Πρόσληψη καλλιτεχνικού- εκπαιδευτικού προσωπικού για τα Εικαστικά Εργαστήρια Δήμου Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΣΟΧ   2  / 2021: Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ.  ΣΟΧ   2  / 2021

Του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ,  που εδρεύει στη Νάουσα, Δημητρίου Βλάχου 30, με την διαδικασία του Π.Δ. 524/17.6.1980, για την πρόσληψη καλλιτεχνικού- εκπαιδευτικού προσωπικού για τα Εικαστικά Εργαστήρια Δήμου Νάουσας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία.

Ο Δήμαρχος Νάουσας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Την αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), από την οποία εξαιρούνται οι προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ αμειβόμενου από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων, όπως ισχύει (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 107 του Ν.4483/2017).
 3. Tις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α’ /28-6-2007).
 4. Tις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α’ /28-6-2007).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
 6. Tις διατάξεις του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 256/31.12.2012, τ. Α’ ), που ρυθμίζει ζητήματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α.
 7. Το με αριθμ. πρωτ. 30390/19-07-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ με θέμα: «Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού» και το σχετικό ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό

προσωπικό).

 1. Τις διατάξεις του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134 τ. A’/17.07.1980) και του ΠΔ 523/80(ΦΕΚ 134 τ. A’/17.07.1980).
 2. To με αρ. πρωτ. 1227/28.9.2015 έγγραφο του ΑΣΕΠ ( Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης ), που αναφέρει ότι η πρόσληψη του προσωπικού των Εικαστικών Εργαστηρίων, προεχόντως ως καλλιτεχνικό προσωπικό, αλλά και ως εκπαιδευτικό προσωπικό, δεδομένου ότι ως απασχολούμενο σε Εικαστικά Εργαστήρια παρέχει εκπαιδευτικό έργο, εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και ως εκ τούτου δεν ελέγχεται από το ΑΣΕΠ.
 3. Τη με αρ. πρωτ. oικ. 38814/24.5.2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ : Ψ1ΡΖ46ΜΤΛ6-Λ3Κ), με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση συνολικά 45 ατόμων ως εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. έως εννέα ( 9 ) μήνες για το Δήμο Νάουσας, εκ των οποίων 32 αφορούν  το  Δημοτικό Ωδείο «Εστία Μουσών» και 13 τα Εικαστικά Εργαστήρια Δήμου Νάουσας.
 4. Τη με αριθμ. 92 / 2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα : Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Νάουσας κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022 και πρόταση συγκρότησης Επιτροπής επιλογής.
 5. Tη με αριθμ. πρωτ. 153299/26.7.2021 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για έγκριση της 92 / 2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και τη συγκρότηση επιτροπής επιλογής Καλλιτεχνικού – Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη λειτουργία των Εικαστικών Εργαστηρίων του Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Π.Δ 524/1980 .
 6. Τις ανάγκες των Εικαστικών Εργαστηρίων του Δήμου Νάουσας.
 7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νάουσας ( ΦΕΚ 2018/9.9.2011, τ.Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη για τα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Νάουσας  προσωπικού καλλιτεχνικής παιδείας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δέκα τριών (13) ατόμων, για  διάστημα έως 9                      ( εννέα ) μήνες και συγκεκριμένα ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων, όπως αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα Α και σύμφωνα με τα τυπικά Ειδικά Προσόντα, όπως αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα Β:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Φορέας/

Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ (Ζωγραφική - Χαρακτική)

έως εννέα                  ( 9 ) μήνες

3

102

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

έως εννέα                  ( 9 ) μήνες

1

103

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΤΡΟ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

έως εννέα                  ( 9 ) μήνες

1

104

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

έως εννέα                  ( 9 ) μήνες

1

105

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

έως εννέα                  ( 9 ) μήνες

1

106

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

έως εννέα                  ( 9 ) μήνες

1

107

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

έως εννέα                  ( 9 ) μήνες

1

108

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

έως εννέα                  ( 9 ) μήνες

 

1

109

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

έως εννέα                  ( 9 ) μήνες

1

110

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

έως εννέα                  ( 9 ) μήνες

1

111

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                STREET ART (γκράφιτι-σύγχρονη τέχνη) ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

έως εννέα                  ( 9 ) μήνες

1

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

13

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός

θέσης

Φορέας/

Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

101

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ (Ζωγραφική - Χαρακτική)

 

 

 

έως εννέα             ( 9 ) μήνες

3

Τίτλοι Σπουδών :

Πτυχίο Α.Ε.Ι., Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Τμήματος Εικαστικών και εφαρμοσμένων της Σ.Κ.Τ του Α.Π.Θ ή Τμήματος Εικαστικών και εφαρμοσμένων της Σ.Κ.Τ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού

Επιμόρφωση (σεμινάρια, συνέδρια, ξένες γλώσσες, γνώση Η/Υ)

Καλλιτεχνικό έργο:

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:

Εκθέσεις, διοργάνωση εκθέσεων, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκδόσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σκηνογραφίες, συγγραφή σχετικού βιβλίου, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ                                 

102

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

 

 

 

 

 

 

 

έως εννέα             ( 9 ) μήνες

1

Τίτλοι σπουδών :  

Πτυχίο Α.Ε.Ι., ΤΕΙ, Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στην κεραμική.   

 

Καλλιτεχνικό έργο:

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:

Εκθέσεις, διοργάνωση εκθέσεων, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκδόσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σκηνογραφίες, συγγραφή σχετικού βιβλίου, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ                                 

103

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΤΡΟ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

 

 

 

 

 

 

έως εννέα             ( 9 ) μήνες

1

Τίτλοι σπουδών : 

Πτυχίο Α.Ε.Ι., ΤΕΙ, Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών  ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών σε βιτρό

 

Καλλιτεχνικό έργο:

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:

Εκθέσεις, διοργάνωση εκθέσεων, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκδόσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σκηνογραφίες, συγγραφή σχετικού βιβλίου, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ        

                        

104

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

 

 

 

 

 

έως εννέα             ( 9 ) μήνες

1

Τίτλοι Σπουδών :  Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.,  Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών, ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στο ψηφιδωτό.

 

Καλλιτεχνικό έργο:

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:

Εκθέσεις, διοργάνωση εκθέσεων, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκδόσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σκηνογραφίες, συγγραφή σχετικού βιβλίου, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ        

                        

105

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

 

 

 

 

 

έως εννέα             ( 9 ) μήνες

1

Τίτλοι Σπουδών :  Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.,  Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών, ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στη γλυπτική.

 

Καλλιτεχνικό έργο:

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:

Εκθέσεις, διοργάνωση εκθέσεων, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκδόσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σκηνογραφίες, συγγραφή σχετικού βιβλίου, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ        

                        

106

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

 

 

 

έως εννέα             ( 9 ) μήνες

1

Τίτλοι σπουδών :  Πτυχίο Α.Ε.Ι. ΤΕΙ, Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στο κόσμημα.    

     

Καλλιτεχνικό έργο:

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:

Εκθέσεις, διοργάνωση εκθέσεων, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκδόσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σκηνογραφίες, συγγραφή σχετικού βιβλίου, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ                                 

 

 

107

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

 

 

 

 

 

έως εννέα             ( 9 ) μήνες

1

Τίτλοι Σπουδών :  Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανολόγων Μηχανικών, Τ.Ε.Ι.,  Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών, ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στην Τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση και τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Καλλιτεχνικό έργο:

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:

Εκθέσεις, διοργάνωση εκθέσεων, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκδόσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σκηνογραφίες, συγγραφή σχετικού βιβλίου, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ                                 

108

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

 

 

έως εννέα             ( 9 ) μήνες

1

Τίτλοι Σπουδών :  Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.,  Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών, ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στην  φωτογραφία.

 

Καλλιτεχνικό έργο:

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:

Εκθέσεις, διοργάνωση εκθέσεων, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκδόσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σκηνογραφίες, συγγραφή σχετικού βιβλίου, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ                                 

 

 

 

109

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΥΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

 

 

έως εννέα             ( 9 ) μήνες

1

Τίτλοι Σπουδών :  Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.,  Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών, ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στην  πυρογραφία.

 

Καλλιτεχνικό έργο:

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:

Εκθέσεις, διοργάνωση εκθέσεων, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκδόσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σκηνογραφίες, συγγραφή σχετικού βιβλίου, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ                                 

 

110

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

 

 

έως εννέα             ( 9 ) μήνες

1

Τίτλοι Σπουδών :  Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.,  Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών, ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών στο  ντεκουπάζ.

 

Καλλιτεχνικό έργο:

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:

Εκθέσεις, διοργάνωση εκθέσεων, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκδόσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σκηνογραφίες, συγγραφή σχετικού βιβλίου, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ                                 

 

111

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ STREET ART (γκράφιτι – σύγχρονη τέχνη)  ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

 

 

έως εννέα             ( 9 ) μήνες

1

Τίτλοι Σπουδών :  Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.,  Ι.Ε.Κ., Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών, ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών σε STREET ART (γκράφιτι – σύγχρονη τέχνη).

 

Καλλιτεχνικό έργο:

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη:

Εκθέσεις, διοργάνωση εκθέσεων, εικαστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκδόσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις, σκηνογραφίες, συγγραφή σχετικού βιβλίου, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ                                  

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

13

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα(Ν.3584/2007).
 2. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα

από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για

τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν

προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Μετά της αιτήσεως συνυποβάλλονται άπαντα τα υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.

Δικαιολογητικά Γενικών Προσόντων

Ειδικότερα, ο υποψήφιος με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

 1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει:

            α) Το Δήμο ή την Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο (βλ Παράρτημα)

            β) Την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή τη νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.

γ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη,

και ότι: 1) δεν καταδικάσθηκε για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 2) δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης Α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, 3) δεν έχει , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, 4) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

δ) Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή  ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.

ε) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του, ειδικώς εάν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος.

 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών όπως αναφέρεται στον Πίνακα Β για τις αντίστοιχες ειδικότητες με κωδικούς: 101 έως και 111 .
 3. Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Δικαιολογητικά Τυπικών Ειδικών Προσόντων

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ , των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα της ανακοίνωσης » δικαιολογητικά.

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται ανωτέρω και στην ενότητα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και  να την καταθέσουν στο  Γραφείο Πολιτισμού ,                                οδός Δημητρίου Βλάχου 30, 2ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή                                  από   25  - 8 - 2021 έως και  3  - 9 -2021, τις ώρες από 09:00 έως 13:00. 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής επιλογής που ορίστηκε με τη με αριθμ. πρωτ.                                      153299/26 - 7 - 2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η  οποία και θα συνεδριάσει στο  Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας, Δημητρίου Βλάχου 30, 2ος όροφος, στις 9 - 9 – 2021 ( περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται 16 τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη στην ανακοίνωση χρονολογία συνεδριάσεως της επιτροπής επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 4 περίπτ. α’ άρθρου 1 του Π.Δ. 524/80 ). Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα-κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.  Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο τρόπο ενώπιόν της  ή από  οριζόμενο από αυτήν, ειδικό εξεταστή.

    Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα είναι αμιγώς αμειβόμενο από τα έσοδα που θα προέρχονται από το αντίτιμο των διδάκτρων που θα εισπράττει ο Δήμος Νάουσας από τους μαθητές των Εικαστικών Εργαστηρίων και η μισθοδοσία του θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4024/2011.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ημερών από την ειδοποίησή τους από το ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής :

- Πιστοποιητικό γέννησης

- Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου τύπου Α’ (για άνδρες)

Θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία για το αντίγραφο ποινικού μητρώου.

 

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

1) Η Ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού.

2) Η περίληψη της Ανακοίνωσης να δημοσιευθεί ως ορίζει το ΠΔ 524/17.6.80.

3) Η Ανακοίνωση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Η Επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή ως ορίζει το ΠΔ 524/17.06.80.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Νάουσας, συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από τρεις

υπαλλήλους του Δήμου.

Ο πίνακας επιλεγομένων ισχύει για ένα έτος από την κατάρτισή του και η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατά ιεραρχική σειρά. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies