ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Παραχώρηση κατά χρήση, με τίμημα, τμήματος του υπ’αρ. 422α τεμαχίου, έκτασης 8.000 τ.μ., του αγροκτήματος Καμποχωρίου της συμπληρωματικής διανομής έτους 1964 (μετά τον αναδασμό) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4061/12, για δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα (ίδρυση κτηνοτροφικών μονάδων)

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-10).
2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226/
τ.Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ’αρ.πρωτ.81320+77909/01.12.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας » (Φ.Ε.Κ. 4302/τ.Β΄/30.12.2016).
4. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού
Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης.
5. Την υπ’αρ.πρωτ.οικ.72217(1346)/31-01-2022 (Φ.Ε.Κ.458/Β΄/07-02-2022) απόφαση
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”».
6. Την υπ’αρ.πρωτ. 216872(1680)/24-03-2022 (ΦΕΚ 1355/τ.Β΄/23-03-2022 Απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων
και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
7. Τις διατάξεις του Ν.4061/2012(ΦΕΚ 66Α/22-3-2012), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 37 Ν.4235/2014(ΦΕΚ 32Α/11-2-2014) και του άρθρου 44 Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ
78Α/26-4-2016).
2
8. Την υπ’ αρ. 998/46581/2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΦΕΚ 953 B/15-4-2014) «αναπροσαρμογή ετήσιου τιμήματος χρήσης ακινήτου».
9. Το υπ’ αρ. 2/04-08-2023 πρακτικό της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών
Π.Ε.Ημαθίας,


H Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

μετά από την υπ’αρ. 94518(3102)/07-02-2023 αίτηση της ‘’ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΤ.ΗΜΑ
Ι.ΚΕ’’ ,για παραχώρηση, κατά χρήση, τμήματος του υπ’αριθ. 422α τεμαχίου, έκτασης 8.000 τ.μ.,
του αγροκτήματος Καμποχωρίου της συμπληρωματικής διανομής έτους 1964 (μετά τον
αναδασμό), προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση, κατά χρήση, με τίμημα, ακινήτου
του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2β του Ν.4061/22-3-2012 (ΦΕΚ 66 Α/22-3-2012), όπως ισχύει,
με σκοπό την ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας και συγκεκριμένα:

1. Είδος, θέση και λοιπά στοιχεία του προς παραχώρηση ακινήτου:
Τμήμα του αγροτεμαχίου με κτηματολογικό αριθμό 422α εμβαδού 8.000 τ.μ., του αγροκτήματος
Καμποχωρίου της συμπληρωματικής διανομής έτους 1964 (μετά τον αναδασμό), που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα Καμποχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας, όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με χρόνο σύνταξης ‘’Ιανουάριος
2023’’ και στοιχεία κορυφών Α-Β-Γ-Δ-Α, του Τοπογράφου Μηχανικού Βογιατζή Ευαγγέλου.

2. Διάρκεια μίσθωσης :
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη με δυνατότητα παράτασης , σύμφωνα
με το άρθρο 8 του Ν. 4061/2012 , όπως ισχύει .
3. Χρόνος(ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και τόπος διεξαγωγής δημοπρασίας:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο 11, 4ος
όροφος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
Μητροπόλεως 44, ΤΚ 591 32 Βέροια.
Ώρα έναρξης, στις 10.00π.μ. και ώρα λήξης στις 10.30π.μ..

3. Χρόνος(ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και τόπος διεξαγωγής δημοπρασίας:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο 11, 4ος
όροφος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
Μητροπόλεως 44, ΤΚ 591 32 Βέροια.
Ώρα έναρξης, στις 10.00π.μ. και ώρα λήξης στις 10.30π.μ..

4. Τιμή εκκίνησης:
Α) Η τιμή εκκίνησης για το τμήμα του αγροτεμαχίου με κτηματολογικό αριθμό 422α εμβαδού 8.000
τ.μ., του αγροκτήματος Καμποχωρίου της συμπληρωματικής διανομής έτους 1964 (μετά τον
αναδασμό), ανέρχεται στο ποσό των 308,88€ (τριακόσια οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά)
-ετήσιο μίσθωμα για τη συνολική έκταση των 8.000τμ. .
Η αναπροσαρμογή του τιμήματος για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη ορίζεται ως μηδενική.
Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης η αναπροσαρμογή του
τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή (ΔΚΤ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) ,όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή.
Β) Το τίμημα παραχώρησης χρήσης καταβάλλεται ετησίως εντός τριμήνου από την
ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως
έσοδο κατά 50% του Δημοσίου και κατά 50% της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

5. Εγγυήσεις:
Α) Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, ύψους, 31 € (τριάντα ένα ευρώ),
δηλαδή ποσοστού 10% επί του ορίου προσφοράς, η οποία θα απευθύνεται στη Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναγράφει :

  • ολόκληρο το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμο του συμμετέχοντα ή σε περίπτωση
    εταιρείας την πλήρη επωνυμία της
  • τον σκοπό χρήσης της , δηλαδή το παρακάτω κείμενο :
    «Συμμετοχή σε πλειοδοτική δημοπρασία για παραχώρηση, κατά χρήση, για τμήμα του
    αγροτεμαχίου με κτηματολογικό αριθμό 422α εμβαδού 8.000 τ.μ., του αγροκτήματος
    Καμποχωρίου της συμπληρωματικής διανομής έτους 1964 (μετά τον αναδασμό), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4061/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Β) Μετά την έκδοση της απόφασης παραχώρησης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
αντικαθίσταται με άλλη, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10 %) του επιτευχθέντος
συνολικού τιμήματος, ως εγγύηση για την καταβολή του τιμήματος και την τήρηση των
όρων της απόφασης παραχώρησης, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.
4061/2012, σε διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης κατά χρήση.

6. Πλειοδότες:
Α) Οι πλειοδότες διατυπώνουν τις προσφορές τους προφορικά.
Β) Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει, αμέσως, στην
Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Π.Ε. Ημαθίας, κατά τη σύνταξη των πρακτικών
και να προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης
προς πλειοδοσία, θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά, θεωρείται αυτός ο πλειοδότης.
Στο έγγραφο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του
αντιπροσώπου και του αντιπροσωπευόμενου. Σε περίπτωση συμμετοχής στην πλειοδοτική
δημοπρασία νομικών προσώπων, θα υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το
εξουσιοδοτημένο για το σκοπό της δημοπρασίας φυσικό πρόσωπο, αντίγραφο του καταστατικού
τους με τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις καθώς και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.
Γ) Δε γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι, καθώς
και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Δ) Για τον αποκλεισμό κάποιου από τη δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης
και Επίλυσης Διαφορών Π.Ε. Ημαθίας έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της δημοπρασίας.

7. Διεξαγωγή δημοπρασίας:
Η δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης
Διαφορών Π.Ε. Ημαθίας, οι δε προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή
αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί
με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.

8. Υπογραφή πρακτικών:
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και τον
τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα
πρακτικά, ενεργείται, εις βάρος του, αναπλειστηριασμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ.9
άρθρου 10 ν.4061/2012, όπως ισχύει.

9. Επανάληψη δημοπρασίας:
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις κάτωθι περιπτώσεις (παρ.9 άρθρου 10 ν.4061/2012):
Α) αν αποβεί άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του τιμήματος
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσης. Στην περίπτωση αυτή η τιμή
εκκίνησης- ελάχιστης προσφοράς- δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το εβδομήντα τοις εκατό
(70% ) της αρχικής τιμής εκκίνησης.
Β) σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.
Γ) όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση. Στην
περίπτωση αυτή η πλειοδοσία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος
υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της

Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Π.Ε. Ημαθίας, στο τετραπλάσιο της τελικής
τιμής κατακύρωσης. Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία Δ..Ο.Υ. ως έσοδο του Δημοσίου.

10. Λοιποί όροι παραχώρησης:
Η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου θα διέπεται από τους όρους του άρθρου 11
ν.4061/2012, όπως ισχύει.

Η παρούσα να δημοσιευτεί για (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Πολιτικής Γης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,
Μητροπόλεως 44, ΤΚ 591 32, Βέροια (κ. Ε.Γαληνού, 2ος όροφος, γραφείο 15, τηλ.2331350159).

Μ.Ε.Α
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας


ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΟΡΕΛΑ ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies