Συμπληρωματική απόφαση αντιδημάρχων

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Συμπληρωματική απόφαση αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΗ(117)

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Τις διατάξεις του άρθρ. 59 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 68 του Ν. 4555/2018 ,τροποποιήθηκε με το άρθρ. 5 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 47 του Ν.4647/19
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του N.3852/2010«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ.33 του Ν.4483/2017 (Α’107) και της παρ. 3ε’ του Ν.4051/2012 (Α’40) αναφορικά με την αντιμισθία
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2018/Β/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 5. Την υπ’ αριθμ. 22/ΕΠ/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
 6. Το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής Η.Π. Νάουσας
 7. Τη με αρ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ¨Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας¨ (ΦΕΚ 3465 τ. Β’/28.12.2012) σύμφωνα με την οποία, ο πληθυσμός του Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας ανέρχεται σε  494 κατοίκους,
 8. Την με αρ. 82/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ)
 9. Την υπ’ αρ. 115/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 68ΚΦΩΚ0-37Σ)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα Νεολαίας στον Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην σε θέματα Παιδείας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, κ. Βασίλειο Τζουβάρα

 

Β) μεταβιβάζουμε στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ κα Θεοδώρα Μπαλτατζίδου τις αρμοδιότητες που αφορούν σε:

 1. τέλεση Πολιτικών γάμων
 2. υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών)
 3. έκδοση αδειών ταφής
 4. συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους,

Κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα ασκεί θα μεταβιβάζεται με απόφαση Δημάρχου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, ορίζεται ως αναπληρώτρια. Κατά τα λοιπά, ισχύει η απόφαση Δημάρχου υπ’ αρ. 115/2022.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies