Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 67.104,83 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ταξινόμηση κατά Cpv: 34300000-0, 34352100-0 , 34352100-0 , 34352000-9 , 34351100-3 34352300-2

Αντικείμενο της σύμβασης: προμήθεια ανταλλακτικών για τα προγραμματισμένα service (τακτικές συντηρήσεις) των επιβατικών οχημάτων, ημιφορτηγών, φορτηγών, μηχανημάτων έργων, και των υπερκατασκευών που φέρουν κάποια από αυτά τα οχήματα του Δήμου, καθώς η προμήθεια –τοποθέτηση ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του δήμου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Xρηματοδότηση: Δήμος Η.Π. Νάουσας. Η δαπάνη για τη σύμβαση θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις των ΚΑ εξόδων : 02.20.6671, 02.30.6671, 02.35.6671 του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2021 με το ποσό των 52.349,36 € (σχετ. ΑΑΥ31/2021)και τους αντίστοιχους Κ.Α. του έτους 2022 του Δήμου Νάουσας με το υπόλοιπο ποσό (14.755,47 €).

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

2.180,00

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

5.438,00

ΤΜΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

4.526,50

ΤΜΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ)

240,50

ΤΜΗΜΑ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

686,00

ΤΜΗΜΑ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

45,00

ΤΜΗΜΑ 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)

3.403,00

ΤΜΗΜΑ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΩΝ

2.367,80

ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

35.230,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

54.116,80 €

 

ΦΠΑ 24%

12.988,03 €

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

67.104,83 €

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα της προμήθειας, για το σύνολο όμως των ειδών και των ποσοτήτων των τμημάτων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον τμήματος.

Ελλιπείς προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος των ποσοτήτων των ειδών ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστο έξι(6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ),την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών : 10:00 π.μ. - Καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών : 10:30 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα( σύμφωνα με το άρθρο 25, Ν.4412/2016). και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Eγγύηση καλής εκτέλεσης :προ της υπογραφής της σύμβασης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000). (άρθρο 4.1 της διακήρυξης). Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. Ενστάσεις γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού. Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας επαναληπτικής διακήρυξης αλλά και της αρχικής (αρ. αρχικής διακήρυξης.: 21099/ 23-12-2020, αρ. δημοσιευθείσας σχετικής περίληψης διακήρυξης: 21098/ 23-12-2020, ΑΔΑ: 9ΩΚΚΩΚ0-Α7Δ) στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. Η παρούσα, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.naoussa.gr ,στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου στη Νάουσα και στα δημοτικά καταστήματα της Δ.Ε. Ειρηνούπολης (Τ.Κ. Αγγελοχωρίου) και της Δ.Ε. Ανθεμίων (Τ.Κ. Κοπανού).

Η Διακήρυξη και όλα τα τεύχη δυο διαγωνισμού καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.naoussa.gr στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις, απ’ όπου παρέχεται πλήρης, ελεύθερη και δωρεάν λήψη, και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies