ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 36ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (20/08/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

20/08/2021

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

334

Έγκριση επείγοντος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης των παρακάτω θεμάτων για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ   Παράτασης  προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. απόφ. 45/2021  «3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση δαπανών νέων παροχών φωτισμού οδών κ.λ.π. και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής( Λούκαρης Κυριάκος)

2

335

Έγκριση 3ου   πρακτικού Παράτασης  προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ’  αριθμ.  12720/18-8-2021 3ο Πρακτικό  της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016, του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας.       

Εγκρίνει την  παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του  προσωρινού  ανάδοχου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο.Ε. για τον  ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»  είκοσι ημέρες (20) μέχρι και την 6-9-2021 (ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών  16-8-2021 ) σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ 2 του Ν4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β΄του ν. 4605/2019 .

3

336

Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. απόφ. 45/2021  «3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας.

          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει την υπ αριθμ 45/2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», η οποία έλαβε ΑΔΑ ΨΩΞΝΟΚΟΟ-ΠΛΠ

και η οποία αφορά στην 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π. & Α. οικονομικού έτους 2021.

Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Πρόεδρο του Κ.Κ.Π.&Α. Δήμου Η.Π. Νάουσας για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

4

337

Έγκριση δαπανών νέων παροχών φωτισμού οδών κ.λ.π. και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής(Λούκαρης Κυριάκος)

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 2.Εγκρίνει την έκδοση ενός (1) εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού  1.002,81 € σε βάρος του  ΚΑ 02.20.6277.004 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 με τίτλο «δαπάνες για νέες παροχές φωτισμού οδών πλατειών κ.λ.π.»  στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Λούκαρη Κυριάκου,  διότι η πληρωμή της δαπάνης είναι αδύνατη με τακτικό ένταλμα γιατί η ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί την «προπληρωμή-κατάθεση» των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό και έπειτα εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο.

  3. Ο παραπάνω υπάλληλος υποχρεούνται να αποδώσει στο Δήμο τον απαιτούμενο λογαριασμό της διαχείρισης του ληφθέντος χρηματικού ποσού, με το τυχόν αδιάθετο χρηματικό ποσό, έως 20-11-2019.                                  

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

338

10η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2021-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Συντάσσει την 10η Αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού έτους  2021 (O.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως αναλυτικά παρουσιάζεται  στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης  και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

Από την παραπάνω 10η αναμόρφωση αυξάνεται το αποθεματικό κατά 1.696,00 € και το νέο ποσό του αποθεματικού διαμορφώνεται στα 12.070,06 €

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies