Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την “ Υπηρεσία καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)”

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την “Υπηρεσία  καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Η.Π. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)”, από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  181.125,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (146.068,71 € άνευ ΦΠΑ).

Είδος Υπηρεσίας: Καθαριότητα

Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο): 90911200-8- YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

 Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Η.Π.  Νάουσας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α. : 02.00.6117.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του έτους 2023 με ποσό των 15.093,77 € του Φορέα και του αντίστοιχου  K.A. του έτους 2024 με ποσό 166.031,43 € (σχετ. Α.Α.Υ. 512/2023, ΑΔΑ: 65ΔΙΩΚ0-Τ2Ι, ΑΔΑΜ: 23REQ013663812).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  η  24/11/2023 και ώρα 23:59.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 28-11-2023 και ώρα 11:00 π.μ.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4412/16, κατ΄ αποκλειστικότητα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ)  του άρθρου 12 του Ν.2716/95 που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού ή κάθε άλλος οικονομικός φορέας που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι (παρ.1 άρθρο 20 του Ν.4412/16), σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ
28368/ 09-11-2023 διακήρυξη (αρ. 2.2.1).  Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά. μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της συνολικής καθαρής αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου Νάουσας, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, άνευ Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση ,καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αρ συστήματος  261151

                                                                                                              

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies