Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια μηχανημάτων έργου , οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού

Ο Δήμος Νάουσας    προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό  με αντικείμενο της σύμβασης  την  προμήθεια,  ενός ημιφορτηγού   4*2  και ενός κλειστού  τύπου VAN    για τις ανάγκες  του Δήμου Νάουσας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  στο πλαίσιο της πρόσκλησης  Ι «Προμήθεια  μηχανημάτων έργου , οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» Κωδ. ΣΑ :  ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ  055 με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010.  Η δαπάνη για την εν  λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.30.7131.006 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα (Φορέας υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ05500010)του Υπουργείου Εσωτερικών   175.000,00  , Ίδιοι πόροι Δήμου   7.500,00  ευρώ. Σύνολο  182.500,00  ευρώ.     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Περιγραφή είδους

Τεμάχια

Τιμή χωρίς ΦΠΑ €

CPV

1

TMHMA 1  HMIΦΟΡΤΗΓΟ  4*2  ΜΕ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ  

1

17.338,71

34131000-4

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

 

1.500,00

 

2

ΤΜΗΜΑ  2  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  VAN

1

14.112,90

34131000-4

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

 

1.500,00

 

 

ΤΜΗΜΑ  1 + ΤΜΗΜΑ  2 ΑΝΕΥ ΦΠΑ

 

 31.451,61

 

 

ΦΠΑ 24%

7.548,39

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ  ΤΜΗΜΑ 1 +ΤΜΗΜΑ 2  

 3.000,00

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

42.000,00

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα Τμήματα της προμήθειας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το : Τμήμα  1, σε  δύο (2)  μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το Τμήμα  2,  σε  δύο (2) μήνες από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης.  Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής . Η τιμή των προς προμήθεια  οχημάτων   δίνεται  σε ευρώ .

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ), την  09/ 09/2020.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών : 10:00 π.μ. - Καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών : 10:30 π.μ.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και καταληκτική ώρα του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Εγγυήσεις: προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α., για κάθε Τμήμα της σύμβασης. Εγγύηση καλής λειτουργίας: σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ για κάθε τμήμα της σύμβασης, μετά την οριστική παραλαβή του οχήματος και πριν την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης)

Διευκρινίσεις: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως το αργότερο 4  ημέρες πριν την ανωτέρω ημερομηνία. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται(παράταση προθεσμίας υποβολής: σύμφωνα με αρ. 2.1.3 της διακήρυξης).

Η παρούσα δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο που θα προκύψει σύμφωνα με τους Ν.3548/2007 και Ν.3801/2009. και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. Η παρούσα , αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στην ιστοσελίδα του Δήμου:  www.naoussa.gr ,στην διαδρομή : Επικαιρότητα-Προκηρύξεις και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου στη Νάουσα και στα δημοτικά καταστήματα της Δ.Ε. Ειρηνούπολης και της Δ.Ε. Ανθεμίων.

            Η Διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.naoussa.gr  στην διαδρομή : Επικαιρότητα -προκηρύξεις, απ’ όπου παρέχεται πλήρης, ελεύθερη και δωρεάν λήψη,  και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π.  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies