Πρόσκληση σύγκλησης δημοτικού συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019, την με αριθ. 380/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75297/30-12-2022 (ΦΕΚ 7005/31.12.2022, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις των άρθρων 41, 74, 78, του Ν. 4954/09-07-2022(ΦΕΚ Α΄ 136).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. Θέμα 1ο - Αδειοδότηση έργου εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα
  Ο πρόεδρος - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 1.docx
 2. Θέμα 2ο - Αποδοχή ή μη της Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης για το έργο
  Ο πρόεδρος - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 2.docx
 3. Θέμα 3ο - Έγκριση η μη καθορισμού χώρου στάθμευσης ΤΑΞΙ
  Ο πρόεδρος - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 3.docx
 4. Θέμα 4ο - Περιοριστικά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για τις εκδηλώσεις Νάουσα Αποκριά 2023
  Ο πρόεδρος - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 4.docx
 5. Θέμα 5ο - Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2023
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 5.doc
 6. Θέμα 6ο - Παράταση ή μη για εννέα (9) έτη της διάρκειας , της σύμβασης εκμίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος « ΚΙΟΣΚΙ»
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 6.docx
 7. Θέμα 7ο - Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης του αγροτεμαχίου με αριθμό 387 Ακρολίμνης Γιαννιτσών
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 7.docx
 8. Θέμα 8ο - Εισήγηση για ανάκληση της 125/2022 απόφασης ΔΣ Νάουσας
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 8.docx
 9. Θέμα 9ο - Έγκριση ή μη εναρμόνισης υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιων υπαίθριων αγορών
  Ο πρόεδρος - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 9.docx
 10. Θέμα 10ο - Έγκριση ή μη χωροθέτησης και κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιων οργανωμένων υπαίθριων αγορών
  Ο πρόεδρος - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  θΕΜΑ 10.docx
 11. Θέμα 11ο - Έγκριση ή μη της χωροθέτησης θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022-2023
  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεολαίας & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 11.docx
 12. Θέμα 12ο - Λήψη απόφασης για χορήγηση θέσης στον Κατσουγιαννόπουλο Ευάγγελο του Θωμά
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 12.doc
 13. Θέμα 13ο - Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου του Κ.Κ.Π & Α Δήμου Νάουσας
  Αναπληρώτρια Προϊστάμενη - Άτση Ευφροσύνη
  ΘΕΜΑ 13.doc
 14. Θέμα 14ο - 1η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023
  Η πρόεδρος - Στεργιανή Αραμπατζή
  ΘΕΜΑ 14.doc
 15. Θέμα 15ο - Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας στον χώρο του Διοικητηρίου Νάουσας του με ΑΒΚ 92
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 15.docx
 16. Θέμα 16ο - Λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας στον χώρο του ΘΕΣΗ Ο.Τ. 49
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 16.docx
 17. Θέμα 17ο - Αποδοχή Επιχορηγήσεων
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 17.docx
 18. Θέμα 18ο - Έγκριση ή μη παραχώρησης αίθουσας (3) στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Χρ. Λαναράς» Βέτλανς
  Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 18.doc
 19. Θέμα 20ο - Περί λήψης απόφασης ή μη, για τον ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων, και δύο αναπληρωτών τους
  Η Γενική Γραμματέας - Παρασκευή Εξαδακτύλου
  ΘΕΜΑ 20.doc
 20. Θέμα 21ο - Περί έγκρισης ή μη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 21.doc
 21. Θέμα 22ο - Μεταβολές ή μη, σχολικών μονάδων
  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων- Βασίλης Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 22.doc
 22. Θέμα 23ο - Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων - Βασίλης Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 23.doc
 23. Θέμα 24ο - Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων - Βασίλης Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 24.doc
 24. Θέμα 25ο - Τρόπος εκμετάλλευσης των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους έτους 2023
  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων - Βασίλης Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 25.doc
 25. Θέμα 26ο - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.
  Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών - Παύλος Κυριακίδης
  ΘΕΜΑ 26.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies