ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 25-08-2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Αρ.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

262

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ,ως κατεπείγοντα και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  29ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

2

10η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού έτους 2023  Δήμου Η.Π. Νάουσας (Ο.Υ.) – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

2

Έγκριση  3ου    ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 παρ.2 περ.α) (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)  «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας για ένα έτος-  για το τμήμα 8 «Τμήμα Ελαστικών», ενδεικτικού προϋπολογισμού  58.668,00 € άνευ Φ.Π.Α.»

2

263

10η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού έτους 2023  Δήμου Η.Π. Νάουσας (Ο.Υ.) – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  στις καταμετρηθείσες ψήφους

Συντάσσει την 10η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού    του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2023 (Ο.Υ.) ,  όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο  προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης

3

264

Έγκριση  3ου    ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 παρ.2 περ.α) (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)  «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας για ένα έτος-  για το τμήμα 8 «Τμήμα Ελαστικών», ενδεικτικού προϋπολογισμού  58.668,00 € άνευ Φ.Π.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το υπ’ αρ. πρωτ. 18583/17-07-2023 3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 παρ.2 περ.α) (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)  «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας για ένα έτος-  για το τμήμα 8 «Τμήμα Ελαστικών», ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

Εγκρίνει την κατακύρωση του παραπάνω διαγωνισμού για το τμήμα 8 Ελαστικών  στην  ΙΟΥΛΙΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ, διότι η προσφορά της συνολικού ποσού 43.190,00 €  είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τι

3

265

Μετάθεση ημερομηνιών διεξαγωγής συναυλιών στις Δ.Ε. Ειρηνούπολης και Ανθεμίων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού- 2οΦεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την μετάθεσης των ημερομηνιών διεξαγωγής των συναυλιών στις Δ.Ε. Ειρηνούπολης και Ανθεμίων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Νερού-Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου Νάουσας» από τις 28 & 30 Αυγούστου στις 5 &7 Σεπτεμβρίου 2023 αντίστοιχα.

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού9.200,00 ευρώ(με ΦΠΑ) σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.017 (Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2023-ίδια έσοδα)του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 252/2023 Απόφαση, παραμένουν ως έχουν.

 

α/α

Αρ.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

266

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή  (1η) ΕΤΟΥΣ 2023 – ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Δήμου Νάουσας (υπόλογος Βοργιατζίδης Αλέξανδρος) , σχετικό ΧΕΠ 0169B/13-03-2023 ΚΑΕ  80.8251.001, συνολικού ποσού 2.266,22 €

2

267

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου» (3η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.012).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αρκοχωρίου    (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 52B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.012)  συνολικού ποσού 892,80 ευρώ, όπως αυτά αναφέρονται στο υπ αριθμ 3/08-08-2023 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Αρκοχωρίου και στον συνημμένο πίνακα δαπανών

3

268

 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Νάουσας» (6η κατάσταση δαπανών 2023–ΚΑΕ 80.8251.003).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Νάουσας  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 43B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.003)  συνολικού ποσού 1.488,26 €   , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 27/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

4

269

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (4η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.004)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Επισκοπής (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 44B/13-02-2023 - ΚΑΕ 80.8251.004)  συνολικού ποσού 1.163,49 €   , όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 12/2023 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής, η οποία  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφαση

5

270

«Έγκριση και παραλαβή ή μη  προμελέτης και οριστικής μελέτης Η/Μ της μελέτης με τίτλο “Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρα ποταμού ‘Αράπιτσα’ στη θέση ‘Νοσοκομείο’ πόλης Νάουσας”»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει και παραλαμβάνει τις παρακάτω μελέτες:

1.     Προμελέτη Η/Μ (κωδ. Μελέτης 669)

2.     Οριστική μελέτη Η/Μ (κωδ. Μελέτης 669)

που αποτελούν τμήμα της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρα ποταμού ‘Αράπιτσα’ στη θέση ‘Νοσοκομείο’ πόλης Νάουσας», οι οποίες παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, από την ένωση οικονομικών φορέων "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.Τ.Ε., ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΑΦΕΙΑΔΗ, ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ", κ. Στρατηγέα Νικολάου.

6

271

Αποδοχή δωρεάς μηχανημάτων για τον εμπλουτισμό του Κέντρου τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς του Δήμου από την εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποδέχεται την  δωρεά της  εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ,  προς το Δήμο Ηρ. Πόλης Νάουσας των κάτωθι μηχανημάτων και οργάνων ποιοτικού ελέγχου προκειμένου αυτά να τοποθετηθούν και να εμπλουτίσουν τον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας:

1.     Τόρνος

2.     Μέρος υδροστροβίλου Allis-Chaimers

3.     Μηχανήματα ποιοτικού ελέγχου

α) 8 διάφορους ζυγούς ακριβείας

β) ανέμη

γ) στροφόμετρα δύο τεμάχια

δ) δυναμόμετρα δύο τεμάχια

ε) σύστημα προετοιμασίας μετρήσεων micronair

στ) ξύλινη γνέθη

ζ) 5 κουτιά κυτίων βάμβακος (κατηγορίες βάμβακος)

η) σύστημα uster για τη μέτρηση των νημάτων (6 μηχανήματα)

θ) κύλινδρος φυτιλιών.

7

272

Έγκριση αποτελεσμάτων  εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2023  Δήμου Η.Π. Νάουσας- Εξαμηνιαία έκθεση  (1/1/2023-30/6/2023) – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εισηγητική Έκθεση εσόδων – εξόδων εξαμήνου 2023 (1-1-2023 έως 30-6-2023) του Δήμου Η.Π. Νάουσας, όπως αυτός έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και δεν απαιτείται αναμόρφωση προϋπολογισμού  2023

Υποβάλει αυτή προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο

8

273

Έγκριση ή μη δαπάνης εκτυπώσεων ενημερωτικών και προωθητικών εντύπων των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023 του Δήμου Η.Π. Νάουσας, για την εκτύπωση ενημερωτικών και προωθητικών εντύπων των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

9

274

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 16- 20 Αυγούστου 2023 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την είσπραξη του συνολικού ποσού των 370,00 ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0432.004, καθώς επίσης και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 202,79 ευρώ στην εταιρία διανομής «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.15.6235.001 του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Νάουσας.

10

275

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 31Ιουλίου-3Αυγούστου 2023 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την είσπραξη του συνολικού ποσού των 400,00 ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0432.004, καθώς επίσης και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 312.23 ευρώ στην εταιρία διανομής «TANWEER ALLIANCES  A.E. που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.15.6235.001 του προϋπολογισμού του έτους 2023 του Δήμου Νάουσας.

11

276

Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5
ΤΟΝΩΝ», Κριτήριο κατακύρωσης βάσει τιμής, Συστημικός αριθμός
καταχώρισης: 198420

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την: «Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5
ΤΟΝΩΝ», Κριτήριο κατακύρωσης βάσει τιμής, Συστημικός αριθμόςκαταχώρισης: 198420» , διότι η αρμόδια επιτροπή αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα στην  σύνταξη του σχετικού πρακτικού. Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12

277

Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»
Κριτήριο κατακύρωσης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, Συστημικός
αριθμός καταχώρισης: 198421

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την: «Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»
Κριτήριο κατακύρωσης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, Συστημικός
αριθμός καταχώρισης: 198421» , διότι η αρμόδια επιτροπή αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα στην  σύνταξη του σχετικού πρακτικού. Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

13

278

Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟY  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ». Κριτήριο κατακύρωσης βάσει τιμής,
Συστημικός αριθμός καταχώρισης: 198422

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την: «Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟY  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ». Κριτήριο κατακύρωσης βάσει τιμής,
Συστημικός αριθμός καταχώρισης: 198422 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, Συστημικός
αριθμός καταχώρισης: 198421» , διότι η αρμόδια επιτροπή αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα στην  σύνταξη του σχετικού πρακτικού. Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies