Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Δημιουργία Ιστορικής Διαδρομής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας    προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Δημιουργία Ιστορικής Διαδρομής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 230.764,00 € άνευ ΦΠΑ (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό: 176166)

    Ταξινόμηση κατά  Cpv: 72212000-4 - Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών

48190000-6 - Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού

72212190-7 - Υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού

80000000-4 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

92111100-3 - Παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών και βιντεοταινιών

92312212-0 - Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την προετοιμασία εκπαιδευτικών εγχειριδίων

30200000-1 - Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

92312251-5 - Υπηρεσίες υπευθύνων μουσικής ψυχαγωγίας

92312100-2 - Ψυχαγωγικές υπηρεσίες θεατρικών παραγωγών, συγκροτημάτων τραγουδιστών, μουσικών συγκροτημάτων και ορχηστρών

32321100-0 - Εξοπλισμός κινηματογραφικών ταινιών και βίντεο

92000000-1 - Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες

Αντικείμενο του έργου είναι η προβολή του ιστορικού παρελθόντος στο μέλλον μέσω εφαρμογής για φορητές συσκευές (application) η οποία μέσω τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality - AR) θα επαυξάνει με τρισδιάστατα μοντέλα μνημείων της Νάουσας, έναν δυσδιάστατο εκτυπωμένο τουριστικό χάρτη, σε πραγματικό χρόνο. Τα τρισδιάστατα αυτά μοντέλα θα έχουν προκύψει μέσω σύγχρονων μεθόδων τρισδιάστατης αποτύπωσης (3D scanning), και θα αποθηκεύονται σε μία ψηφιακή βιβλιοθήκη (digital library), στην οποία ο χρήστης θα έχει πρόσβαση μέσω της εφαρμογής, όπου θα μπορεί να δει τόσο τα ίδια τα τρισδιάστατα μοντέλα όσο και πλήθος πληροφοριών που θα τα τεκμηριώνουν. Η εφαρμογή θα προτείνει τουλάχιστον μία διαδρομή πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντός της πόλης της Νάουσας, κατά μήκος της οποίας θα υπάρχουν κωδικοί QR, τους οποίους ο χρήστης θα μπορεί να σαρώνει μέσω της εφαρμογής, και στην συνέχεια να εμφανίζονται στην οθόνη της φορητής του συσκευής πληροφορίες σχετικά με το σημείο ή το μνημείο αυτό.  Στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση του 1821, προτείνεται, για την Νάουσα, η υλοποίηση μιας σειράς έργων και δράσεων στενά συνδεδεμένων μεταξύ τους με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, όχι μόνο των γεγονότων της εποχής εκείνης, αλλά και της πορείας της πόλης και των κατοίκων της στα χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα.

Η τεχνική υπηρεσία αναζητώντας λύσεις, αποφάσισε να προκηρύξει την εν λόγω προμήθεια για το σύνολο των υπηρεσιών που την απαρτίζουν.    

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νάουσας μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Υπουργείου Εσωτερικών και από ιδίους πόρους του Δήμου Νάουσας.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.02.61.6471.001 (Δημιουργία «Iστορικής διαδρομής» στην Ηρωική Πόλη της Νάουσας στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Π.Δ.Ε. Υπουργ. Εσωτερικών μέσω δανείου Τ.Π.Δ.) σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα με ποσόν 230.764,00 € (σχετ. η ΑΑΥ 588/2022 που αποτελεί και το εγκεκριμένο αίτημα 22REQ011878825) . 

      Η προμήθεια διαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα. Γίνονται δεκτές προσφορές για όλα τα τμήματα της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος.

Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ

Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον επτά (7) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών . Δικαίωμα συμμετοχής: ως ορίζεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement .gov.gr).  Οι συμμετέχοντες απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών στο άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Από τη δημοσίευση του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ (αρ.συστ.176166).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 08/03/2023  και ώρα  15:00 μ.μ..

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την    15/03/2023 και ώρα 10.00 πμ.

      Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Εγγυήσεις                                                                                                                         

Συμμετοχής: ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπέρ του Δήμου Νάουσας, για κάθε τμήμα για την οποία κατατίθεται προσφορά (άρθρο  2.2.2.1  της διακήρυξης). Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο/οι προμηθευτής/ές ή στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, καταθέτουν προ  της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

         Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr, στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

          Η δαπάνη δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνει αναλογικά τους αναδόχους.

                             

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies