ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (15/03/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

79

Έγκριση ή μη δαπάνης για την αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου που έχει οριστεί με την 57/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης  ποσού 2.976,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.02.00.6111  του  (Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ) που αφορά την αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για την ανάθεση του χειρισμού επί των αιτημάτων, ενστάσεων, προσφυγών της Εταιρίας IPPIAS κατά του Δήμου Νάουσας  σύμφωνα με την 57/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

80

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάουσας και του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αραπίτσης Ναούσης για την πράξη  «Ενίσχυση Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 Την έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α(Α.Π.: 5473, 23-12-2021) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προγραμματίζει την υλοποίηση της Πράξης «Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση των Αντλιοστασίων Α1Μονοσπίτων και Α2 Λευκαδίων του ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αραπίτσης Ναούσης και την υλοποίησης των προβλεπόμενων στην επισυναπτόμενη Προγραμματική Σύμβαση»

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά αυτή, καθώς και τον ορισμό για λογαριασμό του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας καθώς και τον ορισμό για λογαριασμό του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας του εκπροσώπου του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, ως κάτωθι:

Τακτικό μέλος, Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Καρανικόλας, αναπληρωματικό μέλος Αντιδήμαρχος κα Δώρα Μπαλτατζίδου

Εγκρίνει το σχέδιο της  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αραπίτσης Ναούσης (σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του Δήμου Η.Π. Νάουσας αντικείμενο της οποίας είναι η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης»(«το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου

 

2

81

«Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στο μουσικό σωματείο «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

1.Εγκρίνει την  Οικονομική Ενίσχυση στο   Μουσικό Σωματείο «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ»

2.Εγκρίνει τη δαπάνη και την  εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00 €  στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης  του   Μουσικού Σωματείου «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ» σε βάρος του  Κ.Α. 00.6736 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2022, για  την κάλυψη αναγκών της Επετειακής παράστασης για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ της Νάουσας, με τίτλο «Τόπος Ελληνικός – με φως και αγώνα αδιαλείπτως»

 

3

82

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας - ΤΑΠ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους  των υπόχρεων , όπως αυτοί αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας,  διότι η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο

4

83

«Απόδοση  λογαριασμού  της    πάγιας  προκαταβολής και απαλλαγή της  υπαλλήλου του Δ.Η.Π. Νάουσας Αντωνίας Αρβανιτάκη    για  το  έτος  2021 ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού πάγιας προκ/λής ποσού 3.000 € της υπαλλήλου του Δήμου  κ. Αντωνίας Αρβανιτάκη , που αφορά στην  κάλυψη  δαπανών Υποθηκοφυλακείου και ταχυδρομικών τελών του Δήμου Νάουσας. για το έτος 2021   και

Εγκρίνει την  απαλλαγή  της από κάθε ευθύνη . 

5

84

«Απόδοση  λογαριασμού  της    πάγιας  προκαταβολής και απαλλαγή του  υπαλλήλου του Δ.Η.Π. Νάουσας Βοργιατζίδη Αλέξανδρου    για  το  έτος  2021 ».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού πάγιας προκ/λής ποσού 3.000 € του υπαλλήλου του Δήμου  κ. Αλέξανδρου Βοργιατζίδη, που αφορά στην  κάλυψη  δαπανών για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων κ.λ.π για το έτος 2021   και

Εγκρίνει την  απαλλαγή  του από κάθε ευθύνη . 

6

85

Έγκριση ή μη δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2022 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 350,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.011 (Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων) για την εκδήλωση εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2022

7

86

α) Έγκριση και αποδοχή της Υποβολής Πρότασης με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022 στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στο Μέτρο 1.1.: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο αυτών, β) Έγκριση της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 3025/2022 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», γ) Αποδοχή κάλυψης από ίδιους πόρους ή/και άλλη πηγή χρηματοδότησης του επιπλέον ποσού (πέραν του ποσού ένταξης από το Π.Τ.) σε γνώση ότι υπάρχει έλλειμμα χρηματοδότησης το οποίο θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και στην περίπτωση που απαιτηθεί, δ) αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ), ε) αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ: 4410 με Κωδικό Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2021 πρόσκλησης και του οδηγού αυτής, όπως ισχύει, στ)  την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων των προτάσεων και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή τους, ζ) την εξουσιοδότηση της κας Γενικής Γραμματέως ως αρμόδιο επικοινωνίας και υπεύθυνο υλοποίησης της πρότασης και η) την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για το σκοπό αυτό.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την  Έγκριση και αποδοχή της Υποβολής Πρότασης με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022 στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στο Μέτρο 1.1.: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου ή δίκτυο αυτών

 β) Την Έγκριση της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 3025/2022 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»,

γ) Την Αποδοχή κάλυψης από ίδιους πόρους ή/και άλλη πηγή χρηματοδότησης του επιπλέον ποσού (πέραν του ποσού ένταξης από το Π.Τ.) σε γνώση ότι υπάρχει έλλειμμα χρηματοδότησης το οποίο θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και στην περίπτωση που απαιτηθεί,

δ) Την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ)

ε) Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ: 4410 με Κωδικό Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2021 πρόσκλησης και του οδηγού αυτής, όπως ισχύει

 στ)  Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων των προτάσεων και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή τους

 ζ) Την εξουσιοδότηση της κας Γενικής Γραμματέως ως αρμόδιο επικοινωνίας και υπεύθυνο υλοποίησης της πρότασης και η) την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για το σκοπό αυτό.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies