Προκήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Υπηρεσία καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ.Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την “Υπηρεσία  καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Η.Π. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)”, από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας  137.142,85 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (110.599,07 άνευ ΦΠΑ).

Είδος Υπηρεσίας: Καθαριότητα

Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο): 90911200-8- YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

 Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Δήμος Η.Π.  Νάουσας . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α. : 02.00.6117.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του έτους 2021 με ποσό των 80.000,00 € του Φορέα και του αντίστοιχου  K.A. του έτους 2022 με ποσό 57.142,85 €.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών   Παρασκευή  16/04/2021 και ώρα 16:00μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  η  Τετάρτη  05/05/2021 και ώρα 23:59 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  Τρίτη   11 - 05- 2021 και ώρα 11:00 π.μ.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ
5791 / 15-04-2021 διακήρυξη.  Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά. μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της συνολικής καθαρής αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου Νάουσας, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση ,καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αρ συστήματος  109990                                                                                                        

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies