ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» Ταξινόμηση κατά cpv:66514110-0-υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός: 21.500,00 €

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προκειμένου να καλύψει την σχετική του ανάγκη για την παροχή υπηρεσίας «ασφάλισης των οχημάτων Δήμου Νάουσας» για την περίοδο από 1/6/2022 έως και 31/5/2023, απευθύνει πρόσκληση  για υποβολή προσφοράς, προς τους ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους φορείς, για την αποστολή των οικονομοτεχνικών τους προσφορών έως και την  23/05/2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

    

       Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 

Προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας

Προσφορά

του ………

για την:  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  23/05/2022, ώρα 13:00 μ.μ

αρ. σχετ. πρόσκλησης:     6282/ 16-05-2022

*Υπόψη Γρ. Προμηθειών – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

   

       Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Εκπρόθεσμες προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 Παρακαλούμε μαζί με την οικονομοτεχνική σας προσφορά, να συμπεριλάβετε εντός του φακέλου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

 

  1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών/υπηρεσιών Δημοσίου…)  και φορολογικής (για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης…) ενημερότητας σε ισχύ.
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής και ισχύουσας εκπροσώπησης από το οικείο επιμελητήριο, ώστε  να αποδεικνύεται δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας αλλά και η σύνθεση/εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου φορέα, πρόσφατης έκδοσης (πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του)
  3. Απόσπασμα  ποινικού μητρώου πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου τριμήνου) του /των νομίμων εκπροσώπων (ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας/επιχείρησης).
  4. Υπεύθυνη Δήλωση,  περί μη επιβολής εις βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 Ν.4782/2021)

 

          Οι προσφορές διαβιβάζονται σφραγισμένες στον Δήμαρχο, ο οποίος εκδίδει και την σχετική απόφαση ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη συνολική προσφορά βάσει της τιμής, που θα βρεθεί σύμφωνη με την σχετική περιγραφή – ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας. Ο πάροχος θα κληθεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, εντός δέκα ημερών.

 

      Σας επισημαίνουμε πως οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  6042/ 11-05-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010553848)  σχετική περιγραφή – ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

 

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 

Καρανικόλας Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies