ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία του ν. 4412/16 με ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ» εκτιμώμενης αξίας Εκατό Πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 11/7/2023 και έλαβε αριθμό 2023-112048 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δυο ημιφορτηγών εκτεταμένης καμπίνας και ενός φορτηγού με ανατροπή έως 3,5 τόνων.
Η πρόσκληση συμμέτοχης, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του ν. 4412/2016 άνω των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.naoussa.gr.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η Αυγούστου 2023, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21η Αυγούστου 2023, και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν όλοι όσοι ορίζονται στο άρθρο 2.2 της Διακήρυξης1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (2.456,52 €).

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Καρανικόλας

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies