ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για το Δήμο Νάουσας και το Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» για το έτος 2022 Ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.165,48€ (5.628,51 € άνευ Φ.Π.Α) cpv:33680000-0 Σχετ. Η υπ΄αρ. 2543/23-2-2022 ενιαία μελέτη.

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας &Αλληλεγγύης- Κ.Κ.Π.&Α.)  προκειμένου να καλυφθούν  οι σχετικές ανάγκες που αφορούν στην Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για το έτος 2022, απευθύνει πρόσκληση  για υποβολή προσφοράς. Παρακαλούμε, για την αποστολή των σχετικών προσφορών έως και την  Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 13:00.

 

Διαδικασία – τρόπος-τόπος υποβολής προσφοράς– κριτήριο κατακύρωσης

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά Τμήμα προμήθειας.

 

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

(6, 13, 24%)

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΜΗΜΑ 1-ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

2.346,48  €

 218,99 €

2.565,47 €

ΤΜΗΜΑ 2-  Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης»

3.282,03 €

317,98 €

3.600,01 €

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ (ΤΜ.1 και ΤΜ.2)

5.628,51  €

536,97 €

6.165,48 €

 

 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας

Προσφορά για το/τα  ΤΜΗΜΑ/ΤΑ …………………..[1]

του …………………………………………[2]

για την:  Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για το Δήμο Νάουσας και το Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» για το έτος 2022

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών   Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 13:00.

αρ. σχετ. πρόσκλησης:   2660/25-2-2022

-Υπόψη Γρ. Προμηθειών–ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που ορίζει ανωτέρω η παρούσα  πρόσκληση,

            είτε (α) με αποστολή (με courier ή ταχυδρομείο), επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, (Δημαρχείο Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 )

             είτε (β)            με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, ( Ισόγειο Δημαρχείου Δ. Νάουσας, Δημ. Βλάχου 30 (πρώην Δημαρχίας),Νάουσα, Τ.Κ. 59200 ).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα . Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, να συμπεριλάβετε εντός του ανωτέρω φακέλου και τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:

  1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου…)  και φορολογικής (για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης…) ενημερότητας σε ισχύ.
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ώστε  να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας αλλά και η σύνθεση/εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα και ισχύουσας εκπροσώπησης (εφόσον πρόκειται για εταιρεία)  πρόσφατης έκδοσης . Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
  3. Απόσπασμα  ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) του /των νομίμων εκπροσώπων  ή αντίγραφο και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας  προκειμένου να  το αναζητήσει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία μας
  4. Υπεύθυνη Δήλωση,  περί μη επιβολής εις βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν.4782/2021)

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα  ή και τα δύο τμήματα  της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος.

Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που θα φέρουν ελλείψεις, λάθη, σβησίματα ή διορθώσεις θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και σε τυχόν χρονική παράταση αυτής και δεν αναπροσαρμόζονται

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

 

Οι προσφορές, μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, διαβιβάζονται σφραγισμένες στο Δήμαρχο, ο οποίος εκδίδει και την σχετική απόφαση ανάθεσης.

 

Ο/οι προμηθευτής/ές που θα αναδειχθεί/ούν, θα κληθεί/ούν  μετά την ανωτέρω απόφαση ανάθεσης και κατόπιν σχετική πρόσκλησης, να υπογράψει/ουν  ξεχωριστές συμβάσεις, αντίστοιχα με το/τα Τμήμα/τα για τα οποία αναδείχθηκε προμηθευτής,    με το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο.

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των συμβάσεων θα είναι η ημερομηνία υπογραφής τους και η διάρκεια ισχύος τους θα ορίζεται έως και την 31-12-2022. 

 

 

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

  

Καρανικόλας Νικόλαος

 

[1]  Ο υποψήφιος προμηθευτής αναφέρει τον/τους  αριθμό/ούς  του/των Τμήματος/ων για τα οποία καταθέτει οικονομική προσφορά. [ΤΜ.1 – Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ, ΤΜ.2-Κ.Κ.Π.&Α

[2] Ο υποψήφιος προμηθευτής αναφέρει την επωνυμία της επιχείρησης/εταιρείας, την έδρα (Δ/νση ) και στοιχεία επικοινωνίας(τηλέφωνα, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ…)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies