ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 39ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (31/08/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

31/08/2021

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

350

Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021 - εξαμηνιαία έκθεση (01/01/2021 – 30/06/2021)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων εξαμήνου 2021 (1/1/2021 – 30/06/2021) του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας όπως ακριβώς έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και δεν  απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021.

Υποβάλει αυτή προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2

351

Διαγραφή ή μη οφειλής από τον Χ.Κ. 093/2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την   διαγραφή ποσού 203,40 ευρώ  από τον Χρηματικό Κατάλογο 093/2021 του Δήμου Νάουσας για τον Τσίρη  Χρήστο  του  Στεργίου για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Γραφείου προσόδων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

3

352

Έγκριση μελέτης «Συντήρηση πάρκων και χώρου πρασίνου 2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμόν 7/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Η.Π. Νάουσας του έργου με τίτλο «Συντήρηση πάρκων και χώρου πρασίνου 2021», προϋπολογισμού 25.000,00 € με Φ.Π.Α. ,   όπως αυτή έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση πάρκων και χώρου πρασίνου 2021» θα γίνει με την διαδικασία της αυτεπιστασίας.

4

353

Έγκριση ή μη Οικονομικής  ενίσχυσης   σε Πολιτιστικό Σύλλογο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του    Πολιτιστικού Συλλόγου Νάουσας «ART VILLE» για έξοδα διοργάνωσης του 9ου  Φεστιβάλ τέχνης Νάουσας.

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του    Πολιτιστικού Συλλόγου Νάουσας «ART VILLE» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021

5

354

Έγκριση ή μη δαπάνης φιλοξενίας για την δράση βύθισης φιαλών ξινόμαυρου οίνου στον ποταμό Αράπιτσα και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.300,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6433 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Νάουσας.

6

355

Έγκριση ή μη δαπάνης φιλοξενίας στο πλαίσιο του διεθνούς Αγώνα Μοτοσυκλετών«Rally Raid Tout Terrain Greece»και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 700,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6433 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Νάουσας.

7

356

Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: "Δημιουργία "ιστορικής διαδρομής" στην Ηρωική πόλη της Νάουσας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ. Απόφασης Ένταξης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ: 3126/28-4-2021, ΑΔΑ: Ρ3ΙΙ46ΜΤΛ6-ΕΘΛ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού 230.764,00 € , για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία "ιστορικής διαδρομής" στην Ηρωική πόλη της Νάουσας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (αρ. πρωτ. Απόφασης Ένταξης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ: 3126/28-4-2021, ΑΔΑ: Ρ3ΙΙ46ΜΤΛ6-ΕΘΛ), το οποίο συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών

8

357

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Nάουσας  »  (4η κατάσταση δαπανών 2021)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 93Β/17-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.003)  συνολικού ποσού 799,94 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 16/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφαση

9

358

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων »  (4η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.005)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.005)  συνολικού ποσού 378,20 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 5/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκαδίων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

10

359

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Μονοσπίτων  »  (3η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.007)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 97B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.007)  συνολικού ποσού 731.60 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 6/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονοσπίτων, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

11

360

Έγκριση 3ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ" Προμήθεια εξοπλισμού φυτοτεχνικής συντήρησης (προμήθεια πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος με παρελκόμενα για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας)"».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

      1.  Εγκρίνει το υπ’ αριθμ.  12664/17-8-2021 3ο Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για  την «Προμήθεια  εξοπλισμού φυτοτεχνικής  συντήρησης (προμήθεια πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος με παρελκόμενα για τις ανάγκες του  Δήμου Νάουσας)", ενδεικτικού προϋπολογισμού 250.000,00€ άνευ Φ.Π.Α (250.000,00€ συν 24% Φ.Π.Α 60.000,00€, σύνολο 310.000,00€) .

     2. Κηρύσσει  οριστικό    ανάδοχο και κατακυρώνει την σύμβαση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού φυτοτεχνικής  συντήρησης (προμήθεια πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος με παρελκόμενα  για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας)» στον  οικονομικό φορέα MERCEDES BENZ  ΕΛΛΑΣ   Μονοπρόσωπη  Α.Ε.Ε.  Θηβαίδος  20  -Τ.Κ. 14564  Νέα  Κηφισιά  - Αττική, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης  και έχει την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση τιμής  για την παραπάνω προμήθεια

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies