή του ως άνω πληρεξούσιου δικηγόρου  για την ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, άρθρο 166) για τον προσδιορισμό των ελαχίστων αμοιβών των Δικηγόρων και θα βαρύνει τον ΚΑ Κ.Α.02.00.6111  του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας έτους 2021

3

364

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού  για τον συνοπτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νάουσας” Α.Μ.: 26/2020, προϋπολογισμού 40.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το υπ αριθμ 13727/06-09-2021 2ο Πρακτικό της υπηρεσίας με τίτλο "Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νάουσας» για τον δικαιούχο  ", Α.Μ.: 26/2020, προϋπολογισμού 40.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

 κατακυρώνει την σύμβαση της υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νάουσας” για τον δικαιούχο» Α.Μ.: 26/2020, προϋπολογισμού 40.000,00€ (με Φ.Π.Α.) στην εταιρεία. " Ε.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ-Μ.ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε με δ.τ. «PREMIUM CONSULTING»" , διότι πληροί όλους τους όρους της διακήρυξης και με προσφορά αναλυτικά ως εξής:

Σύνολο 37.063,60 € με Φ.Π.Α.

4

365

Έγκριση ή μη 4ου Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προκηρύχθηκε για την «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας»  συνολικής αξίας 151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το 4ο Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας»  συνολικής αξίας  151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

 

5

366

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 -ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5030986), ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την   1η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (με αναθεώρηση) του έργου κατά (120) εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες , δηλ. έως και 14-12-2021 (από 16-08-2021 που ισχύει σήμερα  βάσει της Σύμβασης)

Δηλ θα προκύπτει το εξής χρονοδ/μμα συνοπτικά:

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-12-2020 έως και 31-03-2021

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-02-2021 έως και 16-05-2021

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-05-2021 έως και 13-08-2021

► Λοιπές εργασίες : από 14-08-2021 έως και 14-12-2021 όπου και το πέρας του έργου.

καθώς και το σχέδιο του κατά α/α: 5ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (4η τροπ/ση του αρχικού), όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία

6

367

Έγκριση ή μη, 9ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου»(με Α.Μ. 55/2018) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

        Εγκρίνει την   9η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις -, κατά (90) ενενήντα  ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 18/10/2021 & του Σχεδίου του 10ου Χρονοδ/τος Κατασκευής του έργου( 9η τροποποίηση του αρχικού) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.    

7

368

11η  Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος  Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Τ.Υ.)- εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει την 11η Αναμόρφωση του  Τεχνικού Προγράμματος του Προϋπολογισμού έτους  2021 (Τ.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης

8

369

Καθορισμός αντιτίμου αναμνηστικών-σουβενίρ στα σημεία πώλησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας και αντιτίμου εισόδου στο Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ.

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τον καθορισμό αντιτίμου πώλησης των αναμνηστικών-σουβενίρ που πρόκειται να διατεθούν προς πώληση στο Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ

Τον ορισμό εισιτηρίου εισόδου στο Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ για το κοινό  στο ποσό  των 5,00 ευρώ για ενηλίκους και 2,00 ευρώ για φοιτητές, ανέργους, ΑμΕΑ, στρατιώτες. Η είσοδος σε μαθητές και στους συνοδούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι δωρεάν.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies