Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του έργου: «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την
εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου
Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους», εκτιμώμενης
αξίας διακοσίων Τριάντα Δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (232.494,00 €),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.


Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ολοκληρωμένου, κεντρικά διαχειριζόμενου συστήματος
αυτοματοποιημένης άρδευσης, το οποίο θα αναβαθμίσει τις υφιστάμενες υποδομές, συμβάλλοντας στη
βελτίωση των χώρων αστικού πρασίνου του Δήμου, αστικού εξοπλισμού και αρδευτικών υλικών για την
αισθητική αναβάθμιση και διαμόρφωση των χώρων επέμβασης.


Η πρόσκληση συμμέτοχης, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤ
ΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).


Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).


Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.naoussa.gr.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα η 10:00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1
, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών
(3.749.90€)


Ο Δήμαρχος


Νικόλαος Καρανικόλας

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies