ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (19/04/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Αρ.

Αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

121

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας:

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον Όμιλο Περιβάλλοντος και Πολιτισμού «Η Αράπιτσα» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον Όμιλο για την προστασία και προβολή των χορών και του εθίμου της Νάουσας «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης

2

122

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον Όμιλο Περιβάλλοντος και Πολιτισμού «Η Αράπιτσα» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00€  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   Ομίλου Περιβάλλοντος και Πολιτισμού «Η Αράπιτσα» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2022.

3

123

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης στον Όμιλο για την προστασία και προβολή των χορών και του εθίμου της Νάουσας «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει Την  Οικονομική Ενίσχυση του   Ομίλου για την προστασία και προβολή των χορών και του εθίμου της Νάουσας «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ» στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος Πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων του Ομίλου για το έτος 2022.

Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00 €  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   Ομίλου για την προστασία και προβολή των χορών και του εθίμου της Νάουσας «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2022.

α/α

Αρ.

Αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

124

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθμόν 80/2022 (ΑΔΑ:6ΛΙΤΩΚ0-Ζ2Κ) απόφασης της Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ ‘αριθμόν 80/2022 (ΑΔΑ:6ΛΙΤΩΚ0-Ζ2Κ) απόφασης της Ο.Ε., με προσθήκη στο άρθρο 2 της προγραμματικής σύμβασης των παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

Να παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία ως προς την επιλογή του αναδόχου, την παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου και κυρίως, όσον αφορά στο σχεδιασμό του. Επιπλέον, να παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία σχετικά με το έργο, όσον αφορά στην επιλογή των κατάλληλων υλικών και εργαλείων προκειμένου για την αναβάθμιση των υπαρχόντων μερών και εγκαταστάσεων και τον καθορισμό των αναγκαίων ενεργειών ως έχων την εξειδικευμένη πρακτική, εμπειρική και θεωρητική γνώση περί του ζητήματος των εγγειοβελτιωτικών υποδομών και έργων.

Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης το προσωπικό του προκειμένου για την επίβλεψη και εκτέλεση του Έργου.

2

125

Έγκριση ή μη της 27/2022 απόφασης του Ν. Π. του Δήμου για την « 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Κ.Κ.Π.& Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 27/2022 απόφαση  του Ν. Π. του Δήμου με την επωνυμία Κ.Κ.Π.& Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας η οποία έλαβε ΑΔΑ: Ψ7Τ6ΟΚΟΟ-9ΣΡ   και  αφορά  την « 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.& Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  οικονομικού έτους 2022 »

3

126

Έγκριση ή μη της 28/2022 απόφασης του Ν. Π. του Δήμου για την ««Έγκριση ή μη του Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα χρήσης 2021» του Κ.Κ.Π.& Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

Εγκρίνει την με αρ.  28/04-04-2022 Απόφαση του Κ.Κ.Π.Α Δήμου Νάουσας που αφορά στην έγκριση  του Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα χρήσης 2021 του Ν.Π.

4

127

Έγκριση ή μη δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης  συνδιοργάνωσης του 1ου  Αριστοτέλειου Αγώνα Σκακιού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων ) για τις δαπάνες της  συνδιοργάνωσης του 1ου  Αριστοτέλειου Αγώνα Σκακιού 

5

128

Διαγραφή οφειλών Σακ……….. Διαμ…. από Χρηματικούς καταλόγους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει  την διαγραφή της οφειλής για ΤΑΠ από τους χρηματικούς καταλόγους 149,150/2021 ως εξής :

ΠΟΣΌ 19,90 ΣΑΚΕΛΛ…. Διαμ….ΑΦΜ 035…….

6

129

Αποδοχή ή μη δωρεάς ακινήτου στη θέση « ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» ή «ΜΝΗΜΑΤΑ », όπως αυτό απεικονίζεται ανάμεσα στα αριθμητικά αναγνωριστικά  στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-1 στο από Νοέμβριο του 2021 τοπογραφικό διάγραμμα αγρού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

Την αποδοχή της δωρεάς  αγροτεμαχίου εμβαδού δύο χιλιάδων εξήντα ενός τετραγωνικών μέτρων  ( 2.061  τ.μ.) , σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, και χιλίων εξακοσίων εξήντα δύο τετραγωνικών μέτρων και εξήντα εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (1.662,60 τ.μ) , σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εμβαδομέτρηση του που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου και εντός ζώνης 500 μ. περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας, της ομώνυμης δημοτικής ενότητας, του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας της Περιφερικής Ενότητας Ημαθίας και στη ειδικότερη κτηματική θέση « ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» ή «ΜΝΗΜΑΤΑ », όπως αυτό απεικονίζεται ανάμεσα στα αριθμητικά αναγνωριστικά  στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-1 στο από Νοέμβριο του 2021 τοπογραφικό διάγραμμα αγρού, του τοπογράφου μηχανικού Τ.Ε. Κωνσταντίνου Σουρλάμτα, ιδιοκτησίας Νικολάου Γιαννακοβίτη του Δημητρίου και Βασιλείου Καρανάτσιου του Γεωργίου με τον όρο την παραχώρηση σε έκαστο των δωρητών ενός οικογενειακού τάφου χωρίς αντίτιμο στο νεκροταφείο της Νάουσας.

Τον ορισμό του Συμβολαιογράφου κ. Ιωάννη Βας. Ταμπάρη, Πλ. Διοικητηρίου 7 – Νάουσα,  για την σύνταξη Συμβολαίου Δωρεάς και λοιπές ενέργειες που αφορούν την παραπάνω δωρεά .

Την έγκριση  της αμοιβής του ως άνω Συμβολαιογράφου ποσού 240,00 € (με ΦΠΑ), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00.6111 του Πρ/σμου 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»

Την έγκριση των εξόδων μεταβίβασης ως εξής: α) έξοδα υποθηκοφυλακίου ποσού 50,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.00.6494 (έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών) , β) έξοδα φόρου μεταβίβασης 8,98 € που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00.6331 (λοιποί φόροι και τέλη) καθώς και γ) οποιασδήποτε άλλης δαπάνης  προκύψει κατά την διαδικασία της μεταβίβασης .

Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Νικόλαο Καρανικόλα για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου αποδοχής της δωρεάς και μεταβίβασης του ακινήτου.

 

7

130

Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη Συμβολαίου Δωρεάς  αγροτεμαχίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)                                          

Τον ορισμό του Συμβολαιογράφου Νάουσας κ. Ιωάννη Βας. Ταμπάρη πλ. Διοικητιρίου 7 – Νάουσα για την σύνταξη του συμβολαίου δωρεάς ενός χέρσου αγροτεμάχιου εμβαδού δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων  ( 2.000  τ.μ.) , σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, και 1.944,58 τ.μ., σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εμβαδομέτρηση του που βρίσκεται στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εντός ζώνης 500 μ. από τα όρια του οικισμού, αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας της Περιφερικής Ενότητας Ημαθίας και στη ειδικότερη θέση « ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ή ΜΝΗΜΑΤΑ » όπως αυτό απεικονίζεται με τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 στο από Νοέμβριο του 2021 τοπογραφικό διάγραμμα αγρού, του τοπογράφου μηχανικού Τ.Ε. Κωνσταντίνου Σουρλάμτα.

2.Την έγκριση  της αμοιβής του ως άνω Συμβολαιογράφου ποσού 240,00 € (με ΦΠΑ), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00.6111 του Πρ/σμου 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»

3.Την έγκριση των εξόδων μεταβίβασης ως εξής: α) έξοδα υποθηκοφυλακίου ποσού 52,60 € που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.00.6494 (έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών) , β) έξοδα φόρου μεταβίβασης 10,50 € που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00.6331 (λοιποί φόροι και τέλη) καθώς και γ) οποιασδήποτε άλλης δαπάνης προκύψει κατά την διαδικασία της μεταβίβασης .

4.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Νικόλαο Καρανικόλα για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου αποδοχής της δωρεάς και μεταβίβασης του ακινήτου

8

131

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας - ΤΑΠ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους  των υπόχρεων, διότι η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο και ως εξής:

Τα στοιχεία των υπόχρεων είναι στην διάθεση της υπηρεσίας

9

132

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας για το 2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων  (4) ΥΕ εργατών  πυρασφάλειας, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  .

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις στον Κ.Α. 02.35.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσό 17.600,00€ και στον Κ.Α. 02.35.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» ποσό 5.280,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

10

133

Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη των παρακάτω υδρονομέων  άρδευσης ΥΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 30/09/2022, ως εξής:

Α.  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΝΑΣ

1. Ρωμιόπολος Θεόδωρος

Β.  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

1. Δουλγερίδης Μάριος

Γ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

1.Κρέξης Ηλίας  

  Η αμοιβή των ανωτέρω υδρονομέων  θα καθορισθεί σύμφωνα με το   Ν. 4354/2015 και η δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.6041 με το ποσό των 15.000,00 ευρώ και τον Κ.Α. 25.6054 με το ποσό των 4.130,00 ευρώ του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2022.

11

134

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Nάουσας  »  (1η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251.003)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας  (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: : 169B/23-03-2022 - ΚΑΕ 80.8251.003  συνολικού ποσού 1.192,22 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 04/2022 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νάουσας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

12

135

Έγκριση ή μη, 13ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (26) ΕΊΚΟΣΙ ΈΞΙ ημερολογιακές ημέρες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

        Εγκρίνει την   13η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), -με αναθεωρήσεις -, κατά  είκοσι έξι (26)  ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και τις 17/05/2022  & του Σχεδίου του κατά α/α: 14ου Χρονοδ/τος Κατασκευής του έργου (13η τροποποίηση του αρχικού),  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου

13

136

Έγκριση ή μη δαπανών των εκδηλώσεων της 200ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Νάουσας και διάθεση πίστωσης αυτών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                                          

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 48.500,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.004 (Πραγματοποίηση εκδηλώσεων 200ης επετείου Ολοκαυτώματος Νάουσας) 

14

137

Έγκριση ή μη δαπανών προβολής και δημοσιοποίησης των εκδηλώσεων στο πλαίσιο εορτασμού της 200ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                                               

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 5.800,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου), 

 

15

138

Έγκριση ή μη υποστήριξης της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ » από υπαλλήλους του Δήμου Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ότι  δεν επαρκεί ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου Νάουσας  για την κάλυψη της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος του Νομικού Προσώπου  με την επωνυμία   « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» .    

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies