ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. ΙΘ’ του Ν. 4442/2016, της υπό στοιχεία 65006/2021, τους
ειδικότερους όρους των Υπουργικών Αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία των ανωτέρω ψυχαγωγικών
διατάξεων, της αρ. 293/2023 απόφασης περί μη αναπροσαρμογής τελών χρήσης, της αρ. 17/2024
απόφασης του τοπικού συμβουλίου της Κοινότητας Κοπανού, της με αρ. 127/2024 απόφασης περί
καθορισμού παραχώρησης.
Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, για την συμμετοχή τους στην Κοινότητα Κοπανού, αποκλειστικά για την ψυχαγωγία του
κοινού, σε ανεξάρτητο χώρο από εκείνο της βραχυχρόνιας υπαίθριας αγοράς που διεξάγεται στα πλαίσια
ετήσιας εθιμοτυπικής εμποροπανήγυρης που τελείται μία φορά το έτος, με χρονική διάρκεια πέντε (5)
ημερών. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας από τις 30 Μαΐου
2024 έως και τις 04 Ιουνίου 2024 εντός του ωραρίου 09:00 έως 13:00, με συνημμένα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά σε ισχύ (αρχικός τεχνικός έλεγχος, πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας, τεχνική
επάρκεια προσωπικού, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις από ιδιώτη μηχανικό σε ισχύ, πρόσφατη
απόδειξη ταμειακής, πρόσφατη δημοτική ενημερότητα μη οφειλής, το διπλότυπο είσπραξης (παράβολο)
από το ταμείο).
Για την απόδοση της θέσης και τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν:
- Έντυπο Αίτησης (αναγράφεται ο ΚΑΔ αριθμός NACE δραστηριότητας, τα είδη παιχνιδιών).
- Αντίγραφο δελτίο ταυτότητας, ή του διαβατηρίου, άδειας παραμονής σε ισχύ.
- Πρόσφατη δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής.
- Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής.
- Όλες τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις από ιδιώτη μηχανικό, αρχικός τεχνικός έλεγχος,
πιστοποιητικά καταλληλότητας (TYV HELLAS) για το κάθε μηχάνημα σε ισχύ, τεχνική επάρκεια
προσωπικού (χειριστών).
Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων για τη μία (1) προβλεπόμενη θέση, για την επιλογή, θα
διενεργείται δημόσια κλήρωση. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης με διαφορετικό περιεχόμενο θα
θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.
Το έντυπο της αίτησης με τα δικαιολογητικά θα δίνεται από το Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας,
υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο του Δήμου www.naoussa.gr.
Απαραίτητη η προηγούμενη διενέργεια αυτοψίας της παρ. 5 άρθρο 5 της 65006/2021 ΥΑ και η
προηγούμενη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου με απόφαση Δημάρχου από το αρμόδιο
τμήμα του Δήμου.
Με την υποβολή των αιτήσεων, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την προβλεπόμενη άδειας χρήσης
κοινόχρηστου χώρου με απόφαση Δημάρχου από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, τη διενέργεια αυτοψίας,
καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος θέσης στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου να χορηγηθεί η έγκριση
λειτουργίας με χρονική ισχύ ίση με τις ημέρες λειτουργίας της ετήσιας εθιμοτυπικής εμποροπανήγυρης
της Κοινότητας Κοπανού.


Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας


Κουτσογιάννης Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies