Πρόσληψη καλλιτεχνικού-μουσικού προσωπικού για την Εστία Μουσών

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΣΟΧ 1 / 2021: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ.  ΣΟΧ  1 / 2021

Του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ,  που εδρεύει στη Νάουσα, Δημητρίου Βλάχου 30, με την διαδικασία του Π.Δ. 524/17.6.1980, για την πρόσληψη καλλιτεχνικού-μουσικού  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία.

Ο Δήμαρχος Νάουσας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 1. Την αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), από την οποία εξαιρούνται οι προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ αμειβόμενου από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων, όπως ισχύει (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 107 του Ν.4483/2017).
 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ. Α’ /28-6-2007).
 2. Tις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ. Α’ /28-6-2007).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
 4. Tις διατάξεις του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/31.12.2012, τ. Α’), που ρυθμίζει ζητήματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α.
 5. Το με αριθμ. πρωτ. 30390/19-07-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ με θέμα: «Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού» και το σχετικό ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό

προσωπικό).

 1. Τις διατάξεις του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134 τ. A’/17.07.1980) και του ΠΔ 523/80(ΦΕΚ 134 τ. A’/17.07.1980).
 2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16 /1966 περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών

Ιδρυμάτων, όπως ισχύει.

 1. Τη με αρ. πρωτ. oικ. 38814/24.5.2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ : Ψ1ΡΖ46ΜΤΛ6-Λ3Κ), με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση συνολικά 45 ατόμων ως εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. έως εννέα ( 9 ) μήνες για το Δήμο Νάουσας, εκ των οποίων 32 αφορούν  το  Δημοτικό Ωδείο «Εστία Μουσών» και 13 τα Εικαστικά Εργαστήρια Δήμου Νάουσας.
 2. Τη με αριθμ. 93 / 2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα : Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το Δημοτικό Ωδείο «Εστία Μουσών» του Δήμου Νάουσας κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και πρόταση συγκρότησης Επιτροπής επιλογής.
 3. Tη με αριθμ. πρωτ. 148346/20.7.2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τη συγκρότηση επιτροπής επιλογής Καλλιτεχνικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου «Εστία Μουσών» του Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Π.Δ 524/1980.
 4. Τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών».
 5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νάουσας (ΦΕΚ 2018/9.9.2011, τ.Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει.

             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη για το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών» καλλιτεχνικού- εκπαιδευτικού  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού είκοσι οκτώ (28) ατόμων, για  διάστημα έως 9 ( εννέα ) μήνες και συγκεκριμένα ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων, όπως αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα Α:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Φορέας/Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ  Διευθυντής  Ωδείου

έως εννέα ( 9 ) μήνες

1

102

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Ανωτέρων Θεωρητικών                     (Σύνθεση- Φούγκα– Αντίστιξη -Αρμονία) - Υποχρεωτικών Θεωρητικών

έως εννέα ( 9 ) μήνες

 

2

103

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Μονωδίας - Τραγουδιού

έως εννέα ( 9 ) μήνες

2

104

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Πληκτροφόρων                                    (Κλασικό Πιάνο,                 Τζαζ Πιάνο)

έως εννέα ( 9 ) μήνες

3

105

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Πληκτροφόρων                                    (Τμήματος Αρμονίου - Ακορντεόν)

έως εννέα ( 9 ) μήνες

1

106

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Εγχόρδων                                                (Τμήματος Βιολιού)

έως εννέα ( 9 ) μήνες

4

107

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Εγχόρδων                                                (Τμήματος Βιολοντσέλου)

έως εννέα ( 9 ) μήνες

1

108

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 ΤΕ Μουσικός Σχολής Πνευστών                                                 (Φλάουτο, Κλαρινέτο,        Τζαζ  Σαξόφωνο)

έως εννέα ( 9 ) μήνες

3

109

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

έως εννέα ( 9 ) μήνες

1

110

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

    ΤΕ Μουσικός Σχολής Νυκτών             (Κλασική κιθάρα, Ηλεκτρική κιθάρα, Ηλεκτρικό μπάσο)

έως εννέα ( 9 ) μήνες

4

111

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Μουσικής Αγωγής  

έως εννέα ( 9 ) μήνες

3

112

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Κρουστών (Σύγχρονη Κατεύθυνση)

έως εννέα ( 9 ) μήνες

1

113

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 ΔΕ Δασκάλων Χορού (Σχολής Μπαλέτου)

έως εννέα ( 9 ) μήνες

2

 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

Να διαθέτει 10ετή διδακτική προϋπηρεσία σε Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή παρ/τος) και να είναι κάτοχος διπλώματος σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή μονωδίας ή κλασσικής κιθάρας και πτυχίου φυγής, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παραγρ. 13 α') του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α/24-12-2003).

 

102-113

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου ή μαθήματος διδασκαλίας για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Για τα αδιαβάθμητα όργανα ή μαθήματα που δεν είναι αναγνωρισμένα από το Υ.ΠΟ.Τ. (πχ  αρμόνιο, ντραμς, ηλεκτρικό μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα,  μουσικό νηπιαγωγείο-μουσική αγωγή, κλπ) γίνεται δεκτό το δίπλωμα ή πτυχίο ή η βεβαίωση αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής. Στην περίπτωση κατοχής μη αναγνωρισμένου τίτλου (βεβαίωσης) προτεραιότητα στη σειρά επιλογής όμως θα έχουν όσοι καταθέτουν συμπληρωματικά επίσημο τίτλο -δίπλωμα ή πτυχίο - οργάνου οποιασδήποτε αναγνωρισμένης ειδικότητας από το Υ.ΠΟ.Τ. ή Υπ. Παιδείας ή πτυχίο φυγής (ανώτερα θεωρητικά).

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα(Ν.3584/2007).
 2. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα

από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για

τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν

προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

 1. Προκειμένου οι υποψήφιοι να προσληφθούν και να συνεχίσουν να εργάζονται στο Δημοτικό Ωδείο “Εστία Μουσών”, δεν θα πρέπει να απασχολούνται ή να έχουν οποιαδήποτε άλλου είδους διαρκή συνεργασία (σεμινάρια, φεστιβάλ κ.α.) με άλλα ωδεία ή μουσικές σχολές εντός των ορίων του Δήμου Νάουσας, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, στην ίδια ειδικότητα και θέση την οποία θα επιλέξουν στην αίτησή τους για πρόσληψη. Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω, ο Δήμος Νάουσας έχει το δικαίωμα λύσης της συνεργασίας μονομερώς και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Μετά της αιτήσεως συνυποβάλλονται άπαντα τα υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.

Δικαιολογητικά Γενικών Προσόντων

Ειδικότερα, ο υποψήφιος με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

 1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει:

            α) Το Δήμο ή την Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο (βλ Παράρτημα)

            β) Την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή τη νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.

γ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη,

και ότι: 1) δεν καταδικάσθηκε για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 2) δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης Α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, 3) δεν έχει , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, 4) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

δ) Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή  ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.

ε) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του, ειδικώς εάν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος.

            στ)Δεν θα απασχολείται ή θα έχει οποιαδήποτε άλλου είδους διαρκή συνεργασία (σεμινάρια, φεστιβάλ κ.α.) με άλλα ωδεία ή μουσικές σχολές εντός των ορίων του Δήμου Νάουσας, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, στην ίδια ειδικότητα και θέση την οποία θα επιλέξει στην αίτησή του για πρόσληψη.

 

Δικαιολογητικά Ειδικών Προσόντων

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ , των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα της ανακοίνωσης» δικαιολογητικά.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών όπως αναφέρονται στον Πίνακα Α για τις αντίστοιχες ειδικότητες με κωδικούς: 101 έως και 113 .

Λαμβάνεται υπόψη το Δίπλωμα ή το Πτυχίο για τις θέσεις 101 έως και 113. Προκύπτει αυτονόητα ότι το Δίπλωμα υπερέχει έναντι του Πτυχίου ως ανώτερος τίτλος σπουδών. Μουσικός τίτλος δηλούμενος και μη προσκομιζόμενος προσμετρείται μόνο όταν αντί του τίτλου προσκομίζεται βεβαίωση του Υ.ΠΟ.Τ. κατοχής του τίτλου (για τις θέσεις 101 έως και 113).

Για τα αδιαβάθμητα όργανα ή μαθήματα που δεν είναι αναγνωρισμένα από το Υ.ΠΟ.Τ. (π.χ. αρμόνιο, ντραμς, ηλεκτρικό μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα,  μουσικό νηπιαγωγείο-μουσική αγωγή, κλπ) γίνεται δεκτό το δίπλωμα ή πτυχίο ή η βεβαίωση αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής. Στην περίπτωση κατοχής μη αναγνωρισμένου τίτλου (βεβαίωσης) προτεραιότητα στη σειρά επιλογής όμως θα έχουν όσοι καταθέτουν συμπληρωματικά επίσημο τίτλο -δίπλωμα ή πτυχίο - οργάνου οποιασδήποτε αναγνωρισμένης ειδικότητας από το Υ.ΠΟ.Τ. ή πτυχίο φυγής (ανώτερα θεωρητικά).

 1. Βιογραφικό Σημείωμα

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται ανωτέρω και στην ενότητα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και  να την καταθέσουν στο Γραφείο Πολιτισμού,                                οδός Δημητρίου Βλάχου 30, 2ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή                                  από 25 - 8 -2021 έως και  3 - 9 -2021, τις ώρες από 09:00 έως 13:00. 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής επιλογής που ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ.                                   148346 / 20  - 7 - 2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η  οποία και θα συνεδριάσει στο  Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας, Δημητρίου Βλάχου 30, 2ος όροφος, στις 9  - 9 – 2021 (περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται 16 τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη στην ανακοίνωση χρονολογία συνεδριάσεως της επιτροπής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 4 περίπτ. α’ άρθρου 1 του Π.Δ. 524/80). Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα-κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.  Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο τρόπο ενώπιόν της  ή από  οριζόμενο από αυτήν, ειδικό εξεταστή.

    Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα είναι αμιγώς αμειβόμενο από τα έσοδα που θα προέρχονται από το αντίτιμο των διδάκτρων που θα εισπράττει ο Δήμος Νάουσας από τους μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών» και η μισθοδοσία του θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4024/2011.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ημερών από την ειδοποίησή τους από το ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής :

- Πιστοποιητικό γέννησης

- Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου τύπου Α’ (για άνδρες)

  Θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία για το αντίγραφο ποινικού μητρώου.

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1) Η Ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού.

2) Η περίληψη της Ανακοίνωσης να δημοσιευθεί ως ορίζει το ΠΔ 524/17.6.80.

3) Η Ανακοίνωση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Η Επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή ως ορίζει το ΠΔ 524/17.06.80.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Νάουσας, συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από τρεις

υπαλλήλους του Δήμου.

Ο πίνακας επιλεγομένων ισχύει για ένα έτος από την κατάρτισή του και η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατά ιεραρχική σειρά. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies