Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

29 Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 29η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α΄ 91).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. Θέμα 3ο - 7η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού έτους 2023
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 3.docx
 2. Θέμα 4ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 4.doc
 3. Θέμα 5ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 5.doc
 4. Θέμα 6ο - Διαγραφή από τον Χ.Κ. 069/2023
  Γραφείο Προσόδων
  ΘΕΜΑ 6.docx
 5. Θέμα 7ο - Διαγραφή από τον Χ.Κ. 148/2022
  Γραφείο Προσόδων
  ΘΕΜΑ 7.docx
 6. Θέμα 8ο - Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών
  Γραφείο Προσόδων
  ΘΕΜΑ 8.docx
 7. Θέμα 9ο - Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων οφειλών
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 9.docx
 8. Θέμα 10ο - Διαγραφή αρδευτικών οφειλών
  Γραφείο Προσόδων
  ΘΕΜΑ 10.docx
 9. Θέμα 11ο - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΝΕΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 11.doc
 10. Θέμα 12ο - Λήξη Σύμβασης Χρησιδανείου
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 12.docx
 11. Θέμα 13ο - Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση της Αθλητικής Εγκατάστασης
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 13.docx
 12. Θέμα 14ο - Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 60/2015 απόφασης της Επιτροπής ποιότητας Ζωής
  Ο πρόεδρος - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 14.docx
 13. Θέμα 15ο - Γνωμοδότηση επί της Διαβίβασης φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  Ο πρόεδρος - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 15.docx
 14. Θέμα 16ο - Έγκριση ή μη του Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα χρήσης 2022
  Ο πρόεδρος - Δημήτριος Θανασούλης
  ΘΕΜΑ 16.doc
 15. Θέμα 17ο - Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου του Κ.Κ.Π & Α Δήμου Νάουσας
  Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης - Ευφροσύνη Άτση
  ΘΕΜΑ 17.doc
 16. Θέμα 18ο - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
  Ο πρόεδρος επιτροπής - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 18.doc
 17. Θέμα 19ο - Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 19.docx
 18. Θέμα 20ο - Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
  Ο πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 20.doc
 19. Θέμα 21ο - Ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής διανομής καυσόξυλων σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Νάουσας
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 21.doc
 20. Θέμα 22ο - Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 24α του Δημοτικού Δάσους
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 22.doc
 21. Θέμα 23ο - Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 24β του Δημοτικού Δάσους
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 23.doc
 22. Θέμα 25ο - Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 59γ του Δημοτικού Δάσους
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 25.doc
 23. Θέμα 24ο - Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 59β του Δημοτικού Δάσους
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 24.doc
 24. Θέμα 26ο - Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 60α του Δημοτικού Δάσους
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 26.doc
 25. Θέμα 27ο - Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 60β του Δημοτικού Δάσους
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 27.doc
 26. Θέμα 28ο - Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 60γ του Δημοτικού Δάσους
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 28.doc
 27. Θέμα 29ο - Έγκριση ή μη της σύμβασης συνεργασίας του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ με την EAST WEST GREECE M.IKE
  Ο προϊστάμενος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - Γεώργιος Τανούσης
  ΘΕΜΑ 29.doc
 28. Θέμα 30ο - Έγκριση ή μη της ανανέωσης παραχώρησης στο Δήμο Η.Π. Νάουσας του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 30.docx
 29. Θέμα 31ο - Έγκριση ή μη μετονομασίας του 8ου Δημοτικού και 3ου Γυμνασίου Νάουσας σε "Φιλώτας Κόκκινος"
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 31.docx
 30. Θέμα 32ο - Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού δέκα (10) ατόμων
  Ο προϊστάμενος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης - Γεώργιος Τανούσης
  ΘΕΜΑ 32.doc
 31. Θέμα 33ο - Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 33.doc
 32. Θέμα 34ο - Έγκριση ή μη πρόσληψης 1 ατόμου ΔΕ Ναυαγοσωστών
  Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού - Χρήστος Βασιλειάδης
  ΘΕΜΑ 34.doc
 33. Θέμα 35ο - Έγκριση ή μη επέκτασης της απασχόλησης κατά 1 (ένα) έτος 3 (τριών) εργαζομένων
  Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού - Χρήστος Βασιλειάδης
  ΘΕΜΑ 35.doc
 34. Θέμα 36ο - Έγκριση ή μη επέκτασης της απασχόλησης κατά 1 (ένα) έτος 2 (δύο) εργαζόμενων
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 36.doc
 35. Θέμα 37ο - Έγκριση ή μη επέκτασης απασχόλησης κατά ένα (1) έτος του ήδη υπερετούντος συμβασιούχου προσωπικού εργασίας
  Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας - Παύλος Αδαμίδης
  ΘΕΜΑ 37.doc
 36. Θέμα 38ο - Έγκριση ή μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης
  Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας - Παύλος Αδαμίδης
  ΘΕΜΑ 38.doc
 37. Θέμα 39ο - Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ
  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεολαίας - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 39.doc
 38. Θέμα 40ο - Διαβίβαση Ανακεφαλαιωτικής έκθεσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας»
  Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών - Παύλος Κυριακίδης
  ΘΕΜΑ 40.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies