ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 33ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (03/08/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

3/8/2021

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

313

«Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Την συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης των παρακάτω    

       θεμάτων για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό  

       μέρος της παρούσας απόφασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Πρόσληψη ή μη εποχιακού προσωπικού έναν (1) ΥΕ εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 2 μηνών για κατεπείγουσες ανάγκες.

 ΘΕΜΑ 2ο: : Πρόσληψη ή μη 2 YE Εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες.

2

314

Έγκριση ή μη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού έναν (1) ΥΕ εργατών καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 2 μηνών για κατεπείγουσες ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  .

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις στον Κ.Α. 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» με το ποσό των 2.000,00 € και στον Κ.Α. 02.20.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» με το ποσό των 700,00 €, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021.

3

315

                 Πρόσληψη 2 ΥΕ εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  Πρόσληψη 2 ΥΕ εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων για κατεπείγουσες ανάγκες με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για δύο μήνες  

       Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον   Κ.Α. 02.15.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το   ποσό των 3.600,00€ και τον Κ.Α. 02.15.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» με το ποσό των 1.080,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021.

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

316

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Μονοσπίτων  »  (2η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.007)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.007)  συνολικού ποσού 699,56 ευρώ

2

317

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων »  (3η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.005)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.005)  συνολικού ποσού 741,83 ευρώ

3

318

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου »  (1η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.012)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 97Β/21-02-2020- ΚΑΕ 80.8251.012) συνολικού ποσού 943,64 €

4

319

Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 47/2018- ΚΩΔ. ΠΔΕ:2019ΕΠ00810043 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030983), κατά (55) πενήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει

Την 2η παράτασης της  2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας''  των εργασιών  του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 47/2018- ΚΩΔ. ΠΔΕ:2019ΕΠ00810043 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030983), -με αναθεωρήσεις -,  κατά (55)  πενήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 17-08-2021, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που εξακολουθεί να είναι στις 02-09-2021 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου

5

320

Έγκριση 1ου   πρακτικού (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προδιαγραφών ) και 2ου  πρακτικού (οικονομικών προσφορών ) για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  «Προμήθεια  εξοπλισμού φυτοτεχνικής  συντήρησης (προμήθεια πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος με παρελκόμενα για τις ανάγκες του  Δήμου Νάουσας)"» ενδεικτικού προϋπολογισμού 310.000   € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει το υπ αριθμ.  9669/24-6-2021 1ο Πρακτικό (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) και  το υπ αριθμ 8222/31-5-2021 2ο Πρακτικό (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών )  ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών  της επιτροπής διαγωνισμού για  την «Προμήθεια  εξοπλισμού φυτοτεχνικής  συντήρησης (προμήθεια πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος με παρελκόμενα για τις ανάγκες του  Δήμου Νάουσας)", ενδεικτικού προϋπολογισμού 250.000,00€ άνευ Φ.Π.Α (250.000,00€ συν 24% Φ.Π.Α 60.000,00€, σύνολο 310.000,00€) και με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη προμηθευτή»

        Κάνει αποδεκτό στο διαγωνισμό για την  «Προμήθεια εξοπλισμού φυτοτεχνικής  συντήρησης (προμήθεια πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος με παρελκόμενα  για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας)" τον  οικονομικό φορέα MERCEDES BENZ  ΕΛΛΑΣ   Μονοπρόσωπη  Α.Ε.Ε.  Θηβαίδος  20  -Τ.Κ. 14564  Νέα  Κηφισιά  - Αττική, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης :      

Κηρύσσει  προσωρινό ανάδοχο την   εταιρεία  MERCEDES BENZ  ΕΛΛΑΣ   Μονοπρόσωπη  Α.Ε.Ε.

γιατί η προσφορά της  ήταν πλήρης σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση τιμής  για την παραπάνω προμήθεια 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies