ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ 1100lt. ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ(καλαθάκια) 60lt.

Παρακαλούμε για την αποστολή της οικονομoτεχνικής  σας προσφοράς για την   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ 1100lt. ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ(καλαθάκια) 60lt.», έως και την Τρίτη 24/11/2020 και ώρα 13:00,  στη δ/νση: Δημ. Βλάχου (πρώην Δημαρχίας) 30, Νάουσα Ημαθίας Τ.Κ. 59200 Τηλ:23323-50368,-50364, υπόψη Γρ. Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

         Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής (- για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμηθειών Δημοσίου…) και φορολογικής (για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός είσπραξης…) ενημερότητας σε ισχύ.
  2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου (για εταιρείες ΑΕ όλων των μελών του Δ.Σ.) – πρόσφατης έκδοσης(3μήνου) ή αντίγραφο και των δύο όψεων των αντίστοιχων  αστυνομικών ταυτοτήτων,  προκειμένου να  τα αναζητήσει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία μας.
  3. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και γενικό πιστοποιητικό, πρόσφατης έκδοσης, από το οικείο επιμελητήριο
  4. Καταστατικό της εταιρείας

 

Η διαδικασία για την ανάθεση της υπηρεσίας είναι αυτή που προβλέπεται από το αρ. 118 του Ν.4412/2016. Οι σφραγισμένες προσφορές που θα υποβληθούν ως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, διαβιβάζονται στον Δήμαρχο, ο οποίος εκδίδει και την σχετική απόφαση ανάθεσης. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει της τιμής, μεταξύ των προσφορών που θα βρεθούν σύμφωνες με την σχετική περιγραφή της υπηρεσίας. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 

 

Προς τον Δήμο Η.Π. Νάουσας

Προσφορά

του ………

για την: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑΣ 1100lt. ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ(καλαθάκια) 60lt»

με αναθέτουσα αρχή τον ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών   24-11-2020

αρ. σχετ. πρόσκλησης:    19154/16- 11-2020

*Υπόψη Γρ. Καθαριότητας & Ανακύκλωσης – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

 

Σας επισυνάπτουμε την υπ’ αριθμ.:   18697/6-11-2020 σχετική περιγραφή –ενδεικτικό προϋπολογισμό (συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός: 24.571,84 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την οποία πρέπει να κατατεθεί η προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας.

 

         O Δήμαρχος              

 

Καρανικόλας Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies