Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας (ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ): 700.000 € (υπόλοιπα 2021), 150.000 (πρόβλεψη χρηματοδότησης 2022) και 150.000 (πρόβλεψη χρηματοδότησης 2023) Κ.Α.: 02.30.7333.034 C.P.V.: 45233140-2, Οδικά έργα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την κατασκευή του έργου
«Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας»

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας». Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα.
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της συμφωνίας – πλαίσιο για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 31/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ανέρχεται στο ποσό των 806.451,61 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 1.000.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Η.Π. Νάουσας www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14-02-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας - πλαίσιο χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή 16.129 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 10-04-2023.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις και τη διακήρυξη.
Η συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί για ακόμα ένα (1) έτος κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της αναθέτουσας
Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) του Δήμου Η.Π. Νάουσας: 700.000 € (υπόλοιπα 2021), 150.000 (πρόβλεψη χρηματοδότησης 2022) και 150.000 (πρόβλεψη χρηματοδότησης 2023) και είναι εντεταγμένο στο Τ.Π. 2021 και στον προϋπολογισμό του 2021 του Δήμου Νάουσας στον Κ.Α. 02.64.7333.034.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυράνος (τηλ.: 2332029622, Φαξ: 2332029626) της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

 


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies