ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (23/03/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

87

Άσκηση  ή  μη  του  ενδίκου   βοηθήματος   αναγνωριστικής  αγωγής  κυριότητος   λόγω εκτάκτου χρησικτησίας επί  ακινήτου  την  περιοχή  του  Νοσοκομείου  Νάουσας και Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση της αγωγής καθώς και σε κάθε άλλη μετ΄ αναβολή ή μετά από ματαίωση συζήτησή της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Να  ασκηθεί  από  τον  Δήμο  Νάουσας  το  ένδικο  βοήθημα  της αναγνωριστικής  αγωγής  κυριότητας  λόγω  εκτάκτου  χρησικτησίας  για το οικόπεδο  εμβαδού 930,76  τ.μ., με  στοιχεία, βάσει  διαγράμματος,  Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Α ,  στο  46  Ο.Τ.,  στην  οδό  Φωκίωνος  Πεχλιβάνου  και  Αφών  Λαναρά (πρώην  Νοσοκομείου),  το  οποίο  χρησιμοποιείται  επί  πολλά  έτη  ως  χώρος  parking. 

Ορίζει πληρεξούσιο    Δικηγόρο   του   Δήμου  Νάουσας  τον κ. Τζώρτζη Βασίλειο δικηγόρο   με αριθμ μητρώου 205 Δ.Σ. Βεροίας, κάτοικο Νάουσας – Θάλειας Σαμαρά 4,    για  την  κατάθεση   και  την  συζήτηση  της  αγωγής και για οποιαδήποτε μετά από αναβολή συζήτηση. 

Η αμοιβή του ως άνω πληρεξούσιου δικηγόρου  για την ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, άρθρο 166) για τον προσδιορισμό των ελαχίστων αμοιβών των Δικηγόρων και θα βαρύνει τον ΚΑ Κ.Α.02.00.6111  του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας έτους 2022

2

88

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,

(με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση 5ης Παράτασης

του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεωρήσεις).

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

Εγκρίνει την  5η  παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών με αναθεώρηση, -κατά  (70) εβδομήντα ημέρες από το τέλος Φεβρουαρίου , δηλ. κατά (51) πενήντα μία ημερολ. Ημέρες   από το προηγούμενο συνολικό πέρας  ήτοι έως και  09-05-2022 (από 19-03-2022 που ισχύει σήμερα  βάσει της 18/2022 Απόφασης Ο.Ε. και υπολογιζόμενη από 01-03-2022) ,του έργου  με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,(με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

Εγκρίνει το  σχέδιο  του κατά α/α: 8ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (7η τροπ/ση του αρχικού).

3

89

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 -ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5030986), ως προς τη χορήγηση ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (με αναθεώρηση)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

Εγκρίνει την   χορήγησης της οριακής προθεσμίας (με αναθεώρηση) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου κατά (3) τρεις μήνες δηλαδή 90 ημερολογιακές ημέρες, έως και 14-05-2022 (από 13-02-2022 που ισχύει σήμερα  βάσει της της υπ’ αρ. 20/2022 Απόφασης  Ο.Ε.) του έργου «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ:     2019ΕΠ00810028 -ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5030986 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας

Εγκρίνει το σχέδιο του κατά α/α: 7ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (6η τροπ/ση του αρχικού), όπως αυτό κατατέθηκε από τον ανάδοχο στην υπηρεσία μας και σύμφωνα με την προέγκριση της Ε.Υ.Δ.- Π.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

4

90

Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο του έργου: "Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Tην ανάθεση της συμφωνίας – πλαίσιο του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας στον προσωρινό μειοδότη, κ. Ρώσσιου Βιργινία, διότι η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη με ποσοστό έκπτωσης 41,15%).

5

91

Έγκριση ή μη δαπανών έκδοσης βιβλίου που δημιουργήθηκε από τον κύκλο Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.100 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6615 (Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις) για τη έκδοση βιβλίου που δημιουργήθηκε από τον κύκλο Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής

6

92

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης του ξύλινου δαπέδου της σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.200,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6117.001 (Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία)  για την επισκευή και συντήρηση του ξύλινου δαπέδου της σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας

7

93

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας ειδικού καθαρισμού του Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας μετά το πέρας των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 650,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6117.001 (Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία)  για τον ειδικό καθαρισμό του Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας (καθαρισμός καθισμάτων, των κουρτινών της σκηνής και λοιπών εγκαταστάσεων)

8

94

Έγκριση ή μη δαπάνης πραγματοποίησης επετειακής παράστασης θεάτρου σκιών με τίτλο «Ο χαλασμός της Νάουσας» στο πλαίσιο του εορτασμού της 200ης Επετείου του Ολοκαυτώματος και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                              

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α.02.00.6443.004 (Πραγματοποίηση εκδηλώσεων 200ης επετείου Ολοκαυτώματος Νάουσας)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies