ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020 προϋπολογισμός: 74.000€ (δαπάνη εργασιών, με 18% Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας, προκηρύσσει την, με συνοπτική διαδικασία, επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020» με προϋπολογισμό 74.000€ (δαπάνη εργασιών, με 18% Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα και ΦΠΑ 24%).

Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 16/2020, μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας με προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 14/09/2020 στην ιστοσελίδα www.naoussa.gr. Για να υποβάλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τυπώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς από την ηλεκτρονική του μορφή. Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.naoussa.gr & στο ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα, οδός Δ. Βλάχου  30 και το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 (Α' 147).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2332029622 (κ. Παπαφιλίππου Αγγελάκης).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων στην κατηγορία "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ" και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ, στην  Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ή βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Δηλώνεται ρητά ότι οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν στο Μέρος IV του ΤΕΥΔ  μόνο την ενότητα α. "Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής" , για την προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής.

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του άρθρου 13 του Ν.2880/01 και έχει περιληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό Δήμου Νάουσας 2020, με τις, αρ. 406/2019 (ΑΔΑ: 9ΘΙΣΩΚ0-ΚΒΖ), αρ. 51/2020 (ΑΔΑ:Ψ4Ι6ΩΚ0-7Κ7) και 68/2020 (689ΓΩΚ0-Χ93), αποφάσεις του Δ.Σ. Νάουσας.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

Μ.Ε.Δ.

Η Γενική Γραμματέας

 

Εξαδακτύλου Παρασκευή

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies