ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (06/07/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

06/07/2021

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

269

«Άσκηση  ή  μη  του  ενδίκου βοηθήματος   της  αναγνωριστικής αγωγής κυριότητος  του  Δήμου

  Νάουσας  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)  Να  καταθέσει ο Δήμος Νάουσας αγωγή    (αναγνωριστική  κυριότητος)  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Βέροιας  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  που  εδρεύει  στην  Αθήνα  και εκπροσωπείται  νόμιμα.

2)  Να  παρασταθεί  και  να  καταθέσει  προτάσεις  και  φάκελο  σχετικών  δικογραφίας  κατά  την  εκδίκαση  της  αγωγής 

Και

3)  Διορίζει   ως  πληρεξούσιο,  αντιπρόσωπο  και  αντίκλητο  του,  σύμφωνα με  τα  άρθρα  96&2  και  97  του  Κ.Πολ.Δ.,  τον  Δικηγόρο  του  Δήμου  Νάουσας  με  πάγια  αντιμισθία  Ταξιάρχη  Κωστή  του  Γεωργίου  με  Α.Μ.  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Βέροιας  193,  κάτοικο  Νάουσας  Ημαθίας,  Διονυσίου  Σολωμού  9,   για  την  κατάθεση  της  αγωγής  (Τακτική  Διαδικασία)  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Βέροιας,  την  παράσταση  κατά  την  συζήτηση  αυτής  και  την  κατάθεση  προτάσεων  και   σχετικών  δικογραφίας. 

2

270

«Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων   19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ   του Δημοτικού Δάσους».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την διενέργεια και τον καθορισμό της διαγωνιστικής διαδικασίας (φανερή πλειοδοτική δημοπρασία» για την εκμίσθωση  των λημμάτων των συστάδων   19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ   του Δημοτικού Δάσους Νάουσας για το έτος 2021.

Καταρτίζει τους όρους εκμίσθωσης των λημμάτων των 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ    του Δημοτικού Δάσους

3

271

«Συμψηφισμός ή μη  υποχρέωσης ιδιοκτησίας σε εισφορά σε χρήμα με ανάλογο  τμήμα από την οφειλόμενη αποζημίωση από το Δήμο Νάουσας στην ιδιοκτησία (κωδ.αρ.κτημ/σης 185 στο 2ο τμήμα της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Νάουσας για το ιδανικό μερίδιο της Μαμά Ευαγγελίας)».                                                                                

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον συμψηφισμό της υποχρέωσης προς το Δήμο Νάουσας σε εισφορά σε χρήμα που αντιστοιχεί  σε  έκταση 1,56 μ²  με  το  δικαίωμα  για  αποζημίωση  από  το   Δήμο  ίσης  έκτασης  1,56 μ² από τη συνολική αποζημίωση  για  έκταση 73,14 μ² που οφείλεται στην ιδιοκτησία της Μαμά Ευαγγελίας, χήρας Διαμαντή, το γένος Γεωργίου Καρατάσιου. Μετά τον συμψηφισμό, τμήμα  της προαναφερόμενης αποζημιούμενης έκτασης,   εμβαδού     1,56 μ² θα   περιέλθει   στην   κυριότητα   του   Δήμου  Νάουσας    και   για  την  οποία  ο αιτών   δεν   θα  αξιώνει  πλέον    αποζημίωση, ενώ η υπολειπόμενη έκταση για την οποία θα οφείλεται αποζημίωση είναι 71,58 τ.μ. 

 

4

272

«Συμψηφισμός ή μη  υποχρέωσης ιδιοκτησίας σε εισφορά σε χρήμα με ανάλογο  τμήμα από την οφειλόμενη αποζημίωση από το Δήμο Νάουσας στην ιδιοκτησία (κωδ.αρ.κτημ/σης 185 στο 2ο τμήμα της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Νάουσας για το ιδανικό μερίδιο της Μαμά Δήμητρας)».                                                                                

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει τον συμψηφισμό της υποχρέωσης προς το Δήμο Νάουσας σε εισφορά σε χρήμα που αντιστοιχεί  σε  έκταση 5,88 μ²  με  το  δικαίωμα  για  αποζημίωση  από  το   Δήμο  ίσης  έκτασης  5,88 μ²  από τη συνολική αποζημίωση  για  έκταση 105,87 μ²  που οφείλεται στην ιδιοκτησία της Μαμά Δήμητρας, του Διαμαντή και της Ευαγγελίας. Μετά τον συμψηφισμό, τμήμα  της προαναφερόμενης αποζημιούμενης έκτασης,   εμβαδού     5,88 μ² θα   περιέλθει   στην   κυριότητα   του   Δήμου  Νάουσας    και   για  την  οποία  ο αιτών   δεν   θα  αξιώνει  πλέον    αποζημίωση, ενώ η υπολειπόμενη έκταση για την οποία θα οφείλεται αποζημίωση είναι 99,99 τ.μ. 

5

273

«Συμψηφισμός ή μη  υποχρέωσης ιδιοκτησίας σε εισφορά σε χρήμα με ανάλογο  τμήμα από την οφειλόμενη αποζημίωση από το Δήμο Νάουσας στην ιδιοκτησία (κωδ.αρ.κτημ/σης 185 στο 2ο τμήμα της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Νάουσας για το ιδανικό μερίδιο του Μαμά ή Βέρβερη Χρήστου)».

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον συμψηφισμό της υποχρέωσης προς το Δήμο Νάουσας σε εισφορά σε χρήμα που αντιστοιχεί  σε  έκταση 5,88 μ²  με  το  δικαίωμα  για  αποζημίωση  από  το   Δήμο  ίσης  έκτασης  5,88 μ² από τη συνολική αποζημίωση  για  έκταση 105,87 μ² που οφείλεται στην ιδιοκτησία του Μαμά ή Βέρβερη Χρήστου, του Διαμαντή και της Ευαγγελίας . Μετά τον συμψηφισμό, τμήμα  της προαναφερόμενης αποζημιούμενης έκτασης,   εμβαδού     5,88 μ² θα   περιέλθει   στην   κυριότητα   του   Δήμου  Νάουσας    και   για  την  οποία  ο αιτών   δεν   θα  αξιώνει  πλέον    αποζημίωση, ενώ η υπολειπόμενη έκταση για την οποία θα οφείλεται αποζημίωση είναι 99,99 τ.μ. 

6

274

«Συμψηφισμός ή μη  υποχρέωσης ιδιοκτησίας σε εισφορά σε χρήμα με ανάλογο  τμήμα από την οφειλόμενη αποζημίωση από το Δήμο Νάουσας στην ιδιοκτησία (κωδ.αρ.κτημ/σης 185 στο 2ο τμήμα της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Νάουσας για το ιδανικό μερίδιο της Πέπελα Παρασκευής χήρας Δημητρίου)».                                                                                

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τον συμψηφισμό της υποχρέωσης προς το Δήμο Νάουσας λόγω εισφοράς σε χρήμα που αντιστοιχεί  σε  έκταση 52,45 μ²  με  το  δικαίωμα  για  αποζημίωση  από  το   Δήμο  ίσης  έκτασης  52,45 μ² από τη συνολική αποζημίωση  για  έκταση 251,16 μ² που οφείλεται στην  ιδιοκτησία  Πέπελα Παρασκευής χήρας Δημητρίου . Μετά τον συμψηφισμό, τμήμα  της προαναφερόμενης αποζημιούμενης έκτασης,   εμβαδού     52,45 μ² θα   περιέλθει   στην   κυριότητα   του   Δήμου  Νάουσας,    και   για  την  οποία  οι αιτούντες   δεν   θα  αξιώνουν  πλέον  αποζημίωση, ενώ η υπολειπόμενη έκταση για την οποία θα οφείλεται αποζημίωση είναι 198,71 τ.μ.

7

275

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 24-28Ιουνίου 2021 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

 

               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την είσπραξη του συνολικού ποσού των 420,00 ευρώ και απόδοσή του στον Κ.Α. εσόδων 06.00.0432.004, καθώς επίσης και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 230,19 ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 02.15.6235.001του προϋπολογισμού του έτους 2021 του Δήμου Νάουσας

8

276

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Δημοτικού καταστήματος «ΚΙΟΣΚΙ» της  «ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.»

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :  2082,36 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

9

277

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του κ. Λοτσιόπουλου Γεωργίου του Νικολάου με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :   273,64  €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

10

278

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα  της  εταιρίας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :  867,65  €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

11

279

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΠΟΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Μπόλα Αντωνίου του Πέτρου   με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :   464,59 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

12

280

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Δημητρίου Κάππα του Κωνσταντίνου   με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :   712,25  €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

13

281

Έγκριση 1ου Πρακτικού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου « Ανάπλαση Πλατείας στην Τ.Κ. Κοπανού Δ. Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 2-7-2021  1ο  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού   για τη διενέργεια του

 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά στο έργο:  Ανάπλαση Πλατείας στην Τ.Κ. Κοπανού Δ. Νάουσας» προϋπολογισμού μελέτης 280.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

    Κηρύσσει  προσωρινό   ανάδοχο του έργου «Ανάπλαση Πλατείας στην Τ.Κ. Κοπανού Δ. Νάουσας  στην ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, δ.τ. ALMOTEK ΙΚΕ” με μέση έκπτωση 15,05% , γιατί η προσφορά της  είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies