ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (08/04/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Αρ.

Αποφ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

104

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο:

«   με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΟΠΑΝΟΥ»,  (A.M.: 46/ 2018 – Κ    ΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030986

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 Εγκρίνει τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου με τίτλο:«  με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ   ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΟΠΑΝΟΥ»,  (A.M.: 46/ 2018 – Κ    ΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030986) με  τον  οποίο  δεν  προκύπτει επιπλέον  δαπάνη  εις  βάρος του  προϋπολογισμού  του  Δήμου.

 

2

105

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Προσκλήσεις Μέτρων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020με τίτλο πράξης: ''Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης, Αρδευτικών Εγκαταστάσεων του δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας''’’ προϋπολογισμού: 2.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Προσκλήσεις ΜέτρωνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 5473 /23-12-2021, (ΑΔΑ:6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την έγκριση της υποβολής αιτήματος στήριξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, προκειμένου ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας να προβεί στην υλοποίηση της πράξης:''Βελτίωση ΕνεργειακήςΑπόδοσης, Αρδευτικών Εγκαταστάσεων του δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας''.

Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Νικολάου Καρανικόλα να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί και προβλέπεται για τη συμμετοχή και υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης.   

 

3

106

« Πρόσληψη 4 YE Εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΥΕ εργατών  φροντίδας αδέσποτων ζώων για κατεπείγουσες ανάγκες, με δίμηνη σύμβαση

       Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α. 02.15.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»  ποσό 7.200,00€ και στον Κ.Α. 02.15.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 2.160,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022.

4

107

Σύσταση και χορήγηση πάγιας προκαταβολής στην υπάλληλο του Δ.Η.Π. Νάουσας Δούμου Αικατερίνη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Συστήνει πάγια προκαταβολή για το Δήμο Νάουσας ποσού 3.000,00 € στον Κ.Α. Εξόδου 02.00.8251.017 «Πάγια προκαταβολή για δαπάνες υποθηκοφυλακείου και ταχυδρομικά τέλη» 

2. Ορίζει   υπόλογο της παγίας προκαταβολής την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δούμου Αικατερίνη, στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το ένταλμα και η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής και

3. Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους στα όρια  των πιστώσεων που έχουν δεσμευτεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του 2022 έχουν ως εξής:

Κ.Α. 02.00.6221  «ταχυδρομικά τέλη» έως το ποσό των 11.000,00 €

Κ.Α. 02.00.6162.001 «Δαπάνες  υποθηκοφυλακείου  ακίνητης περιουσίας Δήμου Νάουσας)» έως το ποσό των 5.000,00 €

5

108

Σύσταση και χορήγηση πάγιας προκαταβολής στον υπάλληλο του Δ.Η.Π. Νάουσας Βοργιατζίδη Αλέξανδρο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Συστήνει πάγια προκαταβολή για το Δήμο Νάουσας ποσού 3.000,00 € στον Κ.Α. Εξόδου 02.00.8251.001 «Πάγια προκαταβολή για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων κ.λ.π» 

           2. Ορίζει   υπόλογο της παγίας προκαταβολής τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Βοργιατζίδη Αλέξανδρο , στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής και

3. Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια  των πιστώσεων που έχουν δεσμευτεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του 2022 έχουν ως εξής:

Κ.Α.   02.20.6263  «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» έως του ποσού των   55.000,00 €

Κ.Α.   02.30.6263  «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» έως του ποσού των   50.000,00 €

Κ.Α.   02.35.6263  «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» έως του ποσού των    6.000,00 €

6

109

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του ορεινού Αγώνα Δρόμου «1ο Νάουσα Βέρμιο MARATHON 6 Κορφές

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους.

Εγκρίνει την  δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων ) για τις δαπάνες της  συνδιοργάνωσης του Δήμου Νάουσας με τον  Σύλλογος «Νάουσα Βέρμιο Trail»  για τον  ορεινό αγώνα δρόμου «1ο Νάουσα Βέρμιο MARATHON 6 Κορφές»  που θα γίνει το Σάββατο 7 Μαΐου 2022 στο Άλσος του Αγίου Νικολάου

7

110

Έγκριση ή μη δαπανών φιλοξενίας συντελεστών της ταινίας μικρού μήκους «Ισβόρια» που πρόκειται να κινηματογραφηθεί στη Νάουσα και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)                                          

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α.02.00.6433 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών)

8

111

Έγκριση ή μη, της αριθμ. 4/2022 απόφασης της ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, επί του απολογισμού της έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την με αρ.  4/2022 απόφαση της ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας που αφορά στον οικονομικό απολογισμό  έτους 2021

9

112

Έγκριση ή μη  της  6/2022   απόφασης της ΕΣΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, για την έγκριση του Ταμιακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την με αρ. 6/2022 απόφαση της ΕΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  Εκπαίδευσης Δήμου Νάουσας που αφορά στον οικονομικό απολογισμό  έτους 2021

10

113

Διαγραφή  ή μη βεβαιωθέντος ποσού από κλήση Κ.Ο.Κ. και των προσαυξήσεών του  από  τον  Χ.Κ.  0028/2014.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών του Τζαμάλη    Κων/νου  με Α.Φ.Μ. 016345291 και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τον  χρηματικό κατάλογο 0028/2014  που αφορά την υπ΄ αριθ. 06346/17-05-2010  κλήση της δημοτικής μας αστυνομίας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και ως εξής:

Α.Χ.Κ. 0028/2014

Περιγραφή: Αρ. Κυκλ. ΗΜΝ2594 – Αρ. κλήσης Δημοτικής Αστυνομίας 06346/17-05-2010

Κεφάλαιο: 80,00 €   και αντίστοιχες προσαυξήσεις που προέκυψαν μέχρι σήμερα.

11

114

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

η συζήτηση του θέματος αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση μετά την έγκριση του ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο.

12

115

Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας ,  για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου ( ΠΑΓΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ) που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας, συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. όπως περιγράφεται στην συνημμένη κάτοψη του κτηρίου, με αρ. οικοδομικής άδειας 48/2005, για 4 χρόνια, με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης της  δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου ( ΠΑΓΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ) που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας, συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. όπως περιγράφεται στην συνημμένη κάτοψη του κτηρίου, με αρ. οικοδομικής άδειας 48/2005, για 4 χρόνια, με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές

13

116

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία,  εκμίσθωσης για 5 ( πέντε ) έτη δημοτικών  εκτάσεων της Τ.Κ. Μονοσπίτων του Δήμου Νάουσας και των όρων αυτής  για   καλλιέργεια μονοετών φυτών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Την διενέργεια  φανερής  πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για πέντε  (5) έτη,  16 τεμαχίων  των αγροτεμαχίων  873 και 857 έκτασης 431.937 τ.μ.  της Τοπικής Κοινότητας Μονοσπίτων  , για καλλιέργεια μονοετών φυτών  

14

117

Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)                                                                                      

 

Συντάσσει την 4η Αναμόρφωση      Προϋπολογισμού έτους  2022 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

15

118

Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Τ.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την 5η Αναμόρφωση     Τεχνικού προγράμματος  Προϋπολογισμού έτους  2022 (Τ.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

16

119

Πλήρωση των εγκεκριμένων θέσεων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022 από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πλήρωση  των εγκεκριμένων θέσεων μόνιμου προσωπικού του  προγραμματισμού  προσλήψεων έτους 2022  από επιλαχόντες του πίνακα της 13Κ/2021 προκήρυξης του ΑΣΕΠ  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021 οι οποίες πληρούν την προϋπόθεση ότι αφορούν σε όμοιους κλάδους – ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα της ανωτέρω προκήρυξης του ΑΣΕΠ, και είναι αναλυτικά οι  εξής:

Μία (1) θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για την Δ/νση Πολεοδομίας, με κωδ. Θέσης 5159213037

Μία (1) θέση ΤΕ Μηχανικών Γεωπληροφορικής - Τοπογραφίας για την Δ/νση Πολεοδομίας, με κωδ. Θέσης 5382106158

Μία (1) θέση ΤΕ Μηχανικών Γεωπληροφορικής - Τοπογραφίας για την Δ/νση Πολεοδομίας, με κωδ. Θέσης 9748068881

17

120

Έγκριση ή μη εκτός έδρας έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Καρανικόλα Νικόλαου στην

Aθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Εγκρίνει την  εκτός έδρας έκτακτη  μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους  και συγκεκριμένα  ο Δήμαρχος Νάουσας  συναντήθηκε  με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, καθώς και με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο. Την Τετάρτη 6 Απριλίου  2022  πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με στελέχη υπουργείων.

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης ύψους  80,00€ ,

-Εγκρίνει συνολική δαπάνη διανυκτέρευσης ύψους  96,00 €,

-Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού  176,00  €, για τον παραπάνω σκοπό, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 (Κ.Α.Ε. 02.00.6421 «Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies