Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

21η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 21η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019, την με αριθ. 380/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64786/2022 (ΦΕΚ 5783/11.11.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις των άρθρων 41, 74, 78, του Ν. 4954/09-07-2022(ΦΕΚ Α΄ 136).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. Θέμα 2ο - Εεκποίηση με δημοπρασία τμήματος υπ’ αριθ. 1063 κληροτεμάχιο Τ.Κ. Χαρίεσσας
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 2.docx
 2. Θέμα 3ο - Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο Κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταικού Σταθμού
  O Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 3.docx
 3. Θέμα 4ο - Σύνταξη προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος 2023
  Ο πρόεδρος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 4.pdf
 4. Θέμα 5ο - 14η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού
  Η πρόεδρος - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 5.docx
 5. Θέμα 6ο - 15η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού
  Η πρόεδρος - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 6.docx
 6. Θέμα 7ο - Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2022 εννιαμηνιαία έκθεση (1-1-2022 έως 30-9-2022)
  Η πρόεδρος - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 7.docx
 7. Θέμα 8ο - Γνωμοδότηση για νέο κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Η. Πόλεως Νάουσας
  O Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 8.docx
 8. Θέμα 9ο - Έγκριση ή μη κανονισμού υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας
  O Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 9.docx
 9. Θέμα 10ο - Γνωμοδότηση της Τοπικής Κοινότητας Κοπανού για την αγορά ή μη του κληροτεμαχίου με αριθμό κτηματολογίου 1086
  O Πρόεδρος - Βασίλειος Χαβιαρόπουλος
  ΘΕΜΑ 10.docx
 10. Θέμα 11ο - Έγκριση ή μη εκμίσθωσης των γηπέδων που βρίσκονται στην κεντρική οδό Βέροιας - Έδεσσας
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 11.docx
 11. Θέμα 12ο - Έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για το υπ’ αριθ. 1063 αγροτεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 12.docx
 12. Θέμα 13ο - Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 4ετίας δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Χαρίεσσας
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 13.docx
 13. Θέμα 14ο - Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 4ετίας αγροτεμαχίων της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 14.docx
 14. Θέμα 15ο - Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης του αγροτεμαχίου με αριθμό 210 Αρχαγγέλου
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 15.docx
 15. Θέμα 16ο - ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 3.400,00 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 16.doc
 16. Θέμα 17ο - ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 960,00 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΛΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 17.doc
 17. Θέμα 18ο - Διατήρηση ή απομάκρυνση και κατάργηση ή διατήρηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου, στον Κοπανό
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 18.docx
 18. Θέμα 19ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  O Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 19.doc
 19. Θέμα 20ο - Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού
  O Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 20.doc
 20. Θέμα 21ο - Έγκριση παραχώρησης του χώρου της Πλατείας Καρατάσου
  Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 21.docx
 21. Θέμα 22ο - Τοποθέτηση πινακίδων στην οδό Εθνικής Αντίστασης στην πόλη της Νάουσας
  O Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 22.docx
 22. Θέμα 23ο - Αποδοχή ή μη της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για το έργο Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών
  O Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 23.docx
 23. Θέμα 24ο - Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού έτους 2023 της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων
  O Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 24.doc
 24. Θέμα 25ο - Ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου Νάουσας στα Σχολικά Συμβούλια
  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας - Βασίλειος Τζουβάρας
  ΘΕΜΑ 25.doc
 25. Θέμα 26ο - Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Νάουσας στη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ.
  O Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 26.doc
 26. Θέμα 27ο - Τρόπος εκμετάλλευσης ξυλείας λόγω έκτακτης κάρπωσης στη θέση «Τρία Πηγάδια» στις συστάδες 9β, 10β του Δημοτικού δάσους Νάουσας
  O Αντιδημάρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 27.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies