Διακήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό του Πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδών τροφίμων  για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας»,  συνολικής αξίας 218.429,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (193.296,45 € άνευ ΦΠΑ) όπως φαίνεται στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού: (Α/Α συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 268155 )

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔ.

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)

TMHMA 1

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

15800000-6

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

33.468,67

TMHMA 2

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

15300000-1

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

24.478,51

TMHMA 3

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

15110000-2

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

21.392,03

TMHMA 4

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

15211000-0

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

22.319,76

TMHMA 5

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ  (για Π.Σταθμούς)

15511100-4

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

3.005,80

TMHMA 6

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

15411110-6

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

8.644,50

TMHMA 7

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ –ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

15810000-9

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

20.591,14

TMHMA 8

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ –ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ

15810000-9

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

6.113,30

TMHMA 9

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ –ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

15810000-9

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

2.098,41

TMHMA 10

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ - Ως είδος ατομικής προστασίας

15511100-4

Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

21.398,29

TMHMA  11

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ - Ως είδος ατομικής προστασίας

15511100-4

ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

54.918,97

ΣΥΝΟΛΟ

218.429,38

Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2023 & 2024 του Δ. Νάουσας και του Ν.Π. Κ.Κ.Π.&Α.  Αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε φορέα άνευ ΦΠΑ  είναι :1. Δήμος  Νάουσας : 48.600,86 €,    2.Ν.Π.Δ.Δ.:  144.695,59 €,  Σύνολο 193.296,45 ευρώ άνευ ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα Τμήματα: ΤΜ.2)Οπωροπωλείου, ΤΜ.3)Κρεοπωλείου, ΤΜ.4)Ιχθυοπωλείου, ΤΜ.6)Ελαιόλαδο, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα προμήθειας),  την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 13 του Ν.3438/2006. Για για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, τα είδη παντοπωλείου (ΤΜ1), αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής (ΤΜ.  7, 8, 9),  γάλατα (ΤΜ. 5 ,10, 11), η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ (€) στο σύνολο των ειδών της ομάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα  ή περισσότερα Τμήματα, (1-11). Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «Τμήματος» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «Τμήματος». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών  : από την ανάρτηση διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών η   08/12/2023 και ώρα  23:59:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  12/12/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Οι προσφορές θα  πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, δηλαδή για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα επτά (7)  μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης (άρθρο 4.1 της διακήρυξης Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα τρεις (13) μήνες και δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.naoussa.gr, στην διαδρομή : Επικαιρότητα –Προκηρύξεις , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies