ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 32ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (27/07/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

27/07/2021

 

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

304

Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίου Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.23 παρ.3 του Ν.4674/2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκτακτη εκτός έδρας και ορίων Π.Ε. μετακίνηση  του φορτηγού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΟ-8988 του Δήμου Ηρ. Π. Νάουσας  στην Αραβησσό Π.Ε. Πέλλας  την 26/07/2021 για μεταφορά Πίσσας και επάνοδο στη Νάουσα την ίδια ημέρα 26/07/2021

2

305

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας του Φεστιβάλ Αιγών: Στους δρόμους του Αλέξανδρου» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την  κατανομή της εξιδεικευμένης πίστωσης ποσού 4.600,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.017 (Καλοκαιρινές και φθινοπωρινές εκδηλώσεις 2021) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για την  συνδιοργάνωση με την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας των εκδηλώσεων του «Φεστιβάλ Αιγών: Στους δρόμους του Αλέξανδρου

3

306

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο "Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την    

 υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νάουσας» για τον δικαιούχο  ", Α.Μ.:  26/2020, προϋπολογισμού 40.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση του 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο "Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νάουσας» για τον δικαιούχο  ", Α.Μ.: 26/2020, προϋπολογισμού 40.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Κηρύσσει τον παραπάνω διαγωνισμό ΑΓΟΝΟ

Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του παραπάνω  συνοπτικού διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.

4

307

Έγκριση 2ου Πρακτικού  Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού του έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ »

δια του συστήματος δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης», σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου, προϋπολογισμού μελέτης 704.623,92€ (με Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού "Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας", Α.Μ.: 1/2020, προϋπολογισμού 704.623,92€ (με Φ.Π.Α.).

2.Κηρύσσει τον  οικονομικό φορέα «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ δ.τ.  ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ»,  οριστικό  ανάδοχο του έργου ««ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 704.623,92€ (με Φ.Π.Α.), με ποσοστό μέσης έκπτωσης 42,66 % , διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει  προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

5

308

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 15-21Ιουλίου 2021 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την είσπραξη του συνολικού ποσού των 905,00 ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0432.004, καθώς επίσης και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 496,01 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.15.6235.001του προϋπολογισμού του έτους 2021 του Δήμου Νάουσας

6

309

Έγκριση ή μη δαπανών έκδοσης βιβλίου που δημιουργήθηκε από τον κύκλο Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την  κατανομή της εξιδεικευμένης πίστωσης ποσού 1.100,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.02.15.6615 (Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας για τη έκδοση βιβλίου που δημιουργήθηκε από τον κύκλο Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής.

7

310

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση των απρόβλεπτων σαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 1ο ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ».

Εγκρίνει τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019) Αναδόχου: ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  όπως έχει συνταχθεί, ελεγχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, για την κάλυψη της επί πλέον δαπάνης των συμβατικών εργασιών που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συνολικού ύψους  378.741,05 €  είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση

8

311

Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής
προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 47/2018- ΚΩΔ.
ΠΔΕ:2019ΕΠ00810043 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030983)

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

9

312

Έγκριση 3ου Πρακτικού ηλεκτρονικής κατακύρωσης δικαιολογητικών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «καθαρισμός κτιρίων του Δήμου Νάουσας για ένα έτος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το υπ αριθμ 11106/19-07-2021 3ο πρακτικό ηλεκτρονικής κατακύρωσης δικαιολογητικών  της επιτροπής διαγωνισμού  για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  «Καθαρισμός των κτιρίων του Δήμου Νάουσας  για ένα έτος» ενδεικτικού προϋπολογισμού 137.142,85€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Κηρύσσει  τον οικονομικό φορέα «ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΑΘ.-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ– ΓΑΚΗΣ ΒΑΣ. Ο.Ε. - Πλαταιών 33, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54249 – ΑΦΜ 998304575» οριστικό ανάδοχο της υπηρεσίας «Καθαριότητα των κτιρίων του Δήμου Νάουσας (για ένα έτος)»  διότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι  αληθή, αποδεκτά  και πλήρη σύμφωνα  με τους όρους της  σχετικής διακήρυξη για την παροχή της υπηρεσίας και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής, 102.528,00  ευρώ πλέον  ΦΠΑ  24%  , σύνολο  127.134,72 ευρώ  για τον Δήμο Νάουσας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies