ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  - ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

 

    Ο Δήμος Νάουσας    έχει προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό (σχετ, αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 18802/ 30-10-2019 – ημ/ νία διενέργειας, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-11-2019)  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη προμηθευτή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 36.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Από τις υπηρεσίες του Δήμου διαπιστώθηκε πως :

1) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ , και συγκεκριμένα στο έντυπο προσφοράς για το ΤΜ. 2 - Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φαξ (μελάνια-μελανοταινίες-τόνερ-τύμπανα , inkjet & laser) και συγκεκριμένα στην γραμμή 23 του πίνακα και στην στήλη «MONAΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ», αναγράφηκε εκ παραδρομής εσφαλμένα «ΤΕΜΑΧΙΟ»  αντί του ορθού «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ»  

Εσφαλμένη  γραμμή  πίνακα

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Γ= ΓΝΗΣΙΟ

Σ=ΣΥΜΒΑΤΟ

23

ΜΕΛΑΝΙ  FAX   PANASONIC KX-FP 205 (KX FA52X BLACK)

CPV : 30192320-0

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

 

 

 

 

Ορθή γραμμή πίνακα

Α/Α

 

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ  ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Γ= ΓΝΗΣΙΟ

Σ=ΣΥΜΒΑΤΟ

      23

ΜΕΛΑΝΙ  FAX   PANASONIC KX-FP 205 (KX FA52X BLACK)

CPV : 30192320-0

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

5

 

 

 

 

 

 

Επισημαίνεται πως στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)  και τους σχετικούς πίνακες ειδών και προϋπολογισμού δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα και ισχύουν ως έχουν .

Η ανωτέρω διόρθωση αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο έντυπο προσφοράς για το ΤΜ. 2 - Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φαξ (μελάνια-μελανοταινίες-τόνερ-τύμπανα , inkjet & laser).

 

Κατά τα λοιπά, η διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής ισχύουν ως έχουν, λαμβάνοντας υπόψη και τις διορθώσεις που έχουν γίνει με την με  αρ. πρωτ:  18980/  31-10-2019 ανακοίνωση –διόρθωση από το Δήμο Νάουσας.

 

 Η παρούσα καθώς και το ορθό έντυπο προσφοράς για το ΤΜ. 2 - Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και φαξ (μελάνια-μελανοταινίες-τόνερ-τύμπανα , inkjet & laser).

 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας, απ’ όπου είναι ελεύθερο  προς λήψη,  στη διεύθυνση (URL) :   www.naoussa.gr  στην διαδρομή : Προσκλήσεις  -προκηρύξεις, καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου στη Νάουσα και στα δημοτικά καταστήματα της Δ.Ε. Ειρηνούπολης (Τ.Κ. Αγγελοχωρίου) και της Δ.Ε. Ανθεμίων (Τ.Κ. Κοπανού)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies