Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια για την εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας

Ο Δήμος Νάουσας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κάτω των ορίων, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια για την εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας», με αντικείμενο της σύμβασης  την προμήθεια:

  • Συστήματος Wi-Fi
  • Συστήματος Έξυπνων Διαβάσεων Πεζών,

σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την, με Κ.Α.: 02.64.7326.001, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023  του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Η σύμβαση αποτελεί υποέργο της Πράξης: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με βάση την, με αρ. πρωτ. 4298/1460/Α3/28-06-2019 (ΑΔΑ:9ΠΑΦ465ΧΙ8-0ΓΞ), Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματεώς Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ, ΕΤΠΑ & ΤΣ, όπως τροποποιήθηκε με, την με αρ. πρωτ. 378/21-01-2022 (ΑΔΑ:Ρ0Γ346ΜΤΛΡ-ΑΥΡ), απόφαση και έχει λάβει κωδικό MIS 5037918.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου είναι  191.590,42 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και περιγράφεται αναλυτικά ως ακολούθως:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Wi Fi acces point εξωτερικού χώρου και παρελκόμενος εξοπλισμός

1.800,00 €

18

32.400,00 €

2

LED Πάνελ για τοποθέτηση στο οδόστρωμα (έξυπνη διάβαση)

400,00 €

80

32.000,00 €

3

Μεταλλικοί ιστοί

500,00 €

20

10.000,00 €

4

Φωτεινή πινακίδα με ένδειξη Διάβασης Πεζών

1.500,00 €

20

30.000,00 €

5

Αισθητήρες παρουσίας και κίνησης πεζών

800,00 €

20

16.000,00 €

6

Καλωδιώσεις και παρελκόμενα

1.118,84 €

10

11.188,40 €

7

Ετήσια Συνδρομή Cloud Controller

230,00 €

18

4.140,00 €

8

Υπηρεσίες Εγκατάστασης Ασύρματου Δικτύου

210,00 €

18

3.780,00 €

9

Εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος έξυπνων διαβάσεων

1.500,00 €

10

15.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

154.508,40 €

ΦΠΑ 24%:

  37.082,02 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ:

191.590,42 €

Διαδικασία– Κριτήριο κατακύρωσης: Δημόσια ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Χρονοδιάγραμμα:  Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

Χρόνος ισχύος προσφοράς:  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10)μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: 1) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό: 186573). 2)Ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.naoussa.gr), στην διαδρομή: Επικαιρότητα – Προκηρύξεις. 3)Περαιτέρω πληροφορίες: Κυράνος Θ., τηλ.: 2332029609.  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement .gov.gr), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών η 7-03-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 28-03-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 31-03-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ.

Εγγυήσεις

Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των 1.545,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 28-02-2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μέχρι ποσοστού 15% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής.

Εγγύηση καλής λειτουργίας: Μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και πριν την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ο προμηθευτής θα υποβάλει εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ.

Οι προσφέροντες σύμφωνα με το  άρθρο 360 του Ν.4412/2016 έχουν τη δυνατότητα άσκησης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies