ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 31ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (20/07/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

20/07/2021

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

289

8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2021 (Ο.Υ.) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και  εισηγούμενος το πρώτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  για την : «: 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού    Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2021 (Ο.Υ.) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  ανέφερε  πως λόγω του κατεπείγοντος το θέμα  συζητήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 19-7-2021 .

2

290

Αποδοχή ή μη δωρεάς του κ. Δάιου Αστέριου στο Δήμο Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή  δωρεάς του κ. Δάιου Αστέριου ,  δύο απινιδωτών και δύο παιδιατρικών ηλεκτροδίων για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου και του ΔΑΚ  του Δήμου Νάουσας

3

291

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Νάουσας(3η κατάσταση δαπάνης)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 93Β/17-03-2021- ΚΑΕ 80.8251.003)  συνολικού ποσού 1.583,54 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 11/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

4

292

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Επισκοπής (2η κατάσταση δαπάνης)

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 95B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.004)  συνολικού ποσού 1.057,97 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

5

293

Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας ,  για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου ( ΠΑΓΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ) που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας, συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. όπως περιγράφεται στην συνημμένη κάτοψη του κτηρίου, με αρ. οικοδομικής άδειας 48/2005, για 4 χρόνια, με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές. 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

«Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας ,  για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου ( ΠΑΓΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ) που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας, συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. όπως περιγράφεται στην συνημμένη κάτοψη του κτηρίου, με αρ. οικοδομικής άδειας 48/2005, για 4 χρόνια, με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές

6

294

 Έγκριση έκτακτης μετακίνησης αυτοκινήτων του Δήμου εκτός ορίου Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ 23 παρ. 3 του Ν. 4674/2020

 

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις έκτακτες μετακινήσεις εκτός έδρας και ορίων Π.Ε.  του οχήματος IVECO με αριθμό κυκλοφορίας  KHH-3637  του Δήμου Ηρ. Π. Νάουσας  στην Θεσσαλονίκη έως την  31-12-2021 για άμεση μεταφορά & παραλαβή των ανταλλακτικών των απορριμματοφόρων οχημάτων.

Εγκρίνει την έκτακτη μετακίνηση εκτός ορίων Νομού του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ-8988 στην Αραββησό Ν. Πέλλας για μεταφορά πίσσας την 19/07/2021 και επάνοδο την ίδια ημέρα

7

295

Έγκριση ή μη 1ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εργασιών του έργου «Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού»(Αρ. Μελ. 46/2018 – ΚΩΔ. ΠΔΕ 2019ΕΠ00810028-ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030986) κατά (40) ΣΑΡΑΝΤΑ ημερολογιακές ημέρες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει

Την 1η παράταση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση που είναι όμως μηδενική βάσει της ισχ. νομοθεσίας) κατά (40) σαράντα ημερολογιακές ημέρες δηλ. έως και 26-07-2021, (από 16-6-2021 που ισχύει σήμερα σύμφωνα με την  υπ' αρ. πρωτ. 20825/17-12-2020 εργολαβική Σύμβαση)

Την έναρξη των λοιπών εργασιών έως το πέρας του έργου στις 27-07-2021 (αντί 17-06-21 που ισχύει σήμερα βάσει της σύμβασης) με πέρας να παραμένει στις 16-08-2021,

χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που εξακολουθεί να είναι στις 16-08-2021.

Επομένως το Χρονοδιάγραμμα εργασιών θα  διαμορφωθεί ως εξής:

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-12-2020 έως και 31-03-2021

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-02-2021 έως και 16-05-2021

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-05-2021 έως και 26-07-2021(+40 ημέρες)

► Λοιπές εργασίες : από 27-07-2021 έως και 16-08-2021 όπου και το πέρας του έργου.

8

296

Εισηγητική έκθεση – έπειτα από Διατύπωση θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ. – για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου – Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», (με ΚΩΔ ΠΔΕ:2019ΕΠ00810027-ΚΩΔ.ΟΠΣ;5030978), ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση)

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Την έγκριση της   2ης παράτασης  της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση)  έως και 28-05-2021  (από 16-05-2021 που ισχύει σήμερα  βάσει της υπ’ αρ. 153/2021 Απόφασης Ο.Ε. δηλ. (+12) δώδεκα ημερολογιακών ημερών),

Β. Την έγκριση της έναρξης της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας μετά το πέρας της 2ης , με διάρκεια πάλι δύο (2) μηνών , προσαυξημένης κατά (30) τριάντα ημέρες, δηλ. και της 1ης παράταση της 3ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση), έως  και  26-08-2021 όπου και το πέρας του έργου , (από 16-06-2021 που ισχύει σήμερα  βάσει της Σύμβασης),

Γ. Την έγκριση της ταυτόχρονης 1ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (με αναθεώρηση) του έργου κατά (71) εβδομήντα μία  ημερολογιακές ημέρες , δηλ. έως και 26-08-2021 (από 16-06-2021 που ισχύει σήμερα  βάσει της Σύμβασης)

Δηλ θα προκύπτει το εξής χρονοδ/μμα συνοπτικά:

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-12-2020 έως και 31-03-2021

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-02-2021 έως και 28-05-2021(+12 ημέρες)

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 29-05-2021 έως και 26-08-2021(+30 ημέρες, αλλά +71 ημέρες από το προηγούμενο συνολικό πέρας ), όπου και το πέρας του έργου,

Δ. Την έγκριση  του σχεδίου του κατά α/α: 4ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (3η τροπ/ση του αρχικού), όπως αυτό συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας.

9

297

Έγκριση 1ου (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προδιαγραφών ) και 2ου  (οικονομικών προσφορών ) για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»

 

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα υπ αριθμ 9521/23-6-2021 (πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προδιαγραφών) και 10959/15-7-2021  (πρακτικό οικονομικών προσφορών) της επιτροπής διαγωνισμού  για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»

Κηρύσσει  προσωρινούς ανάδοχους ανά ομάδα στις οποίες συμμετέχουν

Κηρύσσεται άγονος ο διαγωνισμός για την ομάδα 5 (είδη αρτοζαχαροπλαστικής ) διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης  ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής .

10

298

Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 17751/22-10-2020 (20SYMV007525897 2020-10-22) σύμβαση για την υπηρεσία Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΣΜΑ Νάουσας στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας και Μεταφοράς Υπολείμματος Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της  υπ’ αριθμ. 17751/22-10-2020 (20SYMV007525897 2020-10-22)  σύμβασης Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΣΜΑ Νάουσας στο ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας και Μεταφοράς Υπολείμματος Ανακυκλώσιμων Υλικών από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης   με Κ.Α.Ε 02.20.6117.008 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020 του Δήμου Νάουσας και του αντίστοιχου του 2021 συνολικού ποσού 19.798,73 € (15.966,72 € συν 3.832,01 € ΦΠΑ ) και συγκεκριμένα αύξηση κατά 50% του ποσού  δηλαδή κατά 9.899.36 € (με Φ.Π.Α. 24%) για την απομάκρυνση του υπολείμματος από το ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας (Ιωνίας) στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης,  σύμφωνα με σκεπτικό του εισηγητικού μέρους της παρούσας.

11

299

Έγκριση ή μη πραγματοποίησης μουσικών συναυλιών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του καλοκαιριού 2021 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 6.000,00ευρώ(με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.017 (Καλοκαιρινές και φθινοπωρινές εκδηλώσεις 2021) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων περιγράφεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΠΕΝΤΕ (5) ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

(Δ.Ε. Νάουσας)

(Δ.Ε. Ειρηνούπολης)

(Δ.Ε. Ανθεμίων)

 4.838,71€ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

24% ΦΠΑ

 1.161,29€

ΣΥΝΟΛΟ

 6.000,00€

12

300

Χορήγηση οριακής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση οριακής προθεσμίας (5) πέντε μηνών, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, που αποτελεί και παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών  του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» - (Αρ. Μελ. 67/2017) ήτοι έως 15/11/2021.                                                                                    

13

301

Έγκριση ή μη δαπάνης μουσικής εκδήλωσης στο Πολιτιστικό Κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους του Δήμου Η.Π. Νάουσας την τελευταία πανσέληνο του καλοκαιριού και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ(με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.017 (Καλοκαιρινές και φθινοπωρινές εκδηλώσεις 2021)του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων περιγράφεται ως εξής:

Α/Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ(ΜΕ ΦΠΑ)

1

Αμοιβή τετραμελούς μουσικού σχήματος

1.200,00€

2

Δαπάνη ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης

300,00€

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.500,00€

14

302

Έγκριση ή μη δαπάνης ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης μουσικής εκδήλωσης στο ορεινό κάμπινγκ Γραμμένης του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.017 (Καλοκαιρινές και φθινοπωρινές εκδηλώσεις 2021) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

15

303

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 8-13Ιουλίου 2021 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την είσπραξη του συνολικού ποσού των 1.285,00 ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0432.004, καθώς επίσης και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 704,28 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.15.6235.001του προϋπολογισμού του έτους 2021 του Δήμου Νάουσας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies