ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου και γάλακτος για τις ανάγκες του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας», για δύο μήνες.  Ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.082,91 € άνευ Φ.Π.Α. CPV: 15810000-9&CPV:15511100-4 Σχετ. 1) Η με αρ.5/2022 προμελέτη του Ν.Π.  «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» (ΑΔΑΜ 22REQ011517655)           2)  Οι 140/2022, 141/2022 ΑΑΥ του Ν.Π.(ΑΔΑΜ 22REQ011549503)

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας σύμφωνα με τις διατάξεις για την από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης με τη μέθοδο χορηγητών- προμηθευτών (ΦΕΚ Α 240 /12-12-2012),  απευθύνει πρόσκληση  για υποβολή προσφοράς,  προκειμένου να καλυφθούν  οι σχετικές ανάγκες που αφορούν στην Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου και γάλακτος για τις ανάγκες του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας  για δύο μήνες,

 

 Παρακαλούμε, για την αποστολή των σχετικών προσφορών έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Διαδικασία – τρόπος-τόπος υποβολής προσφοράς– κριτήριο κατακύρωσης

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά ομάδα προμήθειας.

 

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

ΟΜΑΔΕΣ

CPV

Αξία άνευ Φ.Π.Α

Φ.Π.Α. 13%

Αξία με Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ 1- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΔΙΜΗΝΟ)

15810000-9

 

2.459,95

319,80

2.779,75

ΟΜΑΔΑ 3- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ (ΔΙΜΗΝΟ)

15810000-9

 

1.018,24

132,37

1.150,61

ΟΜΑΔΑ 5- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΙΜΗΝΟ)

15810000-9

 

378,12

49,16

427,28

ΟΜΑΔΑ 7 -ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (για παιδικούς σταθμούς) (ΔΙΜΗΝΟ)

15511100-4

432,90

56,28

489,18

ΟΜΑΔΑ 9- ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ (γάλα φρέσκο ως είδος ατομικής προστασίας) (ΔΙΜΗΝΟ)

15511100-4

2.793,70

363,18

3.156,88

ΣΥΝΟΛΟ

7.082,91 €

920,78 €

8.003,69 €

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας

Προσφορά για την/τις ομάδα/δες  …………………..

του …………………………………………[1]

για την:  Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου και γάλακτος για τις ανάγκες του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας»  και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών   Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

αρ. σχετ. πρόσκλησης:   ……………………

-Υπόψη Γρ. Προμηθειών–ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζει ανωτέρω η παρούσα  πρόσκληση,

            είτε (α) με αποστολή (με courier ή ταχυδρομείο), επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, (Δημαρχείο Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 )

             είτε (β)            με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, ( Ισόγειο Δημαρχείου Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 ).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα . Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, να συμπεριλάβετε εντός του ανωτέρω φακέλου και τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:

  1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου…)  και φορολογικής (για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης…) ενημερότητας σε ισχύ.
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ώστε  να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας αλλά και η σύνθεση/εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα και ισχύουσας εκπροσώπησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία)  πρόσφατης έκδοσης . Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
  3. Απόσπασμα  ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) του /των νομίμων εκπροσώπων  ή αντίγραφο και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας  προκειμένου να  το αναζητήσει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία μας
  4. Υπεύθυνη Δήλωση,  περί μη επιβολής εις βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν.4782/2021)

Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Θα πρέπει να κατατεθεί/θούν έντυπα οικονομικής προσφοράς όπως στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.

Γίνονται δεκτές προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες  της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος.

Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που θα φέρουν ελλείψεις, λάθη, σβησίματα ή διορθώσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ο/οι προμηθευτής/ές που θα αναδειχθεί/ούν, θα κληθεί/ούν  μετά την ανωτέρω απόφαση ανάθεσης και κατόπιν σχετική πρόσκλησης, να υπογράψει/ουν  ξεχωριστές συμβάσεις, με το Ν.Π. ¨Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης»  

 

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων θα είναι δύο μήνες από την υπογραφή τους.

 

Η παρούσα πρόσκληση θα καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα πρόσκληση με τα παραρτήματά της, (το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ και σε επεξεργάσιμη μορφή) καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.naoussa.gr    στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις

 

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 

Καρανικόλας Νικόλαος 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies