Περίληψη διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο Δήμος Νάουσας    προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό – μέσω ΕΣΗΔΗΣ- άνω των ορίων,  με αντικείμενο της σύμβασης  την προμήθεια ενός πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος που θα φέρει υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλή κλαδέματος και μία κεφαλή χορτοκοπής

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  , Κωδ. ΣΑΕΠ 0081.  Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : : 02.64.7131.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου : 2019ΕΠ00810080)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο της Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2441/ 06-05-2019 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και την με αρ.6061/12-11-2020 τροποποίησή της και έχει λάβει κωδικό MIS 5041785. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Κωδικός ΟΠΣ: 5041785 ,και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Περιγραφή είδους

Τεμ.

Τιμή χωρίς ΦΠΑ €

Σύνολο €

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ/ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗΣ

1

250.000,00

250.000,00

Συνολικό Προεκτιμώμενο Κόστος Έργου (χωρίς ΦΠΑ)

250.000,00

ΦΠΑ (24%)

60.000,00

Συνολικό Προεκτιμώμενο Κόστος Έργου

310.000,00

Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης Δημόσια διεθνή ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και του Ν.4782/2021.

Χρονοδιάγραμμα Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται 10 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

Χρόνος ισχύος προσφοράς Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την αναφερόμενη ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: 1) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό: 132208

2)Ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.naoussa.gr, στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις.

3) Περαιτέρω πληροφορίες: Γρ. Προμηθειών: Αδαμίδου Ολυμπία, Λαπαβίτσας Γεώργιος, τηλέφωνο: 23323-50367,- 50328.   

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν

  1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement .gov.gr) , μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών η 18/5/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ..

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 17/6/2021  και ώρα 16:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμτη 24/6/2021  και ώρα  10:30 π.μ.

 Εγγυήσεις

Συμμετοχής: ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπέρ του Δήμου Νάουσας, για κάθε Ομάδα για την οποία κατατίθεται προσφορά (άρθρο  2.2.2.1  της διακήρυξης). Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, καταθέτει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Εγγύηση προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (δυνατότητα χορήγησης) έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 20 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α

Εγγύηση καλής λειτουργίας: Μετά την οριστική παραλαβή του μηχανήματος και πριν την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ο προμηθευτής θα υποβάλει εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 δ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 5.000€.

Οι προσφέροντες σύμφωνα με το  άρθρο 360 του Ν.4412/2016 έχουν τη δυνατότητα άσκησης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.

     Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 12/5/2021. 

                                                                    

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies