ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (23/06/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

23/06/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  26ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (23/06/2021)

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

251

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας ζωγραφικής για τη δημιουργία εικαστικών συνθέσεων για την υλοποίηση της κοινωνικής δράσης «Τοίχος της καλοσύνης» σε σημεία του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και την  κατανομή της εξιδεικευμένης πίστωσης ποσού 1.750,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.02.15.6117.001 (Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία) για την δημιουργία εικαστικών συνθέσεων για την υλοποίηση της κοινωνικής δράσης «Τοίχος της καλοσύνης» σε σημεία του Δήμου Η.Π. Νάουσας

2

252

Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από την ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Δημοτικού καταστήματος «ΚΙΟΣΚΙ» της  «ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.» συνολικού ποσού 2.915,29 € 

3

253

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της    Κοινότητας Στενημάχου»

(1η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.015)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Στενημάχου (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 104B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.015)  συνολικού ποσού 378,94 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Στενημάχου

4

254

Έγκριση ή μη τροποποίησης – χρονικής παράτασης ισχύος της σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και με ανώτατη χρονική διάρκεια παράτασης τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης αυτής (ημ/νία λήξης: 28-06-2021), για την παροχή υπηρεσίας  “ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

   Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αρ. 9468/29-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006937046 2020-06-29) σύμβασης του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με τον πάροχο  «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.- Ταχυμεταφορές Εγγράφων και Αντικειμένων», με έδρα στην Λ. Μεσογείων 395, Αγ. Παρασκευή και ΑΦΜ 099759170, για τις  υπηρεσίες “ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ” του Δήμου Η.Π. Νάουσας, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η οποία συνίσταται στη χρονική της παράταση , για διάστημα έως έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης αυτής, (ημ/νία λήξης σύμβασης: 28-06-2021),  χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης, χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενο που αφορά στην σύμβαση και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού αυτής.

    Με την παρούσα, δεν αλλάζει το συμβατικό τίμημα της σύμβασης.           

5

255

Έγκριση οριστικοποίησης προϋπολογισμού υπ. Αριθμ. 6/2021 μελέτης του Δημοτικού Πάρκου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με τίτλο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού της υπ. Αριθμ. 6/2021 μελέτης του της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Η.Π. Νάουσας του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», στο ποσό των  1.399.999,77 € με Φ.Π.Α. 24%,   στα πλαίσια της πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, με τίτλο «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Νάουσας» που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ

6

256

Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίου Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.23 παρ.3 του Ν.4674/2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκτακτη εκτός έδρας και ορίων Π.Ε. μετακίνηση  του Φορτηγού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΟ-8988 του Δήμου Ηρ. Π. Νάουσας  στην Θεσσαλονίκη την 18/06/2021 για μεταφορά της μπουκάλας του απορριμματοκιβωτίου – press container με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ-8886 και επάνοδο στη Νάουσα την ίδια ημέρα 18/06/2021

7

257

Διαγραφή ή μη προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών του κ. Μπασιούρη Πέτρου λόγω υπαγωγής στο Ν. 4495/2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από επιβολή προστίμου του κ. Μπασιούρη Πέτρου λόγω υπαγωγής στο Ν.4495/2017  σύμφωνα με τα  παρακάτω:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :   10.839,35 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

8

258

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Της επιτροπής διαγωνισμού για την «Υπηρεσία καθαριότητας  δημοτικών κτιρίων  Δήμου Νάουσας για ένα έτος »

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τα υπ αριθμ πρακτικά 6933/11-5-2021 (πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών) και  8222/31-5-2021 (πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών )  ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών  της επιτροπής διαγωνισμού για  τον «Καθαρισμό των κτιρίων του Δήμου Νάουσας  για ένα έτος »

Απορρίπτει τις προσφορές που υποβλήθηκαν των α)  ΡΟΜΠΗ ΣΤΑΥΡΟ σύμφωνα με το σκεπτικό του  υπ αριθμ 6933/11-5-2021  1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού  , β) ΤΡΕΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. σύμφωνα με το σκεπτικό του υπ αριθμ 8222/31-5-2021 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού  και γ) 3G FACILITIES  -SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  σύμφωνα με το σκεπτικό του υπ αριθμ 8222/31-5-2021 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού.

Κηρύσσει  προσωρινό ανάδοχο την   εταιρεία  ΚΙΟΡΤΣΗΣ ΑΘ.-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ–ΓΑΚΗΣ ΒΑΣ. Ο.Ε. γιατί η προσφορά της  ήταν πλήρης σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και έχει την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση τιμής (102.528,00  ευρώ πλέον  ΦΠΑ  24%  , σύνολο  127.134,72 ευρώ)   για τον Δήμο Νάουσας.

 Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης

9

259

Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού από την OPEN TECHNOLOGY SERVICES

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την ανάθεση  των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού από την εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ με δ.τ. OPEN TECHNOLOGY SERVICES-OTS (Μοναστηρίου 125 – Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627, Α.Φ.Μ. : 095372259 – Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικού ύψους 25.856,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που θα βαρύνει  τον ΚΑ 02.10.6266 «συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021 του Δήμου Νάουσας και τον αντίστοιχο του έτους 2022.

10

260

Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2021 τριμηνιαία έκθεση (1-1-2021 έως 31-3-2021)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων τριμήνου 2021 (1/1/2021 – 31/3/2021) του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και δεν απαιτείται αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2021, υποβάλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

11

261

7η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας (Τ.Υ.) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Συντάσσει την 7η Αναμόρφωση του  Τεχνικού Προγράμματος του Προϋπολογισμού έτους  2021 (Τ.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης

12

262

Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 (κωδικοί εσόδων 5. «χρηματικό Υπόλοιπο» και εξόδων 8. «προβλέψεις-οφειλές) - εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει  το τροποποιημένο σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  για το έτος 2021 όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο Νέο Πίνακα 5.Α) Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  έτους 2021, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

13

263

Ορισμός υπολόγου για πληρωμή δαπανών για νέες παροχές φωτισμού οδών , πλατειών κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τον Λούκαρη Κυριάκο, υπάλληλο (ΔΕ Διοικητικού) του τμήματος Η.Μ. του Δήμου Νάουσας ως  υπόλογο, στο όνομα του οποίου θα εκδοθούν χρηματικά εντάλματα προπληρωμής σε βάρος των παρακάτω ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας για την πληρωμή δαπανών  για νέες παροχές φωτισμού οδών πλατειών κ.λ.π  και για   το διάστημα από 24/06/2021 έως 31/12/2021

14

264

Έγκριση ή μη α) της  «Τεχνικής έκθεσης – Προδιαγραφές»  της παροχής υπηρεσίας, β) της κατάρτισης των όρων της διακήρυξης  γ) των τευχών δημοπράτησης και δ) της συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού , της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νάουσας” για τον δικαιούχο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

i) Εγκρίνει   την «Τεχνική έκθεση – Προδιαγραφές» της παροχής υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νάουσας” για τον δικαιούχο»

ii) Εγκρίνει  τα τεύχη δημοπράτησης της παροχής υπηρεσίας

iii) Συγκροτεί  την επιτροπή διαγωνισμού και  ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021  (ΦΕΚ 36/Α/9-03-2021) αναλυτικά ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Παπαφιλίππου Άγγελος          ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

2.Κυράνος Θωμάς                      ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

3.Νίκου Δήμητρα                         ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Παπαστόϊκας  Ιωάννης                ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

2.Χαϊδούλη  Μαρία                          ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

3.Καπετανόπουλος Ευάγγελος      ΔΕ Διοικητικών

iv): Καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νάουσας” για τον δικαιούχο»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies