ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. KOΠΑΝΟΥ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19: "Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (CLLD-LEADER)'

ΥΠΟΜΕΤΡΟ: 19.2: ''Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα''

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: ''Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές''

ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: ''Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών,  τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

Ο Δικαιούχος Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας  διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας στην Τ.Κ. Κοπανού Δ. Νάουσας».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010969847 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας στην Τ.Κ. Κοπανού Δ. Νάουσας».

                Το έργο «Ανάπλαση πλατείας στην Τ.Κ. Κοπανού Δ. Νάουσας» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό  161.773,45€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , με προϋπολογισμό 27.932,46€. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 34.498,87€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

                Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. KOΠΑΝΟΥ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ», με βάση τη μελέτη  με  αριθμό  4/2015 (επικαιροποίηση 2020)  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας,  ανέρχεται  στο  ποσό  των 225.806,45  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 280.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

                Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Η.Π. Νάουσας www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις).

                Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.

                Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[i] ορίζεται η 28 – 06 – 2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 02 – 07 – 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00.

 

                Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε  2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.  με  ανάλογη  στρογγυλοποίηση  δ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies