ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την πλήρωση μια θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου σε θέματα Κοινωνικής Διοίκησης.
Προς τούτο καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Διοικητικού Τμήματος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας εντός πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση περίληψης της παρούσας απόφασης στον τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά για την θέση:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο Κοινωνικής Διοίκησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
Γ) Πτυχίο Αγγλικών (Lower)
Ε) Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.

ΣΤ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Η πλήρωση της θέσης θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει μετά από ειδική συνέντευξη, το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή των συμβαλλόμενων ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ο Ειδικός Σύμβουλος ορίζεται από την ιδιότητα του ως επαγγελματίας ειδικής εμπειρίας. Δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί και είναι ανεξάρτητος από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών. Ακόμη δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής αλλά παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημοτική Επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους.
Οι αποδοχές του καθώς και η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.
Η σύμβαση του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής αρχής εντός της οποίας θα προσληφθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που νόμος ορίζει.
Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση της.
Κατά την πράξη πρόσληψης θα γίνει μνεία σχετικά με την εξασφάλιση πίστωσης για την μισθοδοσία της εν λόγω θέσεως.
Οι αρμοδιότητες θα καθοριστούν με Απόφαση Δημάρχου κατά την πρόσληψή του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ


ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies