ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις:
  1. του άρθρου 199 παρ 1: «Η εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ενεργείται με δημοπρασία.
  2. του άρθρου 201: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται η διαδικασία για τη διεξαγωγή των κάθε είδους δημοπρασιών, που αφορούν την εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων και την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους, οι όροι για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες αυτές, τα σχετικά με τη διακήρυξη, τη δημοσίευση και την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.».
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1ε : «Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες.....1ε)με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».
 4. Την υπ’ αριθμόν 169/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΟ9ΩΚ0-Σ4Ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η εκποίηση των άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων και ορίσθηκαν δύο (2) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων Κινητών Πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, ο ένας εκ των οποίων ορίστηκε πρόεδρος της Επιτροπής αυτής.
 5. Την υπ’ αριθμόν 122/2023 απόφαση του Δημάρχου, με την οποία ορίστηκε δημοτικός υπάλληλος-μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ως μέλος της Επιτροπής  Εκτίμησης Εκποιούμενων Κινητών Πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.
 6. Την από /20-09-2023 έκθεση της Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων Κινητών Πραγμάτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.
 7. Την υπ’ αριθμόν 313/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων σε περιοχή του Δήμου Η.Π. Νάουσας

 

Άρθρο 1ο- Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο ( Δημ. Βλάχου 30, Νάουσα) στην αίθουσα του Δ.Σ. ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού ημέρα Παρασκευή 03/11/2023 και ώρα 13:00 έως 13:30.

 

Ο διαγωνισμός είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού για τα εκποιούμενα υλικά.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή δημοπρασίας πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακήρυξης προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

 

Άρθρο 2ο – Εγγύηση συμμετοχής

Κανείς δε γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσάγει, για τη συμμετοχή του σε αυτήν, ως εγγύηση στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσού 1.000 ευρώ.

 

Μετά το τέλος του διαγωνισμού οι εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες, εκτός της εγγυητικής επιστολής του τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα του επιστραφεί μετά την υπογραφή του συμβολαίου.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης, δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη διεύθυνση diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια"».

 

Άρθρο 3ο– Αντικείμενα προς εκποίηση

 

Σύμφωνα με έγγραφο από 20-09-2023, της επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων Κινητών Πραγμάτων στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας,

Η επιτροπή προέβη σε αυτοψία στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Η.Π. Νάουσας, όπου φυλάσσονται τα προς εκποίηση υλικά και διαπίστωσε την ύπαρξη διαφόρων μεταλλικών υλικών, όπως αλουμίνιου, χαλκού, ορείχαλκου, σιδήρου κλπ.

 

Η συνολική ποσότητα των προς εκποίηση μεταλλικών υλικών (scrap) εκτιμάται σε 50 – 70 τόνους και είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Οι ποσότητες των επιμέρους  υλικών θα υπολογιστούν ακριβώς μετά το διαχωρισμό τους με ευθύνη του αναδόχου και εφόσον ζυγιστούν στην πλάστιγγα του ΣΜΑ Μονοσπίτων, παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου του Δήμου.

 

Άρθρο 4ο – Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς.

 

Το Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς, σύμφωνα με το από 20/09/2023 έγγραφο της επιτροπής καταμέτρησης και εκποίησης, ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Πίνακας 1: Τιμές εκκίνησης δημοπρασίας  εκποιούμενων μεταλλικών υλικών

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ SCRAP

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τιμή (€)

1

Σίδηρος

κιλό

0,23

2

Χαλκός

κιλό

7,00

3

Ορείχαλκος

κιλό

3,85

4

Αλουμίνιο

κιλό

1,30

5

Μόλυβδος

κιλό

1,20

6

Καλώδια

κιλό

1,60

Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δε θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Δημοπρασιών.

 

Άρθρο 5ο – Δικαίωμα συμμετοχής -Κατάθεση προσφορών

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αντίστοιχα αντικείμενα με την παρούσα και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Η επαγγελματική δραστηριότητα και το αντικείμενο εργασιών αποδεικνύεται σαφέστατα από την εγγραφή στο αντίστοιχο επιμελητήριο και στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων( ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 όπως ισχύει.

 

Άρθρο 6ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής

Ο κάθε συμμετέχοντας κατά την ημέρα της δημοπρασίας, θα πρέπει να φέρει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Φορολογική, Ασφαλιστική και Δημοτική Ενημερότητα.

Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης τους οποίους δέχονται ανεπιφύλακτα.

 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσης Αποδεικτικό εγγραφής στο αντίστοιχο επιμελητήριο και στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων ( ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 όπως ισχύει,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης.

Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή με το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Μον.Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Οι Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΜΟΝ Ε.Π.Ε., Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού με τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατοί οι έλεγχοι της χρονικής διάρκειας της εκπροσώπησης.

Επιπλέον οι Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν:

α)Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το Φ.Ε.Κ., που αυτό έχει δημοσιευθεί. β)Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε., με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.

Περαιτέρω όσον αφορά τις Ε.Π.Ε., Μον.Ε.Π.Ε. τα καταστατικά και τις τροποποιήσεις τους που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα από αρμόδια Αρχή.

Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές, εκτός αν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, με την οποία ο υποψήφιος επιβεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα που βρίσκονται στα χέρια του και θα τις προσκομίσει άμα τη κατακύρωση σε αυτόν του διαγωνισμού.

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για το δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για το δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.

Οποιοσδήποτε θελήσει να πλειοδοτήσει για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού πριν αρχίσει η δημοπρασία, παρουσιάζοντας το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι λαμβάνει μέρος για λογαριασμό του.

 

Άρθρο 7ο – Εγγυητής.

 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται κατά την ημέρα της δημοπρασίας να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου και θα έχει στην κατοχή του τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)Φορολογική, Ασφαλιστική και Δημοτική Ενημερότητα.

2)Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα.

3)Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά μετά τη δημοπρασία, και τη σύμβαση μαζί με τον πλειοδότη, χωρίς καμία αντίρρηση αφού όπως συμφωνείται η συμμετοχή του αυτή στη δημοπρασία με την άνω ιδιότητά του ως εγγυητή δηλώνει πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων και των συμφωνητικών της διακήρυξης και της σύμβασης που θα επακολουθήσει.

Αντικατάσταση εγγυητή δεν επιτρέπεται. Αν αρνηθεί να υπογράψει, τότε οι χρηματικές εγγυήσεις θα καταπέσουν υπέρ του Δήμου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας του πλειοδότη σχετικά με αυτό. Η υπογραφή έχει την έννοια ότι ο εγγυητής καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης και στερείται του ευεργετήματος της διαιρέσεως ή διζήσεως.

 

Εκτέλεση σύμβασης-Εγγυητική  Επιστολή  καλής εκτέλεσης

Με την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία του ενδιαφερομένου πλειοδότη αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή από νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, ίση με 4.000€.

Το ποσό της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής θα παραμείνει ατόκως στο Ταμείο του Δήμου ως εγγύηση της πιστής και ορθής εφαρμογής των όρων της σύμβασης.

Ο τελικός πλειοδότης θα παραλαμβάνει τμηματικά τα υλικά. Η συμβατική αξία της ποσότητας των υλικών που θα παραλαμβάνει κάθε φορά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Για να προβαίνει σε κάθε νέα παραλαβή υλικών ο πλειοδότης θα πρέπει να έχει καταβάλει το τίμημα που αντιστοιχεί στις ποσότητες τις οποίες θα έχει ήδη παραλάβει.

 

 Άρθρο 8ο – Διεξαγωγή διαγωνισμού.

1.Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά.

2.Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευκρινώς, και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.

3.Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

4.Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

5.Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

6.Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.

7.Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.

 

Άρθρο 9ο – Ενστάσεις.

Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατατίθενται στην Επιτροπή του ΠΔ 270/81, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Αν η ένσταση κατατεθεί στο δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα διαβιβάζεται στη Επιτροπή του ΠΔ 270/81. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις τυχόν ενστάσεις, επικυρώνονται από την Οικονομική Επιτροπή.

 

Άρθρο 10ο – Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

1.Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

2.Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αν το κρίνει ασύμφορο και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή για άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη εγκρίσεως του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του.

3.Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο, που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.

 

Άρθρο 11ο – Καταβολή αντιτίμου.

Η εξόφληση του τιμήματος της εκποίησης των μεταλλικών υλικών στο Ταμείο  του Δήμου θα γίνεται εντός τεσσάρων  (4) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή. Ο τελικός πλειοδότης οφείλει χωρίς ειδοποίηση να προσέρχεται στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία (ταμείο) του Δήμου και να καταβάλει το τίμημα που αντιστοιχεί στην ποσότητα που παρέλαβε για την οποία κατατίθενται τα αντίστοιχα ζυγολόγια.

Σε περίπτωση που πλειοδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το τίμημα, η κατακύρωση ανατρέπεται  και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

 

Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι:

1.Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του τετραημέρου της καταβολής των οφειλομένων

2.Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων

3.Διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού με αποτέλεσμα τη μη καταβολή των οφειλομένων ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου.

 

Άρθρο 12ο – Υπογραφή σύμβασης.

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεων εγγυητή, ο οποίος και θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Πάντως η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική επιτροπή.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος, με δυνατότητα επέκτασης - ανανέωσης για έξι (6) μήνες εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι.

 

Άρθρο 13ο – Επανάληψη Δημοπρασίας.

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης, ήτοι:

 1. Εάν ουδείς εμφανισθεί,
 2. Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία.

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ή από το Γενικό

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος

κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

γ)μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως.

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και αναρτημένης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση γίνεται απευθείας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 14ο –   Όροι και Υποχρεώσεις πλειοδοτών εκ της συμβάσεως.

Αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την διαδικασία υλοποίησης -διεκπεραίωσης των συμβάσεων της εκποίησης-ανακύκλωσης της παρούσας είναι η επιτροπή που έχει ορισθεί με την 122/2023 απόφαση Δημάρχου.

 

α) Σε ότι αφορά τα εκποιούμενα είδη, η μεταφορά τους θα γίνεται με οχήματα του πλειοδότη, έπειτα από σχετικό έγγραφο αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη των αιτημάτων.

 

Ο πλειοδότης υποχρεούται να ζυγίσει με δικά του έξοδα και ευθύνη τα προς εκποίηση είδη προκειμένου να προσδιορισθεί το ακριβές τους βάρος, παρουσία υπαλλήλου που θα οριστεί από τον Δήμαρχο.

Μετά την ζύγιση θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης υπογεγραμμένο από τον πλειοδότη και τον υπάλληλο που επιβλέπει την ζύγιση.

 

Ο πλειοδότης έχει την υποχρέωση:

 • Ο πλειοδότης οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου δελτίο αναφοράς των παραλαβών που πραγματοποιήθηκαν αλλά και αυτών που δεν πραγματοποιήθηκαν καθώς και τον λόγο για τον οποίο δεν έγινε η παραλαβή.
 • Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο μέρη για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας, ενδεικτικά παραθέτουμε: απεργίες, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές κ.α.

 

Ο Δήμος δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς, αποθήκευσης και προώθησης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προς ανακύκλωση.

 

Άρθρο 15ο – Εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους.

 

Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί εκ της διαδικασίας αυτής από τον αντισυμβαλλόμενο σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

Άρθρο 16ο – Δυνατότητα τροποποίησης.

Η τυχόν τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ή/και της υπογραφομένης σύμβασης θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφα, αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση υπό του Δήμου οποιουδήποτε δικαιώματός του, άπαξ ή κατ΄ επανάληψη, δε θα σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά του αυτό.

 

Άρθρο 17ο – Παράβαση όρων.

Η παράβαση από τον αντισυμβαλλόμενο και ενός μόνον όρου της διακήρυξης αυτής αποτελεί λόγο έκπτωσής του από τη σύμβαση και κατάπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική παρέμβαση.

 

Άρθρο 18ο – Δημοσίευση διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με ευθύνη του Δημάρχου δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Νάουσας. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( https://diavgeia.gov.gr/), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».

 

 Άρθρο 19ο – Ειδικοί όροι.

Για ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

 

Άρθρο 20ο – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για την διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από .

 

 • Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Νάουσας 

Αρμόδιος υπάλληλος, κ. Τανούσης Γεώργιος

Τηλέφωνο 2332350368 -  Email: tanousis@naoussa.gr

 

2) Γραφείο περιουσίας

Αρμόδιος υπάλληλος , κ. Αντωνιάδης Νίκος

Τηλέφωνο 2332350337 -  email: andoniadis@naoussa.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies